Основні положення

До Уваги!

Про правила прийому

        Провадження освітньої діяльності у Київському економічному інституті менеджменту у формі товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД №073188 від 08.01.2013 (копія додається).

        Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського економічного інституту менеджменту відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1236 від 13 жовтня 2016 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 за №1515/29645.

1. Загальні положення

1.1. Вищий навчальний заклад Київський економічний інституту менеджменту (далі КЕІМ) оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенями "бакалавр" та "магістр".

1.2. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266 та Акту узгодження переліку спеціальностей, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та ліцензованого обсягу КЕІМ.

1.3. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує КЕІМ.

1.4. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:

- особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – для здобуття ступеня бакалавра;

- особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня магістра.

Особа може вступати до Київського економічного інституту менеджменту на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного диплома.

1.5. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 1 січня 2017 року визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925.

1.6. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 1 січня 2017 року визначається Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року №697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 р. за №907/29037.

1.7. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету .

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

1.8. Організацію прийому вступників до Київського економічного інституту менеджменту здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника КЕІМ, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Київського економічного інституту менеджменту, затвердженим вченою (педагогічною) радою КЕІМ у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію Київського економічного інституту менеджменту оприлюднюється на офіційному веб-сайті інституту.

Керівник інституту забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов МОН, правил прийому до Київського економічного інституту менеджменту, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником КЕІМ та виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Київського економічного інституту менеджменту, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті КЕІМ, як правило, в день прийняття або не пізніше, ніж на наступний день після прийняття відповідного рішення.

2. Конкурсний відбір

2.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

- для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами МОН та Правилами вступу до КЕІМ випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань.

2.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який розраховується відповідно до Умов МОН та Правил прийому до Київського економічного інституту менеджменту.

2.3. Спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

- визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

- особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа;

- особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року №124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 7 березня 2008 року за №189/14880;

- особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

- громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або переселилися з неї після 1 січня 2017 року;

- громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2017 року.

Особи, зазначені в абзацах другому-четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах п’ятому-восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або 2017 року

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, за винятками. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

3. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти

3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Київському економічному інституту менеджменту здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб на умовах контракту.

 
4. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Приймальна комісія працює: понеділок – п’ятниця з 9.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), субота з 9.00 до 14.00 (без перерви).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

початок 29 червня 2017 р.–

закінчення 25 липня 2017 р. о 18.00

 Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

18 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

20 липня 2017 р.

о 18.00

10 серпня 2017 р.

о 18.00

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО

26 липня 2017 р.

о 18.00

16 серпня 2017 р.

Строки проведення вступних іспитів

21 – 26 липня 2017 р.

11 – 16 серпня 2017 р.

Строки проведення співбесід

21 – 23 липня 2017 р.

11 – 14 серпня 2017 р.

Оприлюднення рейтингового списку

не пізніше

12.00 години

1 серпня 2017 р.

21 серпня 2017 р.

Виконання вимог до зарахування абітурієнтів, які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб

28 серпня 2017 р.

28 серпня 2017 р.

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

30 вересня 2017 р.

30 серпня 2017 р.

4.3. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття ступеня магістра проводиться в наступні строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі базової та повної вищої

освіти

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2017 р.

10 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та

документів

31 липня 2017 р.

31 липня 2017 р.

Строки проведення вступних іспитів

1 серпня 2017 р. -

10 серпня 2017 р.

1 серпня 2017 р. -

10 серпня 2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

11 серпня 2017 р.

11 серпня 2017 р.

Термін виконання вимог до зарахування (за кошти фізичних та юридичних осіб)

28 серпня 2017 р.

28 серпня 2017 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

30 серпня 2017 р.

30 серпня 2017 р.

4.4. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю проводиться в наступні строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі базової та повної вищої

освіти

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2017 р.

10 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та

документів

31 липня 2017 р.

31 липня 2017 р.

Строки проведення вступних іспитів

 

1 серпня 2017 –

10 серпня 2017 р.

1 серпня 2017 -

10 серпня 2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

11 серпня 2017 р.

11 серпня 2017 р.

Термін виконання вимог до зарахування (за кошти фізичних та юридичних осіб)

28 серпня 2017 р.

28 серпня 2017 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

30 серпня 2017 р.

30 серпня 2017 р.

 
5. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до КЕІМ

 5.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу 2 цих Правил або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти передбачені пунктом 3 розділу 2 на основі повної загальної середньої освіти подають заяви в паперовій формі.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

 Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

5.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Київського економічного інституту менеджменту згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

 В КЕІМ створений консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

5.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії КЕІМ. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

- претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням;

- претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення;

- претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

5.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто в оригіналі:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");

- свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 1 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 1 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до норм абзаців тринадцятого-чотирнадцятого пункту 3 розділу 2 Правил прийому.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копія документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");

- копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

5.7. Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу 2 Правил прийому подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені Умовами вступу МОН або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних прав.

5.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Київського економічного інституту менеджменту. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

5.9. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

5.11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.12. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована КЕІМ на підставі рішення приймальної комісії до моменту закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

5.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту" від 05 травня 2015 року №504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2015 року за №614/27059.

 6. Організація та проведення конкурсного відбору

 6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів): з української мови та літератури (перший предмет); математики для спеціальності 075 "Маркетинг", історії України для спеціальності 073 "Менеджмент" - за вибором КЕІМ (другий предмет); з географії або іноземної мови - передбачається право вступника на вибір з двох предметів (третій предмет).

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються результати вступного іспиту з іноземної мови, фахових випробувань.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

6.3. Конкурсний бал розраховується:

- для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

 
        Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

 
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмету; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів (додаток 4), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в додатку 6.

К1 = 0,3 (ваговий коефіцієнт результату ЗНО з української мови та літератури );

К2 = 0,35 (ваговий коефіцієнт результатів ЗНО з математики для спеціальності 075 "Маркетинг" та з історії України для спеціальності 073 "Менеджмент")

К3 = 0,25 (ваговий коефіцієнт ЗНО з географії та іноземної мови для спеціальностей 075 "Маркетинг" та 073 "Менеджмент");

К4 = 0,1 (ваговий коефіцієнт середнього бала документа про повну загальну середню освіту;

К5 = 0 (ваговий коефіцієнт бала за успішне закінчення підготовчих курсів).

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

- РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій вищих навчальних закладів (відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів, структурних підрозділів вищих навчальних закладів, які знаходяться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження вищого навчального закладу) у місті Києві, 1,01 – містах Дніпро, Львів, Одеса та Харків, 1,03 – Донецької та Луганської областей, переміщених вищих навчальних закладів, 1,02 – в інших випадках;

- ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в додатку 6, та 1,00 в інших випадках;

- СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;

- ПЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

При різній кількості складових в конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.

6.4. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі становить 100.

6.5. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів, для вступників на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.6. Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії КЕІМ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми співбесід, вступних іспитів та фахових випробувань оприлюднюються на офіційному веб-сайті Київського економічного інституту менеджменту. У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.

6.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.8. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені КЕІМ, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом керівника.

6.9. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

6.10. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому вищому навчальному закладі.

6.11. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальні комісії, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

6.12. Інформацію про призерів (осіб нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

 7. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 7.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

- вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

7.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

7.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

- прізвище, ім'я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

- ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів.

7.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Київського економічного інституту менеджменту.

7.5. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра, на ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу 8 цих Правил.

7.6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Київського економічного інституту менеджменту.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті КЕІМ, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.

 8. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 8.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі 4 Правил прийому до КЕІМ, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали паспорту, ідентифікаційного коду,  документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання до приймальної (відбіркової) комісії Київського економічного інституту менеджменту. Подані оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у КЕІМ протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

8.2. Особи, які в установлені строки, визначені в розділі 4 Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до КЕІМ втрачають право на зарахування.

 9. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 9.1. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу 8 Правил прийому.

Договір про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

9.2. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється згідно з рішеннями Приймальної комісії КЕІМ.

9.3. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 10. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

 10.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником Київського економічного інституту менеджменту на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті КЕІМ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі 4 Правил прийому.

10.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до вищого навчального закладу за власним бажанням, відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

10.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ.

10.4. На звільнені в порядку, передбаченому в пунктах 2-3 цього розділу місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

 11. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до

Київського економічного інституту менеджменту

11.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

11.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

11.3. Київський економічний інститут менеджменту зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, оприлюднюються на офіційному веб-сайті КЕІМ не пізніше наступного робочого дня, після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

11.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті КЕІМ.

11.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

11.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Київського економічного інституту менеджменту здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних Єдиної бази.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій вступників до Київського економічного інституту менеджменту (далі – інституту ) та його структурного підрозділу. Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України (далі - Умови прийому), правил прийому до інституту (далі - Правила прийому), Статуту інституту та положення про Приймальну комісію інституту.
1.2. Положення про апеляційну комісію затверджується ректором інституту.
1.3. Порядок подання і розгляду апеляції доводиться через засоби наочної інформації до відома вступників до початку вступних випробувань.


2. СКЛАД АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Склад апеляційної комісії затверджується наказом ректора інституту не пізніше 1 березня.
2.2. Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до Правил прийому.
2.3. Склад апеляційної комісії формується: • з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників інституту та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної комісії, комісії для проведення співбесід інституту - при прийомі на навчання на основі загальної середньої освіти (базової, а також повної) • з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників інституту, які не є членами фахових атестаційних комісій інституту - при прийомі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста.
2.4. До складу апеляційної комісії входять:
• голова апеляційної комісії; • заступник голови апеляційної комісії; • члени апеляційної комісії.
2.5. Головою апеляційної комісії призначається один з проректорів інституту. Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.
2.6. Члени апеляційної комісії призначаються з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників інституту. Допускається включати до складу апеляційної комісії викладачів інших навчальних закладів і працівників науково-дослідних установ.
2.7. Рішення апеляційної комісії оформлюється висновком, який підписується головою і членами комісії.
2.8. До роботи в апеляційній комісії не дозволяється залучати осіб, діти або близькі родичі яких вступають до університету у поточному році.
2.9. Оплата праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов'язками, проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.
2.10. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.


3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ НА АПЕЛЯЦІЮ

3.1. Вступник має право подати письмову апеляцію на результати вступних випробувань.
3.2. Апеляція повинна бути обґрунтованою і подається до Приймальної комісії особисто вступником у вигляді заяви на ім'я голови Приймальної комісії тільки у письмовій формі.
3.3. Вступник, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу. 3.4. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються й не розглядаються.
3.5. Апеляційна заява подається на наступний день з дня оголошення результатів екзаменів.
3.6. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.
3.7. Апеляції з питань відсторонення від випробування апеляційною комісією не розглядаються.


4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ

4.1. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності вступника в дводенний термін дня після її подання.
4.2. При поданні апеляції вступнику в усній формі повідомляється дата, час і місце розгляду апеляції та вступник запрошується на розгляд його апеляції.
4.3. На засіданні апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива обстановка.
4.4. Під час розгляду апеляції сторонні особи, в т.ч. члени відповідних предметних екзаменаційних комісій, комісій для проведення співбесід, фахових атестаційних комісій інституту, за винятком вступника, апеляція якого розглядається, на засідання апеляційної комісії не допускаються.
4.5. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається.
4.6. Під час розгляду апеляції члени апеляційної протоколюють усі свої зауваження та висновки щодо оцінювання роботи вступника.
4.7. Після закінчення засідання апеляційної комісії висновки щодо оцінювання роботи вступника підписуються всіма членами апеляційної комісії, які приймали участь у засіданні.
4.8. Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з трьох рішень:
• «попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється»;
• «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується до ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)»;
• «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується до ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)».
4.9. Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду його роботи. Вступнику пропонується підписати висновки апеляційної комісії та вказати в них про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.
4.10. У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії, або якщо вступник не погоджується з рішенням апеляційної комісії і не підписує висновків апеляційної комісії, голова апеляційної комісії здійснює відповідний запис у висновках апеляційної комісії.
4.11. Висновки апеляційної комісії розглядаються та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.
4.12. Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань вступника виставляється цифрою та прописом спочатку у висновках апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості та екзаменаційного листа вступника. Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії.
4.13. Висновки апеляційної комісії зберігаються у справах Приймальної комісії поточного року.
4.14. Щорічна робота апеляційної комісії закінчується звітом, який затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії.


на засіданні Вченої ради Київського

економічного інституту менеджменту

протокол № 5 від 03 грудня 2015 року

Голова Вченої ради, ректор КЕІМ

______________ проф. В.Д.Рожок

ЗАТВЕРДЖЕНО
 П О Л О Ж Е Н Н Я

про приймальну комісію Київського економічного інституту менеджменту

І. Загальна частина

1.1. Приймальна комісія Київського економічного інституту менеджменту (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закону), що утворюється для організації прийому вступників. Термін повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених МОН 15 жовтня 2015 р. № 1085 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції 4 листопада 2015 р. № 1351/27796155(далі – Умови прийому), Правил прийому до Київського економічного інституту менеджменту закладу (далі – Правила прийому), Статуту вищого навчального закладу та положення про Приймальну комісію.

Положення про Приймальну комісію затверджується Вченою радою Київського економічного інституту менеджменту відповідно до частини третьої статті 38 Закону.

1.2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора Київського економічного інституту менеджменту, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

заступник (заступники) голови Приймальної комісії;

відповідальний секретар Приймальної комісії;

уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;

члени Приймальної комісії (директори інститутів, декани факультетів, керівники структурних підрозділів тощо);

представники органів студентського самоврядування відповідно до підпункту шостого частини п’ятої статті 40 Закону та профспілкових організацій.

Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник керівника вищого навчального закладу або керівник структурного підрозділу вищого навчального закладу.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом керівника вищого навчального закладу з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників цього вищого навчального закладу.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором КЕІМ до початку календарного року.

1.3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора Київського економічного інституту менеджменту утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

предметні екзаменаційні комісії;

комісії для проведення співбесід;

фахові атестаційні комісії;

предметні комісії;

апеляційна комісія (апеляційні комісії);

відбіркова комісія (відбіркові комісії) - у разі потреби.

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому, для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за ступенями молодшого бакалавра, бакалавра (ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти, . Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) відповідно до пункту першого розділу ІХ Умов. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

Предметні комісії утворюються для проведення вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури). До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів (ад’юнктів), та/або спільного виконання освітньо-наукової програми, або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається заступник керівника цього вищого навчального закладу, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищого навчального закладу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід даного вищого навчального закладу.

При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, , спеціаліста склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих навчальних закладів і наукових установ України.

Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджує комісії керівник вищого навчального закладу. (голова і керівник – одна особа).

Відбіркова комісія утворюється, у разі потреби, для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом і покладених на неї Приймальною комісією. В інститутах (відділеннях, факультетах, акредитації технікумів, коледжів, училищ у структурі акредитації університетів, академій чи інститутів) і в територіально відокремлених структурних підрозділах вищого навчального закладу (філіях, інститутах, факультетах тощо) можуть утворюватись одна або декілька відбіркових комісій. До складу відбіркових комісій входять голова – керівник навчально-наукового інституту, факультету, філії, відділення, відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу структурних підрозділів (філій, інститутів, факультетів) вищого навчального закладу, кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної комісій видається ректором КЕІМ не пізніше 1 березня. .

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом керівника вищого навчального закладу з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу вищого навчального закладу.

1.4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем, як правило, не більше ніж три роки поспіль.

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до Київського економічного інституту менеджменту..

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1. Відповідно до Умов прийому, Статуту Київського економічного інституту менеджменту, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує вчена рада КЕІМ відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону.

2.2. Приймальна комісія:

забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до вищого навчального закладу;

організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

координує діяльність усіх підрозділів вищого навчального закладу щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

забезпечує оприлюднення на веб-сайті Київського економічного інституту менеджменту цього Положення, Правил прийому та інших документів, які передбачені законодавством;

приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання. ( і джерелами фінансування.)

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Київського економічного інституту менеджменту журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

порядковий номер (та/або номер особової справи);

дата прийому документів;

прізвище, ім’я та по батькові;

адреса місце проживання (місце реєстрації);

стать, дата народження;

найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь ( освітньо-кваліфікаційний рівень);

номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь ( освітньо-кваліфікаційний рівень), середній бал документа про освіту;

номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів;

пріоритет заяви;

(передбачено Умовами).інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування; причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;

підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою (штампом) Київського економічного інституту менеджменту.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.

Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою вищого навчального закладу або Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою Київського економічного інституту менеджменту.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до Київського економічного інституту менеджменту, і повідомляє про це вступника в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі.

3.3. Для проведення вступних випробувань вищим навчальним закладом формуються екзаменаційні групи в порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного випробування і (або) одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться Київським економічним інститутом менеджменту, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті інституту та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

3.5. Копії документів і фотокартки не зарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.

ІV. Організація та проведення вступних випробувань

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, предметних комісій, які відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться Київським економічним інститутом менеджменту, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Форма вступних випробувань до КЕІМ і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні випробування проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

4.3. Екзамен в усній формі або співбесіда з кожного предмету (дисципліни) проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

Під час співбесіди (екзамену в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди або екзамену в усній формі оголошується вступникові в день її проведення.

4.4. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить Київський економічний інститут менеджменту у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії в кожній аудиторії.

4.5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії (керівника відповідного підрозділу) вищого навчального закладу, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступне письмове випробування, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії або її підрозділу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної техніки разом з відповідями на них, роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше):

з мови та літератури:

твір – 4 години;

переказ – 2 години;

диктант – 1 година;

з інших предметів – 2-3 години;

тестування – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.9. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії або керівникові відповідного підрозділу Приймальної комісії.

4.10. Відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної (відбіркової) комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні КЕІМ членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124(100) балів, більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали, більше, ніж на 10 балів. У разі використання інших шкал оцінювання у Положенні про Приймальну комісію зазначаються ці шкали та кількість балів, виставлена за роботу вступника, більше якої голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.14. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у вищому навчальному закладі (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань.

V. Зарахування вступників

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні випробування) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до вищого навчального закладу, зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Київського економічного інституту менеджменту видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

5.4. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до вищого навчального закладу.

5.5. Після видання ректором КЕІМ наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдиній базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому.

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради Київського економічного інституту менеджменту.

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.

Строки прийому заяв


4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

початок 29 червня 2017 р.–

закінчення 25 липня 2017 р. о 18.00

 Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

18 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

20 липня 2017 р.

о 18.00

10 серпня 2017 р.

о 18.00

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО

26 липня 2017 р.

о 18.00

16 серпня 2017 р.

Строки проведення вступних іспитів

21 – 26 липня 2017 р.

11 – 16 серпня 2017 р.

Строки проведення співбесід

21 – 23 липня 2017 р.

11 – 14 серпня 2017 р.

Оприлюднення рейтингового списку

не пізніше

12.00 години

1 серпня 2017 р.

21 серпня 2017 р.

Виконання вимог до зарахування абітурієнтів, які вступають за кошти фізичних та юридичних осіб

28 серпня 2017 р.

28 серпня 2017 р.

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

30 вересня 2017 р.

30 серпня 2017 р.


4.3. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття ступеня магістра проводиться в наступні строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі базової та повної вищої

освіти

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2017 р.

10 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та

документів

31 липня 2017 р.

31 липня 2017 р.

Строки проведення вступних іспитів

1 серпня 2017 р. -

10 серпня 2017 р.

1 серпня 2017 р. -

10 серпня 2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

11 серпня 2017 р.

11 серпня 2017 р.

Термін виконання вимог до зарахування (за кошти фізичних та юридичних осіб)

28 серпня 2017 р.

28 серпня 2017 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

30 серпня 2017 р.

30 серпня 2017 р.


4.4. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю проводиться в наступні строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі базової та повної вищої

освіти

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2017 р.

10 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та

документів

31 липня 2017 р.

31 липня 2017 р.

Строки проведення вступних іспитів

 

1 серпня 2017 –

10 серпня 2017 р.

1 серпня 2017 -

10 серпня 2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

11 серпня 2017 р.

11 серпня 2017 р.

Термін виконання вимог до зарахування (за кошти фізичних та юридичних осіб)

28 серпня 2017 р.

28 серпня 2017 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

30 серпня 2017 р.

30 серпня 2017 р.


Перелік спеціальностей

Додаток  №1

 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та терміни навчання

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензований  обсяг

 

Нормативні терміни навчання

денна форма

навчання

заочна форма

навчання

денна форма

навчання

заочна форма

навчання

Ступінь "Бакалавр"

07 "Управління

та адміністрування"

075 "Маркетинг"

25

25

4 р.

4 р.

07 "Управління

та адміністрування"

073

"Менеджмент"

275

275

4 р.

4 р.

Ступінь "Магістр"

07 "Управління

та адміністрування"

073

"Менеджмент"

45

45

1 р. 5 м.

1 р. 5 м.


Додаток №2

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття  освітнього ступеня магістра

Денна (заочна) форми навчання

Споріднені спеціальності ОС бакалавра, напрями підготовки ОКР бакалавра/Інші спеціальності ОС бакалавра, напрями підготовки

Спеціальності

ОС магістра

Спеціалізація

(освітня програма)

Фахове випробування, іспит з іноземної мови

Курс

Термін навчання

Кількість місць (за кошти фізичних та юридичних осіб)

Назва

Код

Код

Назва

Менеджмент

6.030601

073

Менеджмент

Менеджмент

Фаховий іспит,

Іноземна мова

1

1 р. 5 м.

45 (45)

Економічна теорія

6.030501

 

 

Менеджмент

 

 

 

 

Економічна

кібернетика

6.030502

 

 

Менеджмент

 

 

 

 

Міжнародна

економіка

6.030503

 

 

Менеджмент

 

 

 

 

Економіка підприємства

6.030504

 

 

Менеджмент

 

 

 

 

Управління персоналом та економіка праці

6.030505

 

 

Менеджмент

 

 

 

 

Прикладна статистика

6.030506

 

 

Менеджмент

 

 

 

 

Маркетинг

6.030507

 

 

Менеджмент

 

 

 

 

Фінанси і кредит

6.030508

 

 

Менеджмент

 

 

 

 

Облік і аудит

6.030509

 

 

Менеджмент

 

 

 

 

Міжнародні відносини

6.030201

 

 

Менеджмент

 

 

 

 

Міжнародні економічні відносини

6.030203

 

 

Менеджмент

 

 

 

 

Міжнародний бізнес

6.030206

 

 

Менеджмент

 

 

 

 

Інші спеціальності

 

073

Менеджмент

 

Фаховий іспит,

Іноземна мова,

Додаткове вступне випробування

1

1 р. 5 м.

 

 


Електронний вступ

(Увага! Цей сервіс працює тільки під час вступної компанії)

Подання заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Київського економічного інституту менеджменту вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним в режимі онлайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua

Додаток 5

 

П О Р Я Д О К

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь

у конкурсному відборі до Київського економічного інституту менеджменту в 2017 році

 
І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Київського економічного інституту менеджменту та її розгляду вищим навчальним закладом.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

- заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним вищий навчальний заклад і конкурсну пропозицію;

- особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;

- статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр "Статус електронної заяви" протягом вступної кампанії може перебувати в одному з таких статусів:

"Зареєстровано в Єдиній базі" – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого навчального закладу.

"Потребує уточнення вступником" – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання.

"Зареєстровано у вищому навчальному закладі" – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі.

"Допущено до конкурсу" – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі.

"Відмовлено вищим навчальним закладом" – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови.

"Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)" – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо:

- електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником";

- електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником" без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю;

- електронну заяву анульовано вищим навчальним закладом за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування" за умови виявлення вищим навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

"Рекомендовано до зарахування" – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу 8 Правил прийому до КЕІМ.

"Виключено зі списку рекомендованих" – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до вищого навчального закладу за обраною спеціальністю (спеціалізацією) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад обов’язково зазначає причину виключення;

"Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)" – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у випадках:

- вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу 8 Правил прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, але має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (при виконанні вступником вимог пункту 2 розділу 9 Правил прийому);

- вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (при виконанні вступником вимог пункту 2 розділу 9 Правил прийому);

- вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту четвертого розділу 5 Правил прийому.

"Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)" – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 3 розділу 9 Правил прийому;

"Включено до наказу" – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.

3. Київський економічний інститут до початку вступної кампанії вносить до Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2017 році, при цьому для кожної з них зазначаються:

- один або декілька структурних підрозділів (факультетів) на яких ведеться підготовка;

- ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);

- назва та код спеціальності (спеціалізації);

- форма навчання;

- курс, на який здійснюється прийом;

- встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;

- обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);

- перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них;

- можливість подання заяв в електронній формі.

II. Подання електронної заяви

 

1. Заяву в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 1 розділу 5 Правил   прийому.

2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

- адресу електронної пошти, до якої має доступ;

- номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

- серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;

- середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис "звільнений (а)", у загальну кількість не враховуються.

Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту та фотокартки.

4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені в пункті 1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію особистого електронного кабінету.

6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, громадянство, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів. Для подання заяви вступник обирає вищий навчальний заклад, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним замовленням.

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус "Зареєстровано в Єдиній базі".

9. Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником". При цьому електронній заяві встановлюється статус "Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)".

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією Київського економічного інституту менеджменту

 

1. Керівник КЕІМ забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до вищого навчального закладу, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до Київського економічного інституту менеджменту.

2. Електронна заява із статусом "Зареєстровано в Єдиній базі" розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником".

При встановленні електронній заяві статусу "Потребує уточнення вступником" уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Зареєстровано у вищому навчальному закладі".

3. На підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси "Допущено до конкурсу" або "Відмовлено вищим навчальним закладом" (із зазначенням причини відмови).

4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування", що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус "Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)" з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу 8 Правил прийому.

6. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 1 розділу 8 Правил прийому, керівник вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу".

7. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус "Рекомендовано до зарахування", вимог, передбачених пунктом 1 розділу 8 Умов, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією Київського економічного інституту менеджменту. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус "Виключено зі списку рекомендованих" або "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)".

Додаток №3

 
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Для абітурієнтів на базі повної загальної середньої освіти

Спеціаль-ність

Спеціалізація

Перелік

конкурсних

предметів

(ЗНО)

Ваговий

коефіцієнт

Вага

атес-тату

Вага за

закінчення

курсів

Міні-

мальна

кіль-

кість

балів

Економічний факультет

07

Управління та адміні-

стрування

075

"Маркетинг"

1.Українська

мова та

література

2.Математика

3.Географія

Іноземна мова

0,3

 

0,35

0,25

0,1

0

100

Факультет менеджменту

07

Управління

та адміні-

стрування

073

"Менеджмент"

1.Українська

мова та

література

2.Історія

України

3.Географія

Іноземна

мова

0,3

 

0,35

 

0,25

0,1

0

100

Додаток 4

 ТАБЛИЦЯ 

переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту,

обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

1

100

 

4

120

 

8

160

1,1

100

 

4,1

121

 

8,1

161

1,2

100

 

4,2

122

 

8,2

162

1,3

100

 

4,3

123

 

8,3

163

1,4

100

 

4,4

124

 

8,4

164

1,5

100

 

4,5

125

 

8,5

165

1,6

100

 

4,6

126

 

8,6

166

1,7

100

 

4,7

127

 

8,7

167

1,8

100

 

4,8

128

 

8,8

168

1,9

100

 

4,9

129

 

8,9

169

2

100

 

5

130

 

9

170

2,1

101

 

5,1

131

 

9,1

171

2,2

102

 

5,2

132

 

9,2

172

2,3

103

 

5,3

133

 

9,3

173

2,4

104

 

5,4

134

 

9,4

174

2,5

105

 

5,5

135

 

9,5

175

2,6

106

 

5,6

136

 

9,6

176

2,7

107

 

5,7

137

 

9,7

177

2,8

108

 

5,8

138

 

9,8

178

2,9

109

 

5,9

139

 

9,9

179

3

110

 

6

140

 

10

180

3,1

111

 

6,1

141

 

10,1

181

3,2

112

 

6,2

142

 

10,2

182

3,3

113

 

6,3

143

 

10,3

183

3,4

114

 

6,4

144

 

10,4

184

3,5

115

 

6,5

145

 

10,5

185

3,6

116

 

6,6

146

 

10,6

186

3,7

117

 

6,7

147

 

10,7

187

3,8

118

 

6,8

148

 

10,8

188

3,9

119

 

6,9

149

 

10,9

189

 

 

 

7

150

 

11

190

 

 

 

7,1

151

 

11,1

191

 

 

 

7,2

152

 

11,2

192

 

 

 

7,3

153

 

11,3

193

 

 

 

7,4

154

 

11,4

194

 

 

 

7,5

155

 

11,5

195

 

 

 

7,6

156

 

11,6

196

 

 

 

7,7

157

 

11,7

197

 

 

 

7,8

158

 

11,8

198

 

 

 

7,9

159

 

11,9

199

 

 

 

 

 

 

12

200

ПИТАННЯ ТЕСТІВ ДО ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

БАКАЛАВР на основі ОКР "Молодший спеціаліст" та на основі базової або повної вищої освіти для всіх напрямків підготовки складають екзамен з фаху, а на основі ОКР “Молодший спеціаліст”, здобутого за іншою спеціальністю – додаткове вступне випробування з економіки.

СПЕЦІАЛІСТ на основі ОКР "Бакалавр" спеціальність "Менеджмент" складають екзамен з фаху "Основи менеджменту";

спеціальність "Маркетинг" – складають екзамен з фаху "Основи маркетингу".

Екзамен "Іноземна мова".

Питання № 1

Fill in the missing words:      A resume is a concise and straightforward listing of your ______.

 • education, experience and interests    
 • marital status and hobbies 
 • special skills
 • hobbies
Питання № 2

Fill in the missing words:      The basis requirements for a resume are ______.

 • typographical errors  
 • brevity   
 • bad spelling and grammar
 • typed format
Питання № 3

Fill in the missing words:      If references are required they should be from ______.

 • your relative   
 • your friend   
 • your University professor
 • your fellow-student
Питання № 4

Fill in the missing words:      People who read thousands of resume name the following common resumes problems: ______

 • too long or too short   
 • perfect spelling   
 • honest
 • vogue
Питання № 5

Fill in the missing words:      Place headings at ______and the details relating to them on ______side.

 • the right   
 • the right ___the left   
 • the left ___the right
 • in the middle
Питання № 6

Fill in the missing words:      Application form is ______.

 • short   
 • long   
 • persuasive
 • perfect
Питання № 7

Fill in the missing words:      Application Form is ______.

 • personal   
 • general   
 • social
 • common
Питання № 8

Fill in the missing words:      It always gives a ______for applying to each specific company.

 • persuasion   
 • respect
 • belief
 • general data about the applicant, his/her skills, education and experience
Питання № 9

Fill in the missing words:      Application Form  is written on ______paper.

 • usual  
 • quality   
 • special
 • colour
Питання № 10

Fill in the missing words:      The aim of this letter is to ______.

 • invite you to an interview   
 • read the resume   
 • encourage you
 • greet the employer
Питання № 11

Choose the correct variant of translation:     Цю роботу потрiбно завершити як найшвидше.

 • The work you must finish as soon as possible.
 • The work must be finished as soon as possible.
 • The work you must finished as soon as possible.
 • The work finished as soon as possible
Питання № 12

Choose the correct variant of translation:     Дiловi листи зазвичай пишуть на спецiальних бланках.

 • Business letters are usually written on  special forms.
 • Business letters are usually write on  special forms.
 • Business letters are usually being written on  special forms.
 • Business letters usually write on  special forms.
Питання № 13

Choose the correct variant of translation:      Зараз це питання обговорюється.

 • The question is discussed now.
 • The question is being discussed now. 
 • The question is discussing now.
 • The question is having being discussed now
Питання № 14

Choose the correct variant of translation:      Цей лист вже надруковано

 • The letter has already been typed. 
 • The letter has already  typed. 
 • The letter has already been typing. 
 • The letter have already  typed
Питання № 15

Choose the correct variant of translation:      Платня готiвкою передбачається контрактом.

 • Payment in cash provided for the contract. 
 • Payment in cash is provided for the contract. 
 • Payment in cash provided for by the contract.
 • Payment in cash is provided by the contract
Питання № 16

Choose the correct variant in reported speech for each sentence:       He has said, "We have finished our work". 

 • He has said, that we have finished our work.
 • He had said, that they have finished their work.
 • He has said, that they had finished their work.
 • He has said they finished their work 
Питання № 17

Choose the correct variant in reported speech for each sentence:       He said, "I sent them a telegram yesterday."

 • He said, that he had sent them a telegram the day before.
 • He said, that he sent them a telegram the day before. 
 • He said, that I had sent them a telegram the day before.
 • He said, that I  sent them a telegram the day before.
Питання № 18

Choose the correct variant in reported speech for each sentence:       She asked me, "Is it time to go?" 

 • She asked me if it is time to go.
 • She asked me if was it time to go.
 • She asked me if it was time to go.
 • She asked me is it  time to go.
Питання № 19

Choose the correct variant in reported speech for each sentence:       I asked him, "When he will open the letter of credit?"

 • I asked him, when he will open the letter of credit.
 • I asked him, when would he open the letter of credit.
 • I asked him, when he would open the letter of credit.
 • I asked him, when he will opened the letter of credit.
Питання № 20

Choose the correct variant in reported speech for each sentence:       He asked me, "Where are you going?"

 • He asked me, where you are going.
 • He asked me, where I am going. 
 • He asked me, where am I going.
 • He asked me, where I was going.
Питання № 21

Choose the correct variant to complete the sentence:     If the number you want is ______, wait a few minutes before dialing again.

 • free 
 • engaged   
 • holding
 • empty
Питання № 22

Choose the correct variant to complete the sentence:      Hello! Could you ______to somebody who can tell me the take-of time of the phone to Paris.

 • put me through   
 • put me in   
 • put me with
 • put me
Питання № 23

Choose the correct variant to complete the sentence:       Mr. Ryder is not available now. Would you like to leave ______for him? 

 • a note   
 • a message   
 • a letter
 • a call
Питання № 24

Choose the correct variant to complete the sentence:       I'll see if Mr. Jackson is in.  ______ please.

 • hand up   
 • hang on   
 • hold on
 • hang over
     
Питання № 25

Choose the correct variant to complete the sentence:       When you ______don't pause too long between digits. 

 • deal   
 • dial   
 • leave
 • put a number
Питання № 26

Choose the correct passive form:       Popov invented the radio in 1895

 • the radio was invented by Popov in 1895    
 • the radio is invented by Popov in 1895    
 • the radio had been invented by Popov in 1895
 • the radio has been invented by Popov in 1895
Питання № 27

Choose the correct passive form:       You can buy this book in any bookshop 

 • this book can be bought in any bookshop    
 • this book can being bought in any bookshop    
 • this book have been bought in any bookshop
 • this book can be buy in any bookshop    
Питання № 28

Choose the correct passive form:       You ought to translate this article at once.

 • this article have been translated at once    
 • this article ought being translated at once    
 • this article ought to be translated at once
 • this article ought  be translating
Питання № 29

Choose the correct passive form:      Glinka composed the opera Ivan Susanin.

 • the opera Ivan Susanin was composed by Glinka    
 • the opera Ivan Susanin had been composed by Glinka    
 • the opera Ivan Susanin is composed by Glinka
 • the opera Ivan Susanin has  composed by Glinka
Питання № 30

Choose the correct passive form:      We must finish our work as soon as possible.

 • Our work must have been finished as soon as possible    
 • Our work must be finished as soon as possible    
 • Our work must being finished as soon as possible
 • Our work must   finish as soon as possible
Питання № 31

Fill in the missing words:       Can I ______Jim Black, please#- speak with   

 • speak to   
 • tell to
 • say to
Питання № 32

Fill in the missing words:      ______ the line, please.

 • Hold   
 • Hold in   
 • Take 
 • Get
Питання № 33

Fill in the missing words:      Sorry, Mr. Black is out. Can I ______a message? 

 • take   
 • receive   
 • give
 • get
Питання № 34

Fill in the missing words:       I'm afraid Mr. Collins is ______. 

 • at the meeting   
 • on the meeting   
 • in the meeting
 • during the meeting
Питання № 35

Fill in the missing words:      I didn't catch your name. Could you ______it, please? 

 • spell  
 • tell   
 • speak
 • repeat
Питання № 36

Fill in the missing words:      The price  ______duties and taxes necessary to be paid on the territory of Ukraine.

 • don't include  
 • include   
 • must include
 • doesn't include  
Питання № 37

Fill in the missing words:        Time of Delivery of the goods is ______in specification NO1 of the present Contract.

 • indicated   
 • determined and indicated   
 • pointed 
 • appointed
Питання № 38

Fill in the missing words:       ______will provide the full safety of the goods during transportation as well as their storage.

 • Washing   
 • Marking   
 • Packing
 • Branding
Питання № 39

Fill in the missing words:       The ______of raw materials and foodstuff is determined as a rule by standards, by sample and description.

 • quantity   
 • quality   
 • price
 • sample
Питання № 40

Fill in the missing words:       The price stated in a contract may be ______.

 • firm, fixed or sliding   
 • flexible, fixed, sliding    
 • stable, firm, fixed
 • stable or sliding
Питання № 41

Fill in the missing words:       A written contract of sale is made out ______. 

 • in the form of letter signed by the Buyers and the Sellers   
 • in the form of receipt written by the Buyers and Sellers   
 • in the form of document signed by the Buyers and the Sellers
 • in the application form signed by the Buyers and the Sellers
Питання № 42

Fill in the missing words:       The quality of raw-materials and foodstuffs is determined, as a rule, by ____. 

 • standards, sample, description   
 • standards, sample, taste   
 • sample, description, agreement
 • sample, agreement, taste
Питання № 43

Fill in the missing words:       The price governing in the market on the day of delivery or for a given period is ______. 

 • firm price   
 • fixed price   
 • sliding price
 • stable price
Питання № 44

Fill in the missing words:       The shipper has full protection when drafts are presented against ______.

 • a bill of exchange   
 • a letter of credit   
 • a bill of lading
 • a time draft
Питання № 45

Fill in the missing words:       The term, under which, the seller must pay cost and freight necessary to bring the goods to the named destination is called ______. 

 • FAS   
 • CAF   
 • CIF
 • FOB
Питання № 46

Fill in the missing words:       We write out address in ______of the letter. 

 • the top right-hand corner   
 • the top left-hand corner   
 • the middle
 • at the top
Питання № 47

Fill in the missing words:       We write a greeting on ______. 

 • right-hand side   
 • left-hand side   
 • the middle of the letter
 • from the very beginning
Питання № 48

Fill in the missing words:       At the end of the letter we write ______. 

 • we thank you for your letter   
 • it was very kind of you   
 • we are looking forward to hearing from you
 • see you soon
Питання № 49

Fill in the missing words:       In ______the prospective buyer states in what goods exactly he is interested and asks for details. 

 • the letter of inquiry   
 • the letter of application   
 • the offer
 • covering letter
Питання № 50

Fill in the missing words:       After considering the inquiry for some time the prospective seller sends ______ in reply.

 • an inquiry   
 • an order   
 • an offer
 • the letter of application
Питання № 51

Choose the appropriate word or phrase:       The goal of marketing is to create customer ............ profitably. 

 • needs
 • satisfaction
 • wants
 • plans
Питання № 52

Choose the appropriate word or phrase:       The marketing department must ............... closely with other departments.

 • team up
 • compete
 • determine
 • demand
Питання № 53

Choose the appropriate word or phrase:        Organizations need to know how to ............. products so that customers will know about and want them.

 • promote
 • buy
 • identify
 • consume
Питання № 54

Choose the appropriate word or phrase:        When students enter the job market, they must conduct marketing ............ .

 • segment
 • plans
 • research
 • product 
Питання № 55

Choose the appropriate word or phrase:        A set of buyers sharing common needs is ...........

 • target market
 • middlemen
 • retailers
 • consumers 
Питання № 56

Choose the appropriate word or phrase:         Anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption and satisfy a need or want is a .................

 • transaction
 • demand
 • product
 • plan
Питання № 57

Choose the appropriate word or phrase:        The act of obtaining a desired object from someone by offering something in return is a/an............

 • exchange
 • consumption
 • creation
 • promotion 
Питання № 58

Choose the appropriate word or phrase:       The four main elements of marketing popularly known as: 

 • the four P's
 • the four M's
 • buying, selling, market research, storage
 • the four B's
Питання № 59

Choose the appropriate word or phrase:       The product element refers to:

 • testing of a product to insure quality
 • the good or service that a company wants to sell
 • getting the product to the customer
 • buying goods
Питання № 60

Choose the appropriate word or phrase:       Most companies price: 

 • with the market
 • below the market
 • beyond the market
 • in the market
Питання № 61

Choose the appropriate word or phrase:       A common channel of distribution is:

 • wholesaler --- retailer --- manufacturer --- customer 
 • manufacturer --- retailer--- wholesaler --- customer
 • manufacturer --- wholesaler --- retailer --- customer
 • wholesaler---manufacturer---customer---retailer 
Питання № 62

Choose the appropriate word or phrase:       The two major forms of promotion are:

 • radio and television
 • personal selling and advertising
 • selling advertisements
 • selling on TV
Питання № 63

Choose the appropriate word or phrase        The money value of a good or service:

 • price
 • marketing
 • promotion
 • advertising
Питання № 64

Choose the appropriate word or phrase        A communication intended both to inform and persuade:

 • storage
 • advertising
 • the four P's
 • research
Питання № 65

Choose the appropriate word or phrase         The basic product may be a manufactured item, a service, an idea, or some ..........of these.

 • classification
 • introduction
 • combination
 • promotion
Питання № 66

Choose the appropriate word or phrase         Products are classified according to their :

 • ultimate use
 • buying power
 • buying behavior
 • marketing 
Питання № 67

Choose the appropriate word or phrase          Products can be grouped into two general categories: consumer product and .............

 • convenience product
 • industrial products
 • a shopping product
 • raw materials
Питання № 68

Choose the appropriate word or phrase         The traditional system of classifying consumer products consists of three categories:........., shopping and specialty products.

 • consumer
 • industrial
 • convenience
 • price 
Питання № 69

Choose the appropriate word or phrase         A basic material that actually becomes a part of a physical product is..........

 • a raw material
 • a process material
 • a component part
 • major equipment
Питання № 70

Choose the appropriate word or phrase         The best form of advertising is free ............... advertising, when satisfied customers recommend  products or services to their friends.

 • mouth-to-mouth
 • mouth-to-ear
 • word-to-mouth
 • word-to-nose
Питання № 71

Choose the appropriate word or phrase         Large companies tend to hire  the service of  a/an .............

 • advertising agency
 • advertising company
 • public - relations company
 • advertising campaign 
Питання № 72

Choose the appropriate word or phrase         The client company generally decides on its advertising .............: the amount of money it plans to spend on advertising.

 • campaign
 • budget
 • effort
 • plan
Питання № 73

Choose the appropriate word or phrase         The choice of how and where to advertise, and in what proportions, is called a .........

 • medium plan
 • medias plan
 • media plan
 • middle plan
Питання № 74

Choose the appropriate word or phrase         The advertising of a particular product or service during a particular period of time is called an advertising ...........

 • campaign
 • mix
 • plan 
 • strategy
Питання № 75

Choose the appropriate word or phrase         Building good relations with the company's various publics by obtaining favourable publicity is ..........

 • promotion
 • public relations
 • sales promotion
 • personal selling
Питання № 76

Choose the appropriate word or phrase         We are well-known in America but now we want to ............the European market.

 • compete
 • entrance
 • penetrate
 • come
Питання № 77

Choose the appropriate word or phrase         The worlds soft drinks market is ............by Pepsy and Coca-Cola.

 • dominated
 • segmented
 • shared
 • sold
Питання № 78

Choose the appropriate word or phrase         Our most important market ............... is men aged from 18 to 30.

 • place
 • share
 • segment
 • parts 
Питання № 79

Choose the appropriate word or phrase         Sales are much higher this year because we have spent a lot on .............. .

 • selling
 • distributing
 • marketing
 • buying
Питання № 80

Choose the appropriate word or phrase         First we did a survey to find out about customer ...............

 • life
 • needs
 • uses
 • behaviour
Питання № 81

Choose the appropriate word or phrase         Then we redesigned all our .............. to include the special features people want.

 • products
 • benefits
 • services
 • wants
Питання № 82

Choose the appropriate word or phrase         Our  ................... included a competition in all the major gardening magazines.

 • presenting
 • promotion
 • persuasion
 • needs
Питання № 83

Choose the appropriate word or phrase         Most importantly, we've made sure all our ............ are very competitive.

 • prices
 • costs
 • charges
 • uses
Питання № 84

Choose the appropriate word or phrase         You can't maximize sales unless you get the marketing ............... right.

 • mix
 • change
 • share
 • place
Питання № 85

Choose the appropriate word or phrase         The new model has lots of new ............. including air conditioning.

 • services
 • features
 • benefits
 • goods 
Питання № 86

Choose the appropriate word or phrase         Jim Scott is in charge of  ............. оur new range of mobile phones.

 • promoting
 • orienting
 • buying
 • sharing  
Питання № 87

Choose the appropriate word or phrase         Our travel service offers customers many .............. including free insurance.

 • characteristics
 • goods
 • benefits
 • efforts
Питання № 88

Choose the appropriate word or phrase         Which is the company's most expensive promotion tool#- sales promotion

 • personal selling
 • advertising
 • features
Питання № 89

Choose the appropriate word or phrase         What is an intangible product#- a low quality product

 • a material product
 • a non-material product
 • a cheap product
Питання № 90

Choose the appropriate word or phrase         What is the most fundamental goal for the organization's existence#- to satisfy customers' needs and wants

 • to protect the environment
 • to earn a profit for its owners
 • to satisfy employees
Питання № 91

Choose the appropriate word or phrase         What are consumer products#- products required for production of other goods or services

 • products that satisfy personal needs
 • products that are very expensive
 • products that are very cheap   
Питання № 92

Choose the appropriate word or phrase         The synonym for ACHIEVE is:

 • guarantee
 • distribute
 • accomplish
 • arrange
Питання № 93

Choose the appropriate word or phrase         The synonym for OBTAIN is: 

 • get
 • sell
 • trust
 • give
Питання № 94

Choose the appropriate word or phrase         The opposite for SUPPLY is:  

 • income
 • demand
 • revenue
 • deficit
Питання № 95

Choose the appropriate word or phrase         IDENTIFY is not a synonym for: 

 • determine
 • define
 • perform
 • estimate
Питання № 96

Choose the appropriate word or phrase         The synonym for RIVAL is

 • consumer
 • competitor
 • customer
 • doctor 
Питання № 97

Choose the appropriate word or phrase         TRADEMARK is: 

 • марка
 • назва марки
 • торгова марка
 • поштова марка
Питання № 98

Choose the appropriate word or phrase         WAGE is:

 • заробiтна платня робiтника
 • плата за послуги 
 • гонорар
 • хабар
Питання № 99

Choose the appropriate word or phrase         CONVENIENCE  PRODUCTS are: 

 • товари широкого вжитку
 • промисловi товари
 • товар попереднього вибору
 • товар повсякденного попиту
Питання № 100

Choose the appropriate word or phrase         To CHARGE means:

 • приймати рiшення
 • встановлювати цiну
 • володiти 
 • купувати
Питання № 1

Hat jemand ____ die Schwierigkeiten geklagt

 • An 
 • Uber 
 • Von
 • Auf
Питання № 2

Ich wollte gestern im Konferenzsaal arbeiten, als ich kam, ____ er schon geschlossen.

 • Gehabt hatte
 • Hatte 
 • War 
 • Ist
Питання № 3

Welche Faktoren fliessen bei der Begrundung einer Firma.

 • moderne 
 • notige
 • eigene 
 • neue
Питання № 4

Auftrag, __ , oder schliesst ein Firma nach der Besprechung der zukunftigen Tatigkeit beiden Firmen.

 • Auftrag
 • Widerruf
 • Vertrag  
 • Anfrage
Питання № 5

Ist Ihnen der Name ____ bekannt

 • Dieser Kollegin
 • Arbeiterin
 • Des Chefs  
 • Der Leiterin
Питання № 6

der Professor Schmidt ____, man zu unseren Konferenz eingeladen hat, kommt vom internationalen Seminar in Freiburg.

 • Dessen
 • Deren
 • Den  
 • Dem
Питання № 7

die Lieferung wurde gestern Abend _____

 • Gebracht  
 • Bringen
 • Brachte
 • Bringt
Питання № 8

Anna, Habt ____ euch auf Dienstreise vorbereitet

 • Ihr  
 • Wir
 • Er
 • Sie
Питання № 9

der Stuhl fur Besucher hat eine Nennung. Welche

 • Kundestuhl
 • Stuhl fur Besucher
 • Besucherstuhl  
 • Gststuhl
Питання № 10

Begleitet die neuen Waren eine 

 • Anweisung  
 • Beschreibung
 • Erklarung
 • Anleitung
Питання № 11

Udo muss um 11 Uhr ____zum Geschaftsleiter gehen 

 • Vormittag  
 • Nachmittag
 • Morgen
 • Gestern
Питання № 12

die Frau konnte den Vertrag nicht lesen, ____ sie hatte ihre Brille  vergessen.

 • Weil
 • Seit
 • Denn  
 • Und
Питання № 13

leider habe ich von ____ noch keine Nachricht bekommen

 • Dir 
 • Ihr
 • Ihm  
 • Du
Питання № 14

Nachdem wir alle Dienstreisevorbereitungen getroffen _______, gehen wir auf Dienstreisen

 • Wurden
 • Hatten  
 • Waren
 • Sind
Питання № 15

Produziert eine Firma ____  Produktion

 • Notige
 • Moderne
 • Eigene  
 • Neue
Питання № 16

Ergreifen Sie jeder Anlass, sich mit Muttersprachlern ______

 • Unterhalten
 • Unterzuhaten
 • Zu unterhalten  
 • Nicht unterhalten
Питання № 17

Fraulein Braum hatte die Fahrkarten fur ihren Chef ______

 • Bestellen
 • Bestellte
 • Bestellt  
 • Muss bestellen
Питання № 18

Herbert besucht seinen krank__ Kollege fast jeden Tag.

 • E
 • Er
 • En  
 • Es
Питання № 19

meine Uhr ist von meinem Chef gekauft. Was hat er gemacht

 • Hat die Uhr gekauft  
 • Hat die Uhr zu kaufen
 • Kaufte die Uhr 
 • Wurde die Uhr gekauft 
Питання № 20

Ich hoffe, alle werden die Arbeit gut _____

 • Schreiben  
 • Fullen
 • Gemacht
 • Erfullt
Питання № 21

Chefin beobachtet den vor dem Fenster __________Baum.

 • Wachsenden  
 • Wuchsen
 • Gewachsen
 • Wachsen
Питання № 22

die Anfrage wurde von mir ______.

 • Beobachtete  
 • Zu beobachten
 • Hatte beobachtet
 • Wurde Beobachten
Питання № 23

Die Karten fur die Ausstellung sind schon

 • Zu bringen
 • Bringen
 • Gebracht worden  
 • Brachten
Питання № 24

die Reklamation wurde von allen _____

 • Schreiben
 • Zu schreiben
 • Geschrieben  
 • Schrieben
Питання № 25

der Verkehrspolizist stoppte den Wagen, _____ der Fahrer zu Schule gefahren war.

 • Weil
 • Als 
 • Wenn
 • Denn  
Питання № 26

Wie heisst der Personalausweis des Mitarbeiters

 • Steuerkarte
 • Visitenkarte
 • Lohnsteuerkarte
 • Personalausweis  
Питання № 27

Das Stille Ozean ist das _____ der Weltmeere.

 • Gros
 • Grosste  
 • Grosse
Питання № 28

Hast du schon alle ____ Worter gelernt

 • Neu
 • Neue 
 • Neuen  
 • Neues
Питання № 29

Vom Gipfel des Berges eroffnete sich eine herrliche Aussicht ___ das weite Land.

 • Fur
 • An
 • Auf  
Питання № 30

Mir tut oft Kopf weh, ich brauche ein Mitte ____ Kopf-Schmerzen.

 • Von
 • Fur
 • Gegen  
Питання № 31

Alles, _____ die Schuller im Museum gesehen haben, machte auf sie einen tiefen Eindruck.

 • Dass
 • Das
 • Was  
 • Wer
Питання № 32

man kann heute ohne Jacke ausgehen, _____ es ist warm.

 • Weil
 • Seit
 • Denn  
 • deshalb
Питання № 33

______ der grossen Kalte heizen wir zweimal am Tag.

 • Dank
 • Wegen  
 • Zwischen
Питання № 34

unser Gesprach drehte _____ hauptsachlich um unsere Schulzeit.

 • Ihn
 • Mich
 • Sich  
 • Ihr
Питання № 35

Gestern Abend _____ ich meinen Kollege aus anderer Firma _______

 • Hatte sehen
 • Wurde gesehen
 • Habe gesehen  
 • Zu sehen
Питання № 36

Ich spreche jetzt mit ______ Freund uber die Aufnahmeprufungen.

 • Meinen
 • Meiner
 • Meines
 • Meinem  
Питання № 37

Michael ist lange Zeit im Ausland _____.

 • Sein
 • War
 • Gewesen  
 • Ist
Питання № 38

mein Freund ______ in einer Firma ______ den Lohn __________.

 • Arbeitet ohne zu bekommen.  
 • Gearbeitet zu bekommen
 • Arbeitete bezukommen.
 • Keine richtige Antwort.
Питання № 39

_______ er sein Examen abgeschlossen hatte, fuhr er zu seinen Eltern.

 • Nachdem  
 • Vordem 
 • Warend
 • Seit
Питання № 40

meine Kollege arbeitet heute nicht, ______ sie sehr mude ist.

 • Denn
 • Deshalb
 • Deswegen
 • Weil  

ФАХОВИЙ ЕКЗАМЕН ДЛЯ ВСТУПУ НА СТУПІНЬ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ОКР "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ"

Питання № 1

Вкажiть, якi елементи належать до складу продуктивних сил:

 • робоча сила i виробничi вiдносини
 • засоби виробництва 
 • робоча сила i засоби виробництва 
 • всi вiдповiдi вiрнi 
Питання № 2

Що таке спосiб виробництва, виберiть правильне визначення:

 • робоча сила та засоби виробництва 
 • продуктивнi сили та надбудова 
 • продуктивнi сили та виробничi вiдносини 
 • всi вiдповiдi вiрнi 
Питання № 3

Яке з наведених положень найточнiше 

 • економiчнi закони виражають суть явища 
 • економiчнi закони виражають зв'язок мiж явищами 
 • економiчнi закони виражають суть економiчного процесу 
Питання № 4

Що таке валовий нацiональний продукт:

 • нацiональний дохiд 
 • сума вироблених матерiальних благ i послуг 
 • сукупний суспiльний продукт 
 • сума реальних доходiв 
Питання № 5

Якi елементи належать до нацiонального багатства:

 • сукупний суспiльний продукт 
 • нацiональний доход 
 • усi матерiальнi i духовнi цiнностi 
 • основнi виробничi фонди 
Питання № 6

Яке визначення продуктивностi працi правильне:

 • вiдношення витрат до виробленого продукту 
 • вiдношення виробленого продукту до фонду оплати працi 
 • вiдношення виробленого продукту до затрат живої працi 
 • всi вiдповiдi не вiрнi 
Питання № 7

Яке з визначень точнiше передає сутнiсть предмета економiчної теорiї:

 • наука про суспiльство на рiзних стадiях його розвитку 
 • наука про вiдносини у суспiльствi з приводу рацiонального використання обмежених ресурсiв 
 • наука про управлiння пiдприємствами для досягнення максимального прибутку 
 • наука про вибiр ефективної державної полiтики для вирiшення актуальних соцiальних проблем 
Питання № 8

Економiчна категорiя - це:

 • поняття, що вiдображає сутнiсний бiк економiчного явища 
 • поняття, занесене до економiчної енциклопедiї 
 • слово iноземного походження, що характеризує той або iнший стан економiки 
 • слово, що використовується в економiчнiй науцi 
Питання № 9

Правильно визначенi економiчнi закони встановлюють:

 • лише досить приблизний хiд економiчних подiй 
 • найiмовiрнiший хiд економiчних подiй 
 • єдино можливий хiд економiчних подiй 
 • не характеризують можливого розвитку економiчних подiй 
Питання № 10

Економiчна полiтика - це:

 • заходи, спрямованi на вирiшення економiчних проблем 
 • конкуренцiя рiзних економiчних iдей 
 • здатнiсть управляти економiчними процесами 
 • здатнiсть приймати ефективнi господарськi рiшення 
Питання № 11

Кого найчастiше називають "батьком" економiчної науки:

 • Аристотеля
 • АСмiта
 • ДРiкардо 
 • ФКене 
 • АМаршалла 
Питання № 12

Кого з названих економiстiв можна вiднести до найвiдомiших представникiв монетаристської школи:

 • ДжГелбрейта
 • ПСамуельсона
 • ДжСакса 
 • МФрiдмена 
 • IФiшера 
Питання № 13

Фiзичний капiтал - це:

 • грошi 
 • природнi ресурси 
 • створенi засоби працi 
 • грошi та створенi засоби працi 
Питання № 14

До природних ресурсiв виробництва не належать:

 • земля, лiси 
 • воднi ресурси 
 • мiнеральнi ресурси 
 • обладнання 
Питання № 15

Пiдприємницькi здiбностi - це:

 • розумiння технологiї виробництва, здатнiсть удосконалювати її 
 • здатнiсть органiзовувати економiчнi сили в єдиний процес виробництва 
 • здатнiсть залучати необхiдний фiзичний капiтал для виробництва будь- яких товарiв 
Питання № 16

Яка з перелiчених властивостей не характерна для ресурсiв:

 • обмеженiсть 
 • рiзноманiтнiсть 
 • безмежнiсть 
 • кориснiсть 
Питання № 17

Iнтенсивний шлях розширення виробництва - це:

 • зростання обсягiв виробництва високими темпами зростання 
 • розширення виробництва за рахунок пiдвищення ефективностi використання ресурсiв 
 • високi темпи зростання за рахунок додаткових ресурсiв 
 • освоєння нових видiв продукцiї 
Питання № 18

До факторiв iнтенсивного зростання належать:

 • структурна замiна факторiв, що супроводжуються пiдвищенням вiддачi 
 • продуктивна замiна факторiв 
 • полiпшення органiзацiї виробництва 
 • правильнi вiдповiдi а б в
Питання № 19

До факторiв екстенсивного зростання належать:

 • збiльшення кiлькостi ресурсiв без змiни їх ефективностi 
 • подовження функцiонування незмiнних за кiлькiстю ресурсiв 
 • удосконалення органiзацiї виробництва 
 • правильнi вiдповiдi а б
 • правильнi вiдповiдi а в
Питання № 20

Економiчне зростання суспiльного виробництва в цiлому в сучасних умовах може вiдбутися:

 • виключно за рахунок екстенсивних факторiв 
 • лише за рахунок iнтенсивних факторiв 
 • при певному поєднаннi екстенсивних та iнтенсивних факторiв 
 • правильнi вiдповiдi а б в 
Питання № 21

Обсяг виробництва продукцiї на пiдприємствi збiльшився на 5%, а чисельнiсть працiвникiв на пiдприємствi збiльшилася на 8% До якого типу - екстенсивного чи iнтенсивного - належить досягнуте економiчне зростання:

 • екстенсивне 
 • iнтенсивне 
 • задача не може бути розв'язана через некоректне формування умови 
Питання № 22

Подiл працi - це:

 • практика торгiвлi певними товарами у певних мiсцях 
 • значною мiрою - застарiла традицiя, коли здiйснюється натуральний обмiн результатами працi 
 • стiйке виконання певних видiв господарської дiяльностi певними економiчними суб'єктами 
 • правильнi вiдповiдi а б 
Питання № 23

Характерними рисами натурального господарства є:

 • вiдсутнiсть кооперацiйних зв'язкiв з iншими господарськими структурами 
 • гранично повiльнi органiзацiйнi, технiчнi та технологiчнi змiни 
 • участь у суспiльному подiлi працi 
 • правильнi вiдповiдi а б
Питання № 24

Товарне виробництво - це:

 • сучасна форма дiяльностi господарських одиниць 
 • значною мiрою застарiла форма ведення господарства 
 • форма господарювання, властива виключно ринковiй системi 
 • правильнi вiдповiдi а в
Питання № 25

Видiлiть рису, яка характерна для товарного виробництва та не характерна для натурального господарства:

 • обмiн дiяльнiстю мiж людьми 
 • виробництво продуктiв для обмiну 
 • використання засобiв виробництва 
 • правильнi вiдповiдi а), б) 
Питання № 26

Чим товар вiдрiзняється вiд нетовару:

 • вiн здатний задовольняти потреби людини 
 • вiн здатний обмiнюватися на iншi товари 
 • вiн є продуктом людської працi 
 • правильна вiдповiдь вiдсутня 
Питання № 27

Натуральний обмiн - це:

 • обмiн результатами працi мiж натуральними господарствами 
 • прямий обмiн продуктами працi 
 • обмiн лише матерiальними благами 
Питання № 28

Грошi - це:

 • всякий товар, який є загально прийнятим в розрахунках за всi iншi товари 
 • особливi паперовi та металевi товари, що випускаються державою як грошi 
 • особливi паперовi та металевi грошi, якi прийнятi в певнiй країнi в певний перiод часу як загальний засiб обмiну 
Питання № 29

Яка з функцiй грошей найуразливiша для iнфляцiї:

 • засiб обiгу 
 • мiра вартостi 
 • засiб заощадження 
 • свiтовi грошi 
Питання № 30

Вiд яких факторiв прямо не залежить купiвельна спроможнiсть грошей:

 • iнфляцiя 
 • кiлькiсть грошей в економiцi 
 • кiлькiсть банкiв в країнi 
 • дефляцiя 
Питання № 31

Людина, яка взяла автомобiль на прокат, є:

 • користувачем 
 • розпорядником 
 • володарем 
 • правильнi вiдповiдi а в
Питання № 32

З точки зору вiдносин власностi ким був Робiнзон по вiдношенню до житла, в якому проживав на островi:

 • користувачем 
 • розпорядником 
 • володарем 
 • взагалi не був власником 
Питання № 33

Що не є формою реалiзацiї прав власностi:

 • управлiння об'єктом власностi 
 • привласнення корисного ефекту вiд використання власностi 
 • вирiшення питання про продаж об'єкта власностi 
 • правильна вiдповiдь вiдсутня 
Питання № 34

Нинi в Українi майно пiдприємств (у вартiсному вираженнi) є власнiстю:

 • переважно приватною 
 • переважно державною 
 • переважно комунальною 
 • правильнi вiдповiдi а б
Питання № 35

Приватизацiя - це:

 • перехiд об'єкта у власнiсть мiсцевих органiв влади 
 • передача майна в оренду з правом наступного викупу 
 • вiдчуження державної власностi на користь фiзичних та недержавних юридичних осiб 
 • розподiл частини державної власностi серед юридичних осiб 
Питання № 36

Хто може обмежувати потенцiйнi права власника:

 • держава 
 • сам власник 
 • держава та сам власник 
 • правильна вiдповiдь не названа 
Питання № 37

Оренда пiдприємства обов'язково спричиняє:

 • змiну його власника 
 • змiну користувача 
 • змiни в технологiї виробництва 
 • правильнi вiдповiдi а б в 
Питання № 38

Товариство орендарiв уклало угоду з органом мiсцевої влади про оренду будинку побуту До якої форми власностi слiд вiднести цей об'єкт:

 • загальнодержавної 
 • комунальної 
 • приватної 
 • колективної 
 • власнiсть громадської органiзацiї 
Питання № 39

Головною ознакою сучасної змiшаної економiки є:

 • наявнiсть натурального виробництва, яке доповнює товарне 
 • поєднання натурального та товарного виробництва 
 • наявнiсть ринкового та державного регулювання економiки без переважання одного з них 
 • поєднання ручного, машинного та автоматизованого елементiв у технологiчному способi виробництва 
Питання № 40

Для змiшаної економiки не властивi:

 • вiльна (чиста) конкуренцiя 
 • ринкове регулювання 
 • державне регулювання економiки 
 • планування на мiкрорiвнi 
Питання № 41

Для економiки розвинутих країн свiту характерним сьогоднi є:

 • незначна роль держави 
 • пошук оптимального поєднання ринкового та державного регулювання економiки 
 • iстотне зростання економiчної ролi держави 
 • досить швидке просування до економiчної моделi класичного типу 
Питання № 42

Держава у системi змiшаної економiки:

 • використовує тiльки методи непрямого (економiчного) впливу на поведiнку економiчних суб'єктiв 
 • держава використовує методи прямого (адмiнiстративного) i непрямого впливу на поведiнку економiчних суб'єктiв 
 • держава прагне позбавитися методiв адмiнiстративного регулювання поведiнки економiчних суб'єктiв 
 • держава може обiйтися без методiв адмiнiстративного регулювання поведiнки економiчних суб'єктiв, i до цього треба прагнути 
Питання № 43

Попит - це:

 • потреба, яку бажає задовольнити економiчний суб'єкт 
 • грошi, якi економiчний суб'єкт готовий заплатити за певний товар 
 • плани покупця щодо придбання певного товару у певнiй кiлькостi 
 • кiлькiсть товару, яка може бути куплена при тих чи iнших цiнах за його одиницю 
Питання № 44

Пропозицiя - це:

 • кiлькiсть виробленого товару 
 • кiлькiсть товару, здатна задовольнити iснуючi потреби з урахуванням цiни за його одиницю 
 • кiлькiсть товару, яка може бути вироблена i запропонована до продажу у даний час за певної цiни за його одиницю 
Питання № 45

Що є основним фактором змiни величини пропозицiї будь- якого товару:

 • витрати виробника 
 • цiна за одиницю товару 
 • мода на товар 
 • правильнi вiдповiдi а б
Питання № 46

Якi фактори не впливають на пропозицiю певного товару:

 • витрати виробника 
 • кiлькiсть продавцiв 
 • змiна цiн на iншi товари 
 • змiна ставки податку з доходiв громадян 
Питання № 47

Яке визначення точнiше передає суть пiдприємництва:

 • пiдприємництво - приватна господарська дiяльнiсть людей, пов'язана з виробництвом товару 
 • пiдприємництво - iнiцiативна, самостiйна дiяльнiсть людей, пов'язана з органiзацiєю нового пiдприємства, розробкою нового товару, прийняттям iнших оригiнальних рiшень, яка передбачає ризик та повну вiдповiдальнiсть 
 • пiдприємництво - новi iнiцiативнi пiдходи у виробничiй дiяльностi, що найбiльше вiдповiдають вимогам економiчного розвитку 
Питання № 48

Для пiдприємницької дiяльностi не характернi:

 • економiчна самостiйнiсть 
 • необмежена самостiйнiсть у господарськiй дiяльностi 
 • ризик 
 • правильнi вiдповiдi а б
Питання № 49

Банкрутство - це:

 • тимчасове закриття пiдприємства 
 • лiквiдацiя пiдприємства 
 • визначення фiнансової неспроможностi пiдприємства 
 • продаж пiдприємства iншим особам 
Питання № 50

Збитковим вважається пiдприємство, де:

 • вiдсутнiй прибуток 
 • низька рентабельнiсть 
 • низька заробiтна плата 
 • витрати перевищують виручку 
Питання № 51

Що не належить до нецiнових методiв ведення конкурентної боротьби:

 • реклама 
 • обслуговування покупцiв пiсля продажу 
 • збереження цiни за полiпшення якостi товару 
 • збереження цiни з погiршенням якостi товару 
 • правильна вiдповiдь вiдсутня 
Питання № 52

Монополiя - це:

 • монополiя продавця на ринку 
 • монополiя покупця на ринку 
 • ринок, де зустрiчаються монополiст- покупець та монополiст- продавець 
 • ринок, де приватнiй монополiї протистоїть монополiя держави 
Питання № 53

Доход - це:

 • заробiтна плата, яку отримав робiтник за певний перiод 
 • обсяг грошових надходжень за певний перiод 
 • грошовi надходження робiтникiв та пiдприємцiв, отриманi ними за певний перiод 
 • заробiтна плата та iншi грошовi надходження, отриманi робiтником за певний перiод часу 

Фаховий екзамен для вступу ОКР спеціаліст

Питання № 1

Як найчастiше iнтерпретують поняття "менеджмент"

 • управляти, координувати, органiзовувати
 • управляти, контролювати, регулювати
 • керувати, управляти, завiдувати, стояти на чолi
 • завiдувати, керувати, стимулювати
Питання № 2

В чому полягає змiст "менеджменту" як процесу управлiння органiзацiєю? 

 • спосiб i манера спiлкування з людьми
 • влада та мистецтво керiвника органiзацiї
 • вмiння органiзувати ефективну роботу управлiнського апарату
 • всi наведенi тлумачення є правильнi 
Питання № 3

Що розумiють пiд суб'єктом управлiння

 • людина або група людей, якi мають певнi знання про управлiння
 • учасники процесу управлiння
 • людина або група людей, якi здiйснюють процес управлiння
 • група людей, що виконують запланованi роботи
Питання № 4

Що розумiють пiд об'єктом управлiння

 • людина чи група людей, на якi спрямований управлiнський вплив
 • працiвники апарату управлiння органiзацiї
 • люди, якi здiйснюють безпосереднi процеси управлiнням
 • найбiльш квалiфiкованi працiвники, якi виконують певнi завдання в органiзацiї
Питання № 5

За яких умов вiдносини управлiння перетворюються в зв'язки

 • коли суб'єкти i об'єкти управлiння починають обмiнюватися дiяльнiстю 
 • за умов реалiзацiї суб'єктом намiчених цiлей 
 • при ефективному забезпечення органiзацiї всiма необхiдними для її функцiонування ресурсами 
 • за будь-яких умов iснування органiзацiї
Питання № 6

Що є результатом управлiнських вiдносин в органiзацiї

 • матерiали та готова продукцiя 
 • отримання iнформацiї про ресурси 
 • розроблення варiантiв управлiнських рiшень 
 • налагодження зв'язкiв в апаратi управлiння
Питання № 7

Що означає поняття "управлiння"

 • послiдовне виконання управлiнських задач з метою ефективного використання людських ресурсiв в органiзацiї 
 • цiлеспрямований вплив на об'єкт з метою змiнити його стан або поведiнку у зв'язку зi змiною обставин 
 • господарська дiяльнiсть з використання компонентiв органiзацiї для досягнення її цiлей 
 • процес реорганiзацiї потреб суб'єктiв через використання ресурсiв органiзацiї
Питання № 8

Що визначає подiл всiєї роботи в органiзацiї на складовi компоненти

 • вертикальний подiл працi 
 • технологiчний процес 
 • процес виготовлення продукту
 • горизонтальний подiл працi
Питання № 9

Що визначає вiдокремлення роботи з координацiї дiй вiд самих дiй

 • горизонтальний подiл працi 
 • процес управлiння 
 • вертикальний подiл працi 
 • координацiя та органiзацiя роботи персоналу в органiзацiї
Питання № 10

Що стало початком визнання управлiння наукою i самостiйною сферою дослiджень

 • експерименти О.Оуена щодо мотивацiї колективної працi 
 • публiкацiя книги Н.Макiавелi "Правитель" 
 • формування пiдприємницького типу культури управлiння 
 • публiкацiя Ф.Тейлором книги "Принципи наукового управлiння"
Питання № 11

Якi науковi пiдходи до управлiння iснують в державах з розвинутою ринковою економiкою

 • системний, функцiональний та процесуальний 
 • процесуальний та функцiональний 
 • системний та ситуацiйний пiдходи 
 • процесуальний, системний та ситуацiйний
Питання № 12

Що являє собою ситуацiйний пiдхiд до управлiння

 • пiдбiр прийомiв менеджменту для розв'язання конкретних управлiнських ситуацiй 
 • пiдбiр прийомiв менеджменту для розв'язання конкретних управлiнських ситуацiй з метою досягнення певних цiлей органiзацiї 
 • прийоми менеджменту для вирiшення тих чи iнших поставлених завдань 
 • прийоми для досягнення цiлей органiзацiї
Питання № 13

Який пiдхiд в менеджментi розглядає функцiональний погляд на процес управлiння

 • системний пiдхiд
 • ситуацiйний пiдхiд 
 • процесуальний пiдхiд 
 • кiлькiсний пiдхiд
Питання № 14

Який з наукових пiдходiв розглядає органiзацiю як вiдкриту систему

 • системний
 • ситуацiйний 
 • процесуальний 
 • кiлькiсний
Питання № 15

Хто є основоположником наукового управлiння

 • Р.Оуєн
 • Ф.Тейлор 
 • А.Маслоу 
 • А.Файоль
Питання № 16

В основу якої наукової школи менеджменту покладено створення унiверсальних принципiв

 • емпiричної
 • кiлькiсної
 • класичної 
 • "людських стосункiв"
Питання № 17

Представники якої школи менеджменту зосереджували увагу на технiчних пiдсистемах

 • "людських стосункiв"
 • наукового управлiння 
 • класичної
 • емпiричної
Питання № 18

Представники якої школи менеджменту зосереджували свої погляди на соцiальнiй пiдсистемi

 • "людських стосункiв" 
 • наукового управлiння 
 • класичної
 • емпiричної
Питання № 19

На чому базуються принципи менеджменту

 • на законах, якi дiють в Українi
 • на законах розвитку суспiльства i закономiрностях управлiння
 • на положеннях про пiдроздiли органiзацiй
 • на пiдзаконних актах
Питання № 20

Хто розробив 14 унiверсальних управлiнських принципiв

 • Ф.Тейлор
 • М.Вебер
 • А.Файоль
 • П.Друкер
Питання № 21

На якi двi основнi пiдсистеми подiляються всi соцiально-економiчнi системи

 • керуюча та пiдлегла
 • керуюча та керована
 • управлiнська та виконавча
 • органiзацiйна та технологiчна
Питання № 22

Що розумiють пiд органiзацiєю в менеджментi

 • процес розроблення та реалiзацiї управлiнських рiшень
 • свiдоме об'єднання людей, яке дiє на основi визначених процедур та правил i сумiсно реалiзує певну програму або цiлi
 • формальна структура декiлькох осiб, якi працюють спiльно над виконанням завданням
 • група людей, що об'єднуються на основi симпатiї один до одного для реалiзацiї власних цiлей
Питання № 23

Якi розрiзняють етапи життєвого циклу органiзацiї

 • утворення, становлення, розвиток, стабiлiзацiя, помирання
 • народження, дитинство, юнiсть, старiння, помирання
 • народження, зростання, становлення, зрiлiсть, старiння, вiдродження
 • стабiльнiсть, зростання, помирання, вiдродження
Питання № 24

Що є засобами для досягнення цiлей органiзацiї

 • ресурси
 • люди
 • технiка
 • рiшення
Питання № 25

Якi є основнi рiвнi управлiння в органiзацiї

 • iнституцiйний, управлiнський, технiчний
 • iнституцiйний, середнiй, технологiчний
 • органiзацiйний, функцiональний, лiнiйний
 • вертикальний i горизонтальний
Питання № 26

Як класифiкують пiдприємства за сферою галузевої приналежностi

 • комерцiйнi, фiнансовi та виробничi тощо
 • продовольчi, промисловi тощо
 • промисловi, фiнансовi, комерцiйнi тощо
 • промисловi, торговельнi, будiвельнi, науковi тощо
Питання № 27

Якi ознаки є найбiльш характерними для неформальної органiзацiї

 • соцiальне утворення, яке виконує певнi завдання
 • об'єднання людей, наявнiсть мети, спонтанне виникнення
 • виникає спонтанно, її члени вступають у взаємовiдносини один з одним досить регулярно, не завжди має чiтко визначену мету
 • соцiальне утворення, що виникає спонтанно, визнане державою
Питання № 28

Якi складовi належать до внутрiшнього середовища органiзацiї

 • постачальники, трудовi ресурси, закони i заклади державного регулювання, споживачi, конкуренти
 • стан економiки, змiни у полiтицi, соцiальна культура, НТП, технологiї, груповi iнтереси, мiжнародне середовище
 • цiлi, персонал, задачi, структура, технологiя, органiзацiйна культура
 • плани, прогнози, органiзацiйна структура, мотивацiя, контроль
Питання № 29

Якi елементи не належать до внутрiшнього середовища органiзацiї

 • споживачi, закони, трудовi ресурси
 • цiлi, завдання, функцiї
 • персонал, управлiнськi технологiї, структура
 • органiзацiйна структура управлiння, задачi
Питання № 30

Якi складовi мiстить зовнiшнє середовище органiзацiї опосередкованого (непрямого) впливу

 • стан економiки, змiни у полiтицi, соцiальну культуру, НТП, технологiї, груповi iнтереси, мiжнародне середовище
 • постачальники, трудовi ресурси, закони i установи державного регулювання, споживачi, конкуренти
 • цiлi, кадри, задачi, структура, технологiю
 • плани, прогнози, органiзацiйну структуру, мотивацiя, контроль
Питання № 31

З яких компонентiв складається концептуальна модель органiзацiї

 • проектування продукту, забезпечення iнформацiєю, технологiя, виходи
 • виготовлення продукту, забезпечення ресурсами, збутова дiяльнiсть
 • проектування продукту, забезпечення ресурсами, його виробництво та реалiзацiя
 • забезпечення ресурсами на входi, технологiя, управлiнська дiяльнiсть, реалiзацiя продукту
Питання № 32

Що розумiють пiд мiсiєю органiзацiї

 • основну причину її створення
 • чiтко виражену причину її створення та функцiонування
 • її основну стратегiчну мету
 • конкретно зазначенi результати її функцiонування
Питання № 33

Що означає поняття "задачi" в менеджментi

 • набiр правил для прийняття рiшень, якими керується органiзацiя у своїй повсякденнiй дiяльностi
 • сукупнiсть вказiвок керiвникiв виконавцям, що можуть бути оперативними цiлями
 • робота (операцiї, процедури), яка повинна бути виконана за певним алгоритмом
 • орiєнтири, плановi завдання, стратегiї та вимоги до осу 
Питання № 34

Якi основнi вимоги ставляться до цiлей органiзацiї

 • досяжнiсть, конкретнiсть, орiєнтацiя у часi i просторi
 • досяжнiсть i орiєнтацiя у часi
 • орiєнтацiя у часi, зрозумiлiсть, повнота оформлення
 • досяжнiсть, реальнiсть, якiсна визначенiсть
Питання № 35

Елементи зовнiшнього середовища, що визначають умови дiяльностi органiзацiї - це:

 • мiкро середовище
 • економiчне середовище
 • макросередовище
 • ринкове середовище
Питання № 36

Що розумiють пiд функцiєю управлiння

 • характеристика ролi i мiсця певної соцiальної групи
 • будь-який вид дiяльностi з перерозподiлу ресурсiв
 • результат складної рефлекторної дiяльностi
 • вид трудової дiяльностi людини, спрямованої на врiвноваження стану органiзацiї iз зовнiшнiм середовища
Питання № 37

В якiй послiдовностi переважно реалiзуються загальнi функцiї менеджменту

 • органiзовування, планування, контролювання, регулювання, мотивування
 • планування, органiзовування, регулювання, мотивування, контролювання
 • регулювання, контролювання, планування, органiзовування, мотивування
 • органiзовування, контролювання, мотивування, планування, регулювання
Питання № 38

На якi двi групи можна подiлити всi функцiї органiзацiї

 • спецiальнi та додатковi
 • управлiнськi та основнi
 • основнi та додатковi
 • загальнi та конкретнi
Питання № 39

Що означає поняття "планування" в менеджментi

 • конкретизацiя цiлей управлiння в системi показникiв соцiально-господарської дiяльностi
 • найближчi перспективи та орiєнтири дiяльностi фiрми
 • будь-який вид управлiнської дiяльностi в органiзацiї
 • розроблення правил i процедур в процесi поточного управлiння органiзацiєю
Питання № 40

Що може бути результатом стратегiчного планування в менеджментi

 • набiр орiєнтирiв i завдань, виконання яких призводить пiдприємство до досягнення ним цiлей
 • кiлькiсний змiст засобiв та способiв досягнення мети
 • розв'язування комплексу взаємозв'язаних управлiнських задач
 • iнформацiйне уявлення (описання) просування пiдприємства до кiнцевих результатiв
Питання № 41

Що може бути результатом оперативного планування в менеджментi

 • завдання, стандарти, стратегiї, вимоги до ОСУ
 • плани реалiзацiї стратегiчних завдань
 • конкретнi плани-графiки виконання заходiв
 • формування команди вищого керiвництва
Питання № 42

На який промiжок часу переважно розробляються оперативнi плани в менеджментi

 • пiврiччя, мiсяць, декаду, тиждень
 • на кожен робочий день
 • 3-5 рокiв
 • 1-2 роки
Питання № 43

Що є основними компонентами тактичного планування в менеджментi

 • тактика та полiтика
 • процедури, правила i полiтика
 • процедури та правила
 • задачi, засоби та результати
Питання № 44

Що є основними компонентами поточного планування в менеджментi

 • тактика та полiтика
 • процедури, правила i полiтика
 • процедури та правила
 • задачi, засоби та результати
Питання № 45

Що таке стратегiя органiзацiї

 • всебiчний комплексний план, призначений для реалiзацiї мiсiї та досягнення цiлей органiзацiї
 • комплексний план для отримання прибуткiв пiдприємством у перспективному перiодi
 • план реалiзацiї цiлей та найбiльш важливих завдань
 • поточнi плани для досягнення цiлей
Питання № 46

Що слiд розумiти пiд "Органiзовуванням" як загальною функцiєю менеджменту

 • стосунки, якi складаються мiж керiвниками вищої та середньої ланок
 • вид управлiнської дiяльностi, який вiдображає процес створення структури управлiння пiдприємством
 • вiдносини, якi складаються мiж органами управлiння та окремими працiвниками
 • подiл органiзацiї на окремi пiдроздiли вiдповiдно до цiлей i стратегiї
Питання № 47

У яких документах закрiплюються повноваження працiвникiв

 • положеннях про структурнi пiдроздiли
 • посадових iнструкцiях
 • правилах внутрiшнього трудового розпорядку органiзацiї
 • трудових договорах (контрактах)
Питання № 48

З яких елементiв складаються повноваження особи

 • права, обов'язки та вiдповiдальнiсть
 • права та вiдповiдальнiсть
 • обов'язки, вiдповiдальнiсть та влада
 • функцiї, обов'язки та вiдповiдальнiсть
Питання № 49

Якою вважається оптимальна норма керованостi управлiнських працiвникiв

 • 10-14 осiб
 • 15-20 осiб
 • 2-3 особи
 • 7-8 осiб
Питання № 50

Яка функцiя менеджменту забезпечує дiї людей в процесi забезпечення ефективного досягнення органiзацiєю своїх цiлей

 • мотивування (стимулювання)
 • органiзовування 
 • контролювання
 • регулювання
Питання № 51

В чому полягає змiст функцiї "Контролювання" в менеджментi

 • вид управлiнської дiяльностi щодо забезпечення виконання певних завдань та досягнення цiлей органiзацiї
 • вид управлiнської дiяльностi, спрямований на максимальне забезпечення потреб працiвникiв
 • безперервне спостереження за роботою персоналу органiзацiї
 • спостереження за виконанням персоналом окремих завдань
Питання № 52

Коли здiйснюється заключний контроль в органiзацiї

 • до фактичного початку виконання робiт
 • протягом проведення певних робiт
 • пiсля виконання запланованих робiт
 • пiд час проведення i пiсля виконання всiх робiт
Питання № 53

Що забезпечує управлiнська функцiя "Мотивування"

 • досягнення особистих цiлей кожним працiвником
 • спонукання працiвникiв до ефективного виконання поставлених задач
 • виконання прийнятних управлiнських рiшень
 • забезпечення безперервного впливу керiвника на пiдлеглого
Питання № 54

Що розумiють пiд поняттям "потреба" в менеджментi

 • фiзiологiчну або психологiчну нестачу чого-небудь
 • спонукальну причина дiй людини
 • анатомiчну особливiсть органiзму людини
 • психологiчну якiсть будь-якої особи
Питання № 55

На якi групи подiляються всi потреби за ступенем задоволення

 • природнi та необхiднi
 • фiзiологiчнi та психологiчнi
 • первиннi та вториннi
 • iндивiдуальнi та колективнi
Питання № 56

Якi двi основнi групи концепцiй мотивацiї розглядає теорiя мотивування в менеджментi

 • змiстовнi та процесуальнi
 • процесуальнi i матерiально-грошовi
 • змiстовнi та органiзацiйнi
 • змiстовнi та грошовi
Питання № 57

Якi теорiї мотивацiї вiдносяться до процесуальних

 • теорiя очiкувань В.Врума, "пiрамiда" потреб А.Маслоу, теорiя потреб М.Туган-Барановського
 • теорiя очiкувань В.Врума, теорiя справедливостi, комплексна теорiя мотивацiї Л.Портера i Е.Лоурела
 • теорiя М.Туган-Барановського, теорiя надбаних потреб Д.Мак-Клелланда, теорiя справедливостi
 • "пiрамiда" потреб А.Маслоу, теорiя 2-х факторiв органiзацiї Ф.Герцберга, теорiя Херсi-Бланшара
Питання № 58

Якi теорiї мотивацiї вiдносяться до змiстовних

 • теорiя Ф.Герцберга, "пiрамiда" потреб А.Маслоу та теорiя справедливостi
 • теорiя потреб М.Туган-Барановського, "пiрамiда" потреб А.Маслоу та комплексна теорiя мотивацiї Портера-Лоулера
 • теорiя потреб Д.Мак-Клелланда, "пiрамiда" потреб А.Маслоу та теорiя ЖВЗ К.Альдерфера
 • "Пiрамiда" потреб А.Маслоу, теорiя надбаних потреб Д.Мак-Клелланда, теорiя факторiв органiзацiї Ф.Герцберга
Питання № 59

За мотивацiйною теорiєю якого з науковцiв всi потреби подiляються на потреби у владi, в успiховi та причетностi? 

 • А.Маслоу
 • Д.Мак-Грегора
 • Д.Мак-Клелланда
 • В.Врума
Питання № 60

На якi двi групи подiляються всi фактори органiзацiї згiдно з мотивацiйною теорiєю Ф.Герцберга

 • соцiальнi та економiчнi
 • економiчнi та психологiчнi
 • адмiнiстративнi та психологiчнi
 • гiгiєнiчнi та мотивацiйнi
Питання № 61

Якого взаємозв'язку не мiстить теорiя очiкувань В.Врума

 • очiкування щодо "затрати працi – результати"
 • очiкування щодо "результати – винагорода"
 • очiкування щодо "потреби – затрати працi"
 • задоволення винагородою (валентнiсть)
Питання № 62

Як правильно формулюється висновок теорiї Л.Портера та Е.Лоулера

 • "результати призводять до винагороди"
 • "здiбностi та характер людини визначають рiвень зусиль"
 • "цiннiсть винагороди залежить вiд статусу працiвника в колективi"
 • "результативна праця призводить до задоволення" 
Питання № 63

Який вид регулювання в менеджментi пов'язаний з процесом делегуванням повноважень

 • розпорядче 
 • дисциплiнарне
 • стабiлiзуюче
 • органiзацiйне
Питання № 64

Що розумiють пiд органiзацiйною структурою управлiння в менеджментi

 • склад i супiдряднiсть взаємозв'язаних управлiнських ланок, якi забезпечують здiйснення функцiй i завдань управлiння органiзацiєю
 • склад ланок управлiння органiзацiєю
 • супiдряднiсть управлiнських взаємозалежних ланок управлiння
 • розподiл управлiнського персоналу на пiдроздiли
Питання № 65

Що є складовими елементами органiзацiйної структури управлiння (ОСУ)

 • управлiнськi рiшення, управлiнськi зв'язки та працiвники апарату управлiння 
 • задачi управлiння, рiвнi, пiдроздiли та форми взаємозв`язкiв мiж ними
 • управлiнськi посади, повноваження та управлiнськi зв'язки
 • задачi, цiлi, управлiнськi пiдроздiли, взаємозв'язки в апаратi управлiння
Питання № 66

Що є основним недолiком органiзацiйної структури управлiння, що орiєнтована на споживача

 • великий ризик обсягу обслуговування споживачiв
 • труднощi координацiї дiяльностi всiх пiдроздiлiв органiзацiї
 • великий ризик обсягу обслуговування та труднощi координацiї дiяльностi всiх пiдроздiлiв органiзацiї
 • великий ризик в отриманнi запланованих прибуткiв
Питання № 67

Якими видами зв'язкiв утворена органiзацiйна структура управлiння (ОСУ)

 • вертикальними, горизонтальними та комбiнованими
 • формальними, неформальними та колективними
 • лiнiйними, функцiональними та технiчними
 • органiзованими, формальними та технологiчними
Питання № 68

В управлiннi якими органiзацiями переважно застосовується лiнiйна структура управлiння

 • великими
 • малими
 • об'єднаннями органiзацiй
 • торговельними пiдприємствами
Питання № 69

Якi основнi характернi ознаки властивi органiчнiй органiзацiї

 • розмитiсть меж, значна самостiйнiсть окремих ланок, слабка iєрархiчнiсть, перевага неформальних вiдносин
 • однозначнi внутрiшнi взаємозв'язки, жорстка регламентацiя всiх сторiн дiяльностi
 • однозначнi внутрiшнi взаємозв'язки, розмитiсть меж, перевага неформальних стосункiв
 • неоднозначнi внутрiшнi взаємозв'язки
Питання № 70

Яка органiзацiйна структура управлiння вважається найбiльш ефективною для органiзацiй, що мають фiлiали в рiзних регiонах

 • функцiональна
 • лiнiйна
 • змiшана
 • дивiзiйна
Питання № 71

В чому полягає основна перевага матричних органiзацiйних структур управлiння

 • орiєнтацiя на встановлення належних iнформацiйних зв'язкiв мiж ланками управлiння
 • висока гнучкiсть та орiєнтацiя на нововведення
 • орiєнтацiя на нововведення
 • орiєнтацiя на завоювання нових ринкiв збуту продукцiї
Питання № 72

У чому полягає сутнiсть повноважень працiвникiв апарату управлiння

 • присутностi вiдповiдальностi працiвникiв за виконання рiшень
 • наявностi ресурсiв, обладнання та системи ефективних комунiкацiй
 • наявностi прав службовцiв на самостiйнi дiї, забезпеченнi їх iнформацiєю та знаряддями працi
 • проявi влади керiвникiв у будь-який момент часу
Питання № 73

Якi елементи мiстить структура апарату управлiння

 • Управлiнськi рiшення, зв'язки, працiвники апарату управлiння 
 • Задачi управлiння, рiвнi, пiдроздiли та форми взаємозв'язку
 • Посада, повноваження, управлiнськi зв'язки
 • Працiвники певних посад, зв'язки мiж ними, повноваження
Питання № 74

Що таке методи менеджменту

 • способи впливу на персонал органiзацiї
 • сукупнiсть способiв i прийомiв впливу на персонал органiзацiї з метою досягнення її мiсiї i цiлей
 • прийоми впливу керiвникiв органiзацiї на своїх пiдлеглих
 • засоби впливу керуючої системи на керовану з метою отримання оптимальних прибуткiв
Питання № 75

Як умовно класифiкують методи менеджменту за способом впливу на працiвникiв трудового колективу

 • економiчнi, органiзацiйнi та адмiнiстративнi
 • економiчнi, органiзацiйно-розпорядчi та соцiально-психологiчнi
 • адмiнiстративнi, соцiально-психологiчнi та економiчнi
 • економiчнi, розпорядчi та психологiчнi
Питання № 76

Що розумiють пiд економiчними методами менеджменту

 • методи, що грунтуються на використаннi таких мотивiв трудової дiяльностi, як почуття обов'язку та вiдповiдальностi
 • засоби впливу на колектив i окремих її працiвникiв, якi грунтуються на використаннi об'єктивних вiдносин мiж ними
 • засоби владного впливу на колектив та окрему особу
 • методи, за допомогою яких здiйснюється вплив на економiчнi iнтереси колективiв i окремих членiв
Питання № 77

Що розумiють пiд соцiально-психологiчними методами менеджменту

 • засоби впливу на колективи i окремих їх працiвникiв, якi грунтуються на використаннi об'єктивних вiдносин мiж ними
 • методи, що грунтуються на використаннi таких мотивiв трудової дiяльностi, як почуття обов'язку та вiдповiдальностi
 • методи, за допомогою яких здiйснюється вплив на економiчнi iнтереси колективiв i окремих членiв
 • засоби владного впливу на колектив та окрему особу
Питання № 78

Що розумiють пiд органiзацiйним регламентуванням як методом менеджменту

 • розроблення та введення в дiю вiдповiдних нормативних актiв управлiння
 • розроблення та введення в дiю органiзацiйних положень, правил, обов'язкових для виконання
 • розроблення вiдповiдних iнструкцiй та вказiвок для всiх працiвникiв органiзацiї
 • розроблення й введення в дiю окремих правил та обмежень для виконавцiв управлiнських рiшень
Питання № 79

Що передбачає органiзацiйне нормування як вид впливу на об'єкти управлiння

 • розроблення нормативiв для ефективного управлiння
 • розроблення правил та iнструкцiй для регулювання дiяльностi персоналу
 • розроблення та використання органiзацiйних нормативiв для стабiльного збалансованого i стiйкого управлiння
 • розроблення та використання правил i нормативiв
Питання № 80

Що представляє собою постанова як розпорядчий метод управлiння

 • розпорядчий акт управлiння, що приймається керiвником органiзацiї
 • розпорядчий акт управлiння, що приймається керованою системою управлiння
 • розпорядчий акт управлiння, що приймається колегiальним органом управлiння органiзацiєю
 • розпорядчий акт управлiння, що приймається групою керiвникiв
Питання № 81

До якої групи методiв управлiння належить нормування витрат часу, виробiтку та чисельностi працiвникiв

 • економiчних
 • соцiально-економiчних
 • стимулюючих 
 • органiзацiйно-розпорядчих 
Питання № 82

Якi елементи мiстить процес управлiння

 • план, ситуацiя, основи менеджменту варiанти рiшень, ресурси
 • входи, цiлi, люди, структура, технологiя, виходи
 • цiль, ситуацiя, проблема, рiшення
 • пiдроздiли, зв'язки мiж ними, посада, задачi 
Питання № 83

В чому полягає сутнiсть управлiнського рiшення

 • основна форма впливу суб'єкту управлiння на об`єкт з метою досягнення поставлених цiлей
 • форма управлiнської дiяльностi менеджера з метою виконання завдань
 • розпорядчий метод впливу керiвника органiзацiї на пiдлеглих
 • основний психологiчний метод впливу керуючої системи на керовану
Питання № 84

Якi основнi вимоги ставляться до процесу прийняття та реалiзацiї управлiнських рiшень

 • обгрунтованiсть, правомочнiсть, законнiсть, ефективнiсть
 • цiлеспрямованiсть, обгрунтованiсть, реальнiсть, законнiсть та ефективнiсть
 • обгрунтованiсть, оперативнiсть, реальнiсть, цiлеспрямованiсть, ефективнiсть, правомочнiсть i законнiсть
 • обгрунтованiсть, законнiсть, демократичнiсть, гласнiсть, суб'єктивiзм, реальнiсть
Питання № 85

В яких формах приймаються управлiнськi рiшення

 • постанови та накази
 • розпорядження та вказiвки
 • резолюцiї та директиви
 • всi вiдповiдi правильнi
Питання № 86

Якi форми прийняття управлiнських рiшень вiдносяться до одноосiбних

 • накази, розпорядження, вказiвки та резолюцiї
 • постанови, розпорядження та приписи
 • директиви, постанови, накази та вказiвки
 • положення, вказiвки, iнструкцiї та резолюцiї 
Питання № 87

На якi рiзновиди подiляються управлiнськi рiшення за сферою охоплення

 • загальнi та iндивiдуальнi
 • загальнi та частковi
 • технiчнi та кадровi
 • перспективнi та поточнi
Питання № 88

На якi основнi рiзновиди подiляються управлiнськi рiшення за характером розв'язуваних проблем

 • загальнi, локальнi, колегiальнi i й колективнi
 • економiчнi, технологiчнi, соцiально-психологiчнi та адмiнiстративнi
 • економiчнi, органiзацiйнi, управлiнськi, технологiчнi
 • органiзацiйнi, виробничi, штучнi й природнi
Питання № 89

Якi умови необхiднi для прийняття ефективних управлiнських рiшень? 

 • наявнiсть необхiдної повної систематизованої iнформацiї та взаємозалежнiсть рiшень
 • особистi якостi менеджера, який приймає рiшення
 • право прийняття, повноваження, обов'язковiсть, компетентнiсть, вiдповiдальнiсть
 • умови ризику та невизначеностi
Питання № 90

Якi основнi фактори впливають на процес прийняття i реалiзацiї управлiнських рiшень

 • особистi якостi менеджера та наявнiсть необхiдної та достовiрної iнформацiї
 • дiловi якостi менеджера та рiвень компетентностi управлiнських працiвникiв
 • особистiснi якостi менеджера, наявнiсть необхiдної повної систематизованої iнформацiї, взаємозалежнiсть рiшень
 • професiоналiзм управлiнського персоналу та особистi якостi менеджера
Питання № 91

В чому полягає сутнiсть методу "мозкового штурму" у прийняттi рiшень

 • у колегiальному обговореннi найбiльш важливих проблем i виробленнi рiшення
 • у колективному обговореннi всiх проблем i виробленнi оптимального варiанту рiшення
 • у переважно колективному обговореннi окремих проблем
 • в обговорення найбiльш актуальних проблем
Питання № 92

На якi групи подiляються методи обгрунтування управлiнських рiшень? 

 • кiлькiснi та якiснi 
 • методи теорiї iгор та методи дiлових iгор
 • експертнi та лабораторнi
 • логiчнi та математичнi
Питання № 93

Якi методи обгрунтування управлiнських рiшень належать до групи кiлькiсних? 

 • аналiтичнi, статистичнi, математичного програмування, теоретично-iгровi 
 • методи теорiї iгор та методи дiлових iгор
 • метод платiжної матрицi, метод дерева рiшень, експертний метод 
 • методи теорiї статистичних рiшень, метод теорiї iгор
Питання № 94

В чому полягає сутнiсть поняття "iнформацiя" в менеджментi

 • iнформацiя – це комунiкативнi зв'язки мiж працiвниками органiзацiї
 • це зворотний зв'язок мiж "входами" та "виходами" в органiзацiї
 • данi про всi внутрiшнi ресурси органiзацiї, представленi у рiзноманiтних документальних формах
 • вiдомостi про подiї та явища, що вiдбуваються у суспiльствi, державi та навколишньому природному середовищi
Питання № 95

Якi вiдомостi мiстить управлiнська iнформацiя

 • про внутрiшнє та зовнiшнє середовище пiдприємств
 • про господарську (комерцiйну) дiяльнiсть пiдприємств
 • про господарську (комерцiйну) дiяльнiсть пiдприємства та його зовнiшнє середовище
 • про дiяльнiсть пiдприємства та його працiвникiв
Питання № 96

Що є найважливiшим джерелом iнформацiї для менеджерiв

 • спiлкування з провiдними спецiалiстами для отримання даних про виконання завдань
 • спiлкування з пiдлеглими для отримання даних про стан виконання основних завдань
 • спiлкування зi спiвробiтниками працiвниками для отримання вiдповiдних даних про стан об'єкту управлiння
 • спiлкування з робiтниками i спецiалiстами для отримання даних про їх рiвень задоволеностi працею
Питання № 97

Що в управлiннi характеризує поточна iнформацiя

 • стан об'єкта управлiння впродовж певного перiоду часу перiоду
 • стан об'єкта управлiння на даний момент
 • стан об'єкта управлiння на даний момент та впродовж якогось перiоду
 • стан суб'єкта управлiння на даний момент
Питання № 98

Що розумiють пiд соцiологiчною iнформацiєю

 • публiчно оголошенi вiдомостi про ставлення громадян до соцiальних подiй i явищ, процесiв, фактiв
 • документованi вiдомостi про соцiальнi подiї, явища, процеси та факти
 • публiчно оголошенi вiдомостi про соцiальнi явища та факти
 • документованi або публiчно оголошенi вiдомостi про ставлення окремих осiб i соцiальних груп до соцiальних подiй, явищ, процесiв, фактiв
Питання № 99

Що розумiють пiд носiями iнформацiї

 • нематерiальнi засоби, на яких фiксуються результати вимiрювальних робiт
 • матерiальнi та нематерiальнi засоби, на яких фiксуються результати вимiрювальних робiт
 • матерiальнi засоби, на яких фiксуються результати вимiрювальних робiт
 • матерiальнi засоби, на яких фiксуються результати окремих вимiрювальних робiт
Питання № 100

Яким операцiям пiддається управлiнська iнформацiя в органiзацiї? 

 • передавання, перетворення, оброблення, зберiгання, оцiнювання, використання та знищення (в окремих випадках)
 • агрегування, контролювання, використання, накопичення, складування
 • планування, збирання, розповсюдження, аналiз, облiк, регулювання, контролювання
 • генерування, Питанняування, вибiр каналу передавання, розповсюдження, зворотний зв'язок та оцiнювання
Питання № 101

В чому полягає змiст поняття "комунiкацiя" в управлiннi

 • процес обмiну iнформацiєю мiж декiлькома пiдроздiлами
 • обмiн iнформацiєю мiж iндивiдами або їх групами, метою якого є усвiдомлення повiдомлень, що мiстять певну iнформацiю
 • форма взаємозв'язку мiж передавачем i приймачем, що мiстить послання
 • всi вiдомостi та повiдомлення, що використовуються для прийняття управлiнських рiшень
Питання № 102

В чому полягає змiст комунiкативного процесу в менеджментi

 • процес прийняття управлiнських рiшень керiвником пiдприємства
 • обмiн iнформацiєю мiж iндивiдами або їх групами, метою якого є усвiдомлення повiдомлень, що мiстять певну iнформацiю
 • процес перерозподiлу iнформацiйних та матерiальних ресурсiв в органiзацiї
 • форма взаємозв'язку мiж передавачем i приймачем, що мiстить послання
Питання № 103

З яких елементiв складається комунiкацiйний процес

 • зародження iдеї, Питанняування та вибiр каналу, передача, деПитанняування
 • збори, наради, дiловi бесiди та переговори, телефоннi розмови тощо
 • вiдправник, повiдомлення, канал передавання iнформацiї, одержувач
 • жодна з вiдповiдей не вiрна
Питання № 104

Якi етапи мiстить комунiкацiйний процес

 • зародження iдеї, Питанняування й вибiр каналу, безпосередньо передавання iнформацiї, деПитанняування
 • пiдготовка до зборiв, проведення наради, дiлова бесiда та комерцiйнi переговори, телефоннi розмови
 • вiдправник, повiдомлення, канал, отримувач (споживач)
 • зародження iдеї, Питанняування iнформацiї, її розПитанняування та iнтерпретування
Питання № 105

В яких основних формах здiйснюються способи Питанняування iнформацiї в управлiннi

 • усна та письмова
 • вербальна та невербальна
 • формальна та неформальна
 • документацiйна та нормативна
Питання № 106

Яка операцiя здiйснюється на етапi деПитанняування iнформацiї

 • розшифрування символiв вiдправника мовою одержувача iнформацiї
 • використання каналу для доставки одержувачу iнформацiї заПитанняованої iдеї
 • документальне оформлення переданої iнформацiї її одержувачем
 • розшифрування символiв вiдправника одержувачем i передавання iнформацiї вiдправнику
Питання № 107

Якi iснують види комунiкацiї в менеджментi

 • мiж органiзацiєю та навколишнiм середовищем, мiж працiвниками, мiж керiвниками, мiж вiддiлами
 • вертикальнi, горизонтальнi, дiагональнi, зовнiшнi та внутрiшнi
 • мiж органiзацiєю та навколишнiм середовищем, мiжрiвневi, мiж пiдроздiлами, мiж керiвником i пiдлеглими, мiж керiвником i групою
 • мiж робiтниками, мiж спецiалiстами, мiж керiвниками, мiж рiвнями управлiння в органiзацiї
Питання № 108

Якими каналами комунiкацiй надходить iнформацiя, що передається з метою координування задач i дiй в органiзацiї

 • мiж органiзацiєю i зовнiшнiм середовищем
 • мiж рiзними пiдроздiлами
 • мiж рiвнями управлiння
 • керiвником та робочою групою
Питання № 109

Як називається комунiкативний процес, що здiйснюється мiж двома особами на одному рiвнi управлiння

 • суб'єктивний
 • вертикальний
 • горизонтальний
 • змiшаний
Питання № 110

Зазначте найбiльш розповсюдженi "мережi" комунiкативного процесу:

 • "послiдовна", "променеподiбна", "кругова", "виноградне гроно"
 • "дiалог", "ланцюг", "зiрка", "виноградна лоза"
 • "трамплiн", "сходи", "змiя", "роздорiжжя"
 • "колесо", "ланцюг", "всеканальна", "альфа", "бетта"
Питання № 111

На якi групи подiляються всi рiзновиди перешПитання в комунiкативному процесi

 • технiчнi, структурнi, граматичнi, семантичнi, синтаксичнi, стилiстичнi
 • органiзацiйнi, структурнi, мiжособистiснi, граматичнi, технологiчнi
 • економiчнi, органiзацiйнi, технiчнi, виробничi, побутовi
 • стилiстичнi, орфографiчнi, мiжособистiснi, структурнi, внутрiшнi
Питання № 112

Що належить до перелiку невербальних комунiкацiй в менеджментi

 • бесiда, письмове повiдомлення, слухання, читання
 • мова, рухи тiла, фiзичне середовище, спiвбесiда
 • жести, рухи, мiмiка, iнтонацiя, мовчання, вираз очей
 • жести, мiмiка, позування, вимова, листування
Питання № 113

Хто такий керiвник

 • власник органiзацiї, що її створює та здiйснює стратегiчне управлiння нею
 • iндивiд, який очолює колектив i використовує надану йому владу для впливу на поведiнку людей, якi у ньому працюють
 • особистiсть, яка користується беззастережним авторитетом i повагою у зв'язку зi своїми видатними якостями
 • професiонал, який добре орiєнтується в ринкових вiдносинах
Питання № 114

Що представляє собою керiвництво як явище в менеджментi

 • планування та контролювання дiяльностi працiвникiв в органiзацiї
 • здатнiсть впливати на iндивiдуумiв i груп людей з метою досягнення цiлей органiзацiї
 • вплив на пiдлеглих за допомогою формальних важелiв для забезпечення виконаннями ними офiцiйних доручень i вирiшення завдань
 • можливiсть вiдстежувати i втручатися в приватне життя пiдлеглих
Питання № 115

Що представляє собою стиль керiвництва у менеджментi

 • якостi (властивостi) працiвника, якi необхiднi для управлiнської дiяльностi
 • системна поведiнка керiвника щодо безпосередньо пiдпорядкованих йому управлiнцiв, що змiнюється в часi залежно вiд ситуацiї
 • сукупнiсть типових i вiдносно стабiльних прийомiв впливу керiвника на пiдлеглих з метою ефективного виконання завдань
 • сукупнiсть методiв впливу керiвника на пiдлеглих, що є незмiнними в данiй органiзацiї
Питання № 116

Якi є види керiвникiв в органiзацiї за сферою компетенцiї

 • лiнiйнi та функцiональнi
 • автократичнi та демократичнi
 • формальнi та неформальнi
 • основнi та додатковi
Питання № 117

Якi є основнi типи керiвникiв в менеджментi за їх вiдносинами з пiдлеглими

 • автократичний, демократичний та бюрократичний
 • автократичний, демократичний та лiберальний
 • жорсткий, середнiй та м'який
 • тренер, координатор, зв'язкiвець
Питання № 118

Що представляє собою влада в менеджментi

 • здатнiсть захищати себе вiд зовнiшнiх впливiв
 • реальна можливiсть впливати на поведiнку iнших осiб та змiнювати її у визначеному напрямi
 • можливiсть особи втручатися в будь-який процес в управлiннi органiзацiєю
 • право керiвникiв контролювати i втручатися в приватне життя пiдлеглих
Питання № 119

Якi є форми влади керiвникiв в органiзацiї (за класифiкацiєю Френча та Рейвена)

 • влада, що базується на примушуваннi, влада, заснована на винагородi, експертна влада, еталонна влада (референтна), законна влада
 • влада, заснована на винагородi, експертна влада, еталонна влада, законна влада, харизматична влада, влада, заснована на зв'язках
 • влада, що базується на примушуваннi, iнформацiйна влада, влада прикладу та влада, побудована на зв'язках
 • примусова влада, заснована на винагородi, експертна влада, референтна влада, формальна влада, реальна влада
Питання № 120

На чому грунтується еталонна влада в менеджментi

 • на засадах примушування через страх працiвникiв бути покараними
 • на традицiях, що здатнi задовольнити потребу виконавця в захищеностi i приналежностi
 • на силi особистiсних якостей або здiбностей лiдера
 • на моральних якостях лiдера
Питання № 121

Що є пiдгрунтям законної влади в менеджментi

 • право керiвника органiзовувати виконання певних завдань
 • право керiвника давати певнi вказiвки пiдлеглим щодо виконання окремих видiв робiт
 • переконання пiдлеглого в тому, що керiвник має грунтовнi знання з питань, що вирiшуються
 • переконання пiдлеглого у правi керiвника давати накази та розпорядження, що вiн зобов'язаний виконувати 
Питання № 122

Який стиль керiвництва характеризується високим рiвнем єдиновладдя керiвника

 • лiберальний
 • авторитарний
 • демократичний
 • тренерський
Питання № 123

На чому базується лiберальне керiвництво в менеджментi

 • певнiй свободi у визначеннi виробничих завдань
 • повнiй свободi у визначеннi своїх цiлей i контролi своєї власної роботи
 • повної свободи у визначеннi форм оплати працi
 • повнiй свободi у розподiлi прибуткiв
Питання № 124

Хто такий лiдер

 • професiйний керiвник, який добре орiєнтується в ринкових вiдносинах
 • перша особа в органiзацiї, що її створює та здiйснює стратегiчне управлiння нею
 • особистiсть, яка користується беззастережним авторитетом i повагою у зв'язку зi своїми видатними якостями
 • керiвник трудового колективу, призначений власником пiдприємства
Питання № 125

На якi основнi типи подiляються лiдери в органiзацiї за ознакою формування мiжособистiсних вiдносин

 • формальний та реальний
 • iнструментальний та експресивний
 • автократичний та демократичний
 • компетентний та некомпетентний
Питання № 126

Що представляє собою "лiдерство" як поняття у менеджментi

 • здатнiсть розпоряджатися всiма ресурсами в органiзацiї
 • здатнiсть управляти персоналом органiзацiї для досягнення її цiлей
 • здатнiсть впливати на iндивiдуумiв i груп людей з метою досягнення цiлей органiзацiї
 • здатнiсть впливати на людей для отримання запланованих прибуткiв
Питання № 127

На якому типi вiдносин побудоване ефективне лiдерство

 • "лiдер – послiдовник"
 • "обраний керiвник – пiдлеглий"
 • "господар – раб"
 • "начальник – пiдлеглий"
Питання № 128

Якими основними теорiями описується природа лiдерства в органiзацiї

 • пiдхiд з позицiї особистiсних якостей, поведiнського пiдходу, ситуацiйного пiдходу
 • теорiї компетентнiсного пiдходу, теорiя лiдерських якостей, теорiя поведiнки лiдерiв
 • експлуататорсько-авторитарна, патерналiстсько-авторитарна, консультативна, демократична
 • експлуататорська, авторитарна, патерналiстська, консультативна, демократична
Питання № 129

Якi теорiї лiдерства описують пiдходи з позицiї поведiнки лiдера

 • всi тут зазначенi
 • одномiрний опис стилiв керiвництва К.Левiна
 • теорiя "Х" та "Y" Д.Мак-Грегора
 • континуум системи керiвництва Р.Лайкерта, гратка менеджменту Р.Блейка та Дж.Моутон
Питання № 130

За якими ознаками створили решiтку менеджменту американськi вченi Р.Блейк та Дж.Моутон

 • типи темпераменту особистостi та типи лiдерiв
 • психологiчний клiмат в колективi та обсяги виробництва
 • увага до людини та увага до виробництва
 • стилi керiвництва та типи лiдерiв
Питання № 131

Якi теорiї лiдерства належать до ситуацiйних

 • модель автократично-демократичного континуума стилiв керiвництва Танненбаума-Шмiдта, терiя очiкувань В.Врума
 • модель управлiння Ф.Фiдлера, теорiя "життєвого циклу" 
 • матриця стилiв керiвництва та одномiрний опис стилiв керiвництва К.Левiна
 • континуум системи керiвництва Р.Лайкерта, гратка менеджменту Р.Блейка та Дж.Моутон
Питання № 132

В чому полягає змiст поняття "конфлiкт"

 • вiдсутнiсть згоди мiж двома або бiльше сторонами (особами або групами)
 • зiткнення рiзноспрямованих тенденцiй у психiцi окремої людини, у взаємовiдносинах двох або бiльше людей
 • зiткнення протилежних поглядiв, позицiй, iнтересiв
 • всi варiанти вiдповiдей вiдтворюють сутнiсть даного поняття
Питання № 133

Що передує виникненню вiдкритого конфлiкту

 • конфлiктна ситуацiя та iнцидент
 • iнцидент та криза
 • розбiжностi у поглядах керiвникiв
 • небажання пiдлеглого працiвника виконувати завдання
Питання № 134

Що являє собою iнцидент в конфлiктi

 • подiї, обставини, що послужили поштовхом чи приводом до зiткнення опонентiв
 • небажання пiдлеглого працiвника виконувати завдання
 • зiткнення протилежних поглядiв, позицiй, iнтересiв
 • всi вiдповiдi правильнi
Питання № 135

На якi двi групи подiляються наслiдки розв'язання конфлiктiв в органiзацiї

 • функцiональнi та лiнiйнi
 • конструктивнi та деструктивнi
 • гармонiйнi та дисгармонiйнi
 • позитивнi та негативнi
Питання № 136

Якi конфлiкти вважаються конструктивними (функцiональними)

 • в яких конфлiктуючi сторони контролюють свої дiї, при цьому можуть вийти за межi етичних норм
 • в яких конфлiктуючi сторони логiчно переконують одна одну конфлiкт вирiшується на стадiї конфлiктної ситуацiї
 • що призводять до покращення дiяльностi органiзацiї та в яких конфлiктуючi сторони не виходять за межi етичних норм
 • в яких конфлiктуючi сторони не виходять за межi етичних норм та переконливих аргументiв 
Питання № 137

Якi є причини виникнення конфлiктiв

 • обмеженiсть ресурсiв, взаємозалежнiсть завдань, розбiжностi у цiлях
 • вiдмiнностi в уявленнях та цiнностях, емоцiйнi вiдмiнностi у психiцi iндивiдiв
 • недостатнiсть iнформацiї та незадовiльнi комунiкацiї всерединi чи поза органiзацiєю
 • всi вiдповiдi є правильними
Питання № 138

На якi групи подiляються всi конфлiкти за чисельнiстю учасникiв

 • внутрiшньоособистiснi, мiжособистiснi, мiж особистiстю i групою, мiж груповi
 • прихованi, потенцiйнi, закритi, вiдкритi
 • мiж двома особами, мiж групами, мiж пiдроздiлами, мiж органiзацiями
 • внутрiшньоособистiснi, мiж працiвниками одного пiдроздiлу, мiж керiвником i пiдлеглими, колективний
Питання № 139

На якi двi групи подiляються всi методи розв'язання конфлiктiв

 • функцiональнi та дисфункцiональнi 
 • структурнi та мiжособистiснi
 • соцiально-психологiчнi та експертнi
 • управлiнськi та виробничi
Питання № 140

Якi методи управлiння конфлiктною ситуацiєю належать до структурних

 • координацiйнi та iнтеграцiйнi механiзми, чiткий розподiл завдань серед виконавцiв, використання системи матерiальної мотивацiї
 • ухилення, згладжування, примушування, компромiс, вирiшення проблеми
 • роз'яснення вимог до працi, координацiйнi та iнтеграцiйнi механiзми, визначення загальноорганiзацiйних цiлей, використання винагород
 • економiчнi, органiзацiйно-розпорядчi, соцiально-психологiчнi, методи групового аналiзу та контролю
Питання № 141

Якi методи управлiння конфлiктною ситуацiєю належать до мiжособистiсних

 • ухилення, згладжування, примушування, компромiс, вирiшення проблеми
 • експрес-метод, побудова соцiограм, методика соцiально-психологiчної самооцiнки колективу, "клiматичне коло"
 • органiзацiйно-розпорядчi, соцiально-психологiчнi, методи групового аналiзу та контролю
 • невтручання, компромiс, винагорода за працю, соцiометричнi методики, переговори
Питання № 142

На якi групи подiляються працiвники органiзацiї у їх ставленнi до органiзацiйних змiн

 • консерватори, iнноватори, рацiоналiзатори, ретрогради, скептики
 • iнноватори, працiвники iз швидким сприйняттям, працiвники iз середнiм сприйняттям та якi взагалi не сприймають змiни
 • iнноватори, працiвники iз дуже швидким сприйняттям, зi швидким сприйняттям, з повiльним та з дуже загальмованим сприйняттям змiн
 • працiвники, якi прагнуть постiйних змiн, працiвники, якi не люблять щось змiнювати, працiвники, якi перешПитанняжають проведенню змiн
Питання № 143

Якi види криз пiд час органiзацiйного розвитку видiлив американський дослiдник Л.Грейнер

 • криза зародження, криза становлення, криза розвитку, криза падiння обсягiв дiяльностi
 • криза лiдерства, криза автономiї, криза втрати контролю, криза бюрократiї, криза синергiї
 • криза створення бiзнесу, криза управлiння, криза делегування, криза координацiї, криза спiвробiтництва
 • жодна з вiдповiдей неповна
Питання № 144

Що визначає поняття "соцiальна вiдповiдальнiсть"

 • норми та правила, що панують в апаратi управлiння, соцiально-психологiчний клiмат в органiзацiї
 • є критерiєм, що узгоджує продуктивнiсть i економiчнiсть, а також створює уявлення спiвробiтникiв пiдприємства про етику та цiнностi
 • характер, особливостi, стиль функцiонування органiзацiї, якi виявляються в поведiнцi особистостей та соцiальних груп працiвникiв
 • вiдносини мiж працiвниками органiзацiї, що базуються на способах вирiшення ними проблем органiзацiї працi i виробництва
Питання № 145

Що визначає поняття "культура органiзацiї"

 • сукупнiсть досягнень в органiзацiї та здiйсненнi процесу менеджменту, а також вимог до систем менеджменту i працiвникiв
 • форма використання органiзацiєю культурних надбань людства
 • характер, особливостi, стиль функцiонування органiзацiї, що виявляються в поведiнцi особистостей та соцiальних груп працiвникiв
 • вiдносини мiж працiвниками органiзацiї, що базуються на способах вирiшення ними проблем органiзацiї працi i виробництва
Питання № 146

Якi рiвнi визначають ступiнь розвитку культури органiзацiї

 • рiвень поверхневої (символьної) культури, смисловий рiвень ("цiннiсть"), рiвень цiнностей свiтосприйняття
 • поверхневий (iнституцiйний) рiвень, середнiй (управлiнський) рiвень, технiчний рiвень
 • вищий, середнiй та низовий
 • рiвень свiтосприйнятних цiнностей працiвникiв, рiвень цiнностей та норми управлiнцiв та iмiджевий рiвень
Питання № 147

Що є основними складовими культури менеджменту

 • культура документацiї управлiнської дiяльностi, культура керiвникiв та спецiалiстiв
 • культура управлiнського персоналу, органiзацiї управлiнської працi та документацiї управлiнської дiяльностi
 • культура управлiнського персоналу, культура виробничого персоналу, культура мiжособистiсного спiлкування
 • культура органiзацiї управлiнської дiяльностi, культура умов працi
Питання № 148

Що є основним результатом (ефектом) виробничо-господарської та управлiнської дiяльностi пiдприємства

 • товарооборот (обсяг виробництва)
 • собiвартiсть виробництва продукцiї
 • прибуток
 • операцiйнi витрати
Питання № 149

Що є узагальнюючим показником ефективностi системи менеджменту

 • вiдношення ефекту до витрат, що забезпечують його досягнення
 • прирiст товарообороту (обсягу виробництва) пiдприємства
 • обсяг досягнутого прибутку
 • коефiцiєнт стабiльностi роботи трудового колективу пiдприємства
Питання № 150

Якi показники оцiнювання ефективностi процесiв менеджменту належать до якiсних

 • пiдвищення науково-технiчного рiвня процесiв менеджменту та квалiфiкацiї працiвникiв управлiння
 • пiдвищення рiвня обгрунтованостi управлiнських рiшень та культури менеджменту
 • надiйнiсть системи менеджменту, достовiрнiсть i повнота iнформацiї, своєчаснiсть виконання всiх функцiй та операцiй
 • всi тут зазначенi
Питання № 1

Фiнанси не виконують такi функцiї:

 • фiскальну
 • розподiльчу
 • контрольну
 • регулюючу 
Питання № 2

Рух фiнансових ресурсiв складає основу:

 • розподiльчої функцiї
 • контрольної функцiї
 • регулюючої функцiї
 • розподiльчої i контрольної 
Питання № 3

Форма наукового пiзнання сутностi фiнансових вiдносин – це:

 • фiнансова система
 • фiнансовi закони
 • фiнансовi методи
 • фiнансовi категорiї 
Питання № 4

Розподiльча категорiя фiнансiв проявляється у:

 • акумулюваннi фiнансових ресурсiв
 • розподiлi нацiонального доходу
 • контролi за рухом фiнансових ресурсiв
 • у визначеннi вартостi товарiв 
Питання № 5

Фiнансовi ресурси – це:

 • грошовi фонди фiнансової системи, якi створюються у процесi створення i розподiлу ВВП
 • грошовi кошти, якi є на рахунку Державного казначейства
 • грошової кошти всiх юридичних i фiзичних осiб держави
 • грошовi кошти юридичних осiб 
Питання № 6

На рiвнi господарюючих суб’єктiв джерелами фiнансових ресурсiв не виступають:

 • прибуток
 • дивiденди
 • заробiтна плата
 • банкiвськi кредити 
Питання № 7

На рiвнi населення джерелами фiнансових ресурсiв виступають

 • амортизацiя
 • доходи вiд приватизацiї державного майна
 • податки
 • стипендiї 
Питання № 8

На рiвнi населення джерелами фiнансових ресурсiв не виступають

 • стипендiї
 • пенсiї
 • заробiтна плата
 • державний кредит 
Питання № 9

На рiвнi держави джерелами фiнансових ресурсiв не виступають

 • амортизацiя
 • емiсiя грошей
 • державний кредит
 • доходи комунальних пiдприємств 
Питання № 10

Основою фiнансової системи є:

 • публiчнi фiнанси
 • децентралiзованi фiнанси
 • централiзованi фiнанси
 • фiнанси домогосподарств 
Питання № 11

Сукупнiсть фондiв фiнансових ресурсiв загальнодержавного призначення – це:

 • публiчнi фiнанси
 • фiнанси суб’єктiв господарювання
 • фiнанси домогосподарств
 • державнi фiнанси 
Питання № 12

Заборгованiсть держави перед внутрiшнiми i зовнiшнiми кредиторами:

 • кредит
 • державний кредит
 • зовнiшнiй борг
 • держаний борг 
Питання № 13

Глибокий розлад фiнансової системи держави, зумовлений економiчними та полiтичними чинниками:

 • фiнансова нестабiльнiсть
 • фiнансова криза
 • полiтична криза
 • економiчна криза 
Питання № 14

Сукупнiсть фiнансових органiв та iнститутiв, якi здiйснюють управлiння грошовими потоками:

 • фiнансовий механiзм
 • фiнансова сфера
 • фiнансова система
 • фiнансова iнфраструктура 
Питання № 15

Сукупнiсть вiдокремлених фiнансових вiдносин, якi вiдображають специфiчнi форми та методи розподiлу i перерозподiлу ВВП:

 • фiнансова система
 • фiнансова сфера
 • фiнансова полiтика
 • фiнансовий механiзм 
Питання № 16

Структуру фiнансових вiдносин країни вiдображає:

 • фiнансова система
 • фiнансовий механiзм
 • фiнансова полiтика
 • фiнансова iнфраструктура 
Питання № 17

До фiнансової системи держави не належить:

 • бюджетна система
 • МВФ
 • державний кредит
 • фiнанси домогосподарств 
Питання № 18

Сукупнiсть вiдносин, в яких держава виступає позичальником:

 • державний кредит
 • державний борг
 • державний бюджет
 • страхування 
Питання № 19

Вiдносини з приводу формування i використання страхових фондiв – це:

 • соцiальнi фiнанси
 • публiчнi фiнанси
 • бюджет
 • страхування 
Питання № 20

Засобом створення та використання фiнансових ресурсiв для задоволення особистих потреб громадян є:

 • публiчнi фiнанси
 • фiнанси домогосподарств
 • державнi фiнанси
 • фiнанси пiдприємств 
Питання № 21

Фiнанси як економiчна категорiя виражають вiдносини, що виникають з приводу розподiлу i перерозподiлу валового внутрiшнього продукту та нацiонального доходу у грошовому вираженнi

 • фiскальнi
 • регулюючi
 • розподiльчi
 • контрольнi 
Питання № 22

Фiнансовi вiдносини супроводжуються рухом грошових коштiв у процесi 

 • розподiлу i обмiну
 • споживання
 • виробництва i розподiлу
 • виробництва i обмiну 
Питання № 23

Матерiальними носiями фiнансових вiдносин виступають 

 • грошовi кошти
 • цiннi папери
 • ресурси
 • фiнансовi ресурси 
Питання № 24

Економiчною основою функцiонування фiнансових вiдносин є:

 • грошi
 • фiнансовi ресурси
 • рух грошей у формi грошей
 • рух вартостi у грошовiй формi 
Питання № 25

Система знань про фiнансовi явища i процеси, з виявленими достовiрними передумовами виникнення, механiзмами та принципами

 • теорiя фiнансiв
 • iсторiя фiнансiв
 • фiнансова наука
 • фiнансова практика 
Питання № 26

До ознак фiнансiв належить:

 • грошова форма
 • фiскальний характер
 • контрольний характер
 • кругообiг 
Питання № 27

Розподiльна функцiя виявляється в процесi валового внутрiшнього продукту у виглядi утворення фондiв грошових коштiв та використання їх за цiльовим призначенням

 • створення
 • розподiлу
 • використання
 • обмiну 
Питання № 28

Фiнанси як iнструмент вартiсного розподiлу використовуються на:

 • стадiї обмiну
 • стадiї розподiлу
 • стадiї перерозподiлу
 • всiх стадiях 
Питання № 29

Динамiку фiнансових вiдносин характеризують темпи зростання:

 • банкiвських вкладiв
 • банкiвських кредитiв
 • ВВП
 • заробiтної плати 
Питання № 30

Фонди грошових коштiв, якi формуються у процесi розподiлу i перерозподiлу ВВП за рахунок сплати фiзичними та юридичними особами обов'язкових внескiв та iнших надходжень

 • мiсцевi бюджети
 • державнi цiльовi фонди
 • фонди соцiального страхування
 • цiльовi фонди 
Питання № 31

Однiєю з передумов виникнення фiнансiв було:

 • вiдокремлення скотарства вiд землеробства
 • вiдокремлення ремесла вiд сiльського господарства
 • утворення держави
 • надходження податкiв переважно у грошовiй формi 
Питання № 32

Латинський корiнь термiну «фiнанси» означає:

 • грошi
 • старт
 • кiнець
 • початок 
Питання № 33

Термiн «фiнанси» найперше почав використовуватися на територiї:

 • Росiї
 • Китаю
 • Iталiї
 • Нiмеччини 
Питання № 34

Сутнiсть фiнансiв протягом iсторiї їх розвитку:

 • змiнюється
 • не змiнюється
 • змiнюється частково
 • змiнюється у залежностi вiд полiтики 
Питання № 35

Найвищого розвитку фiнанси досягли у:

 • ХХ столiттi
 • ХХI столiттi
 • не досягли
 • у ХIХ столiттi 
Питання № 36

Цiлеспрямована дiяльнiсть держави та iнших суб'єктiв господарювання у сферi формування, розподiлу i використання фiнансових ресурсiв задля досягнення поставленої мети – це:

 • фiнансове регулювання
 • фiнансова полiтика
 • фiнансовий механiзм
 • фiнансове право 
Питання № 37

Основнi напрями використання фiнансiв на тривалу перспективу

 • фiнансова полiтика
 • фiнансова стратегiя
 • фiнансова тактика
 • фiнансова практика 
Питання № 38

Дiяльнiсть державних органiв влади i управлiння стосовно формування, виконання та регулювання державного бюджету країни з метою забезпечення соцiально- економiчного розвитку та стратегiчних прiоритетiв держави

 • бюджетна полiтика
 • податкова полiтика
 • фiскальна полiтика
 • фiнансова полiтика 
Питання № 39

Дiяльнiсть держави у сферi встановлення, правового регламентування та органiзацiї справляння податкiв i податкових платежiв у централiзованi фонди грошових ресурсiв держави – це:

 • бюджетна полiтика
 • податкова полiтика
 • фiскальна полiтика
 • фiнансова полiтика 
Питання № 40

Комплекс фiнансових методiв i важелiв впливу на соцiально- економiчний розвиток суспiльства – це

 • фiнансовий механiзм
 • фiнансова полiтика
 • фiскальний механiзм
 • фiскальна полiтика 
Питання № 41

Дiяльнiсть зi складання планiв формування, розподiлу i використання фiнансових ресурсiв на рiвнi окремих суб'єктiв господарювання, їх об'єднань, галузевих структур, територiально- адмiнiстративних одиниць та країни в цiлому, спрямована на досягнення поставлених цiлей i вирiшення певних завдань – це

 • фiнансове планування
 • фiнансове бюджетування
 • фiнансове прогнозування
 • фiнансова полiтика 
Питання № 42

Метод фiнансового впливу, пов'язаний iз регулюванням економiчних процесiв:

 • планування
 • бюджетування
 • регулювання
 • перевiрка 
Питання № 43

До основних елементiв фiнансового регулювання належать:

 • держаний борг
 • бюджетнi трансферти
 • бюджетний дефiцит
 • бюджетний профiцит 
Питання № 44

Зовнiшньою формою фiнансового права, що вiдображає його внутрiшню структуру є

 • фiнансова полiтика
 • фiнансова дiяльнiсть
 • фiнансове законодавство
 • фiнансовий механiзм 
Питання № 45

Процес визначення майбутнiх доходiв та напрямiв використання фiнансових ресурсiв суб'єктiв економiчної дiяльностi, що має на метi реалiзацiю їх фiнансової стратегiї у бiльш короткостроковому перiодi

 • фiнансове прогнозування
 • iндикативне планування
 • оперативне фiнансове планування
 • поточне фiнансове планування 
Питання № 46

Об'єктами фiнансового управлiння є:

 • фiнансовi ресурси
 • фiнансовi вiдносини
 • грошовi кошти
 • грошовi потоки 
Питання № 47

Незалежний зовнiшнiй фiнансовий контроль, що здiйснюється на комерцiйних засадах:

 • аудит
 • внутрiгосподарський фiнансовий контроль
 • державний фiнансовий контроль
 • ревiзiя 
Питання № 48

Мiра матерiального впливу на винних у порушеннi законодавства, угод або дiючих правил

 • штраф
 • позбавлення волi
 • виправнi роботи
 • пеня 
Питання № 49

Невтручання держави в економiку, збереження вiльної конкуренцiї, використання ринкового механiзму як головного регулятора ринкових процесiв:

 • кейнсiанська фiнансова полiтика
 • класична фiнансова полiтика
 • iнституцiональна фiнансова полiтика
 • лiберальна фiнансова полiтика 
Питання № 50

Конкретнi форми здiйснення процесiв розподiлу i перерозподiлу ВВП та нацiонального доходу:

 • фiнансовi iнструменти
 • фiнансовi стимули
 • фiнансовi важелi
 • фiнансовi методи 
Питання № 51

Певнi обмеження на витрати в iнтересах держави, пiдприємств, населення:

 • фiнансовi лiмiти
 • фiнансовi нормативи
 • фiнансовi стимули
 • фiнансовi важелi 
Питання № 52

ПДВ при експортi продукцiї справляється за ставкою:

 • 20%
 • 17%
 • не справляється
 • 0% 
Питання № 53

До непрямих податкiв належать:

 • мито, податок на додану вартiсть, акцизний податок, державне мито
 • мито, податок на додану вартiсть, акцизний податок
 • мито, податок на прибуток, акцизний податок, державне мито
 • податок на додану вартiсть, акцизний податок, державне мито 
Питання № 54

До прямих податкiв належать:

 • податок на прибуток, плата за землю, податок на доходи фiзичних осiб
 • податок на прибуток, плата за землю, державне мито, мито, податок на доходи фiзичних осiб
 • податок на прибуток, плата за землю, ПДВ, мито, податок на доходи фiзичних осiб
 • акцизний збiр, плата за землю, державне мито, мито, податок на доходи фiзичних осiб 
Питання № 55

Податок на прибуток справляється за ставкою:

 • 15%
 • 20%
 • 30%
 • 23% 
Питання № 56

Податок з доходiв фiзичних осiб справляється за ставкою:

 • 13%
 • 15%
 • 20%
 • 25% 
Питання № 57

Особою вiдповiдальною за нарахування, утримання та сплату податку на доходи фiзичних осiб у виглядi заробiтної плати, є:

 • працедавець (самозайнята особа), який виплачує такi доходи на користь платника податку
 • платник податку, який отримує такi доходи
 • Державна податкова iнспекцiя
 • аудитор 
Питання № 58

В Українi до пiдакцизних товарiв належать:

 • ювелiрнi вироби
 • шоколад
 • спирт
 • побутова технiка 
Питання № 59

Податки це: 

 • обов’язковi платежi юридичних осiб до бюджету
 • обов’язковi платежi фiзичних осiб до бюджету
 • обов’язковi платежi юридичних i фiзичних осiб до бюджету
 • обов’язковi платежi юридичних i фiзичних осiб до бюджету та благодiйнi внески 
Питання № 60

Головною функцiєю податкiв є:

 • фiскальна
 • регулююча
 • контрольна
 • соцiальна 
Питання № 61

Об’єкт оподаткування вказує на те, що саме

 • звiльняється вiд оподаткування
 • оподатковується тiльки одним податком
 • оподатковується тiльки податком на прибуток
 • оподатковується тим чи iншим податком 
Питання № 62

Податкова ставка – це:

 • це законодавчо встановлений розмiр податку на одиницю оподаткування
 • це встановлений роботодавцем розмiр податку на одиницю оподаткування 
 • це законодавчо встановлений розмiр податку на прибуток
 • це встановлений мiнiстерством розмiр податку на одиницю оподаткування 
Питання № 63

За формою оподаткування всi податки подiляються 

 • на податки на доходи i майно
 • на прямi й непрямi
 • на мiсцевi й непрямi
 • на загальнодержавнi й мiсцевi 
Питання № 64

Бюджет держави – це:

 • план формування i використання грошових коштiв, необхiдних для здiйснення завдань i функцiй держави у цiлому, федеративних утворень та органiв мiсцевого самоврядування протягом бюджетного перiоду
 • баланс доходiв i видаткiв Кабiнету Мiнiстрiв України
 • вiдносини щодо формування на загальнодержавному i регiональному рiвнях централiзованих фондiв, призначених для здiйснення видаткiв
 • загальне можливе обчислення майбутнiх видаткiв та очiкуваних для покриття їх доходiв держави з пiдведеним балансом для певного майбутнього перiоду часу 
Питання № 65

Перiод дiї бюджетiв (бюджетний перiод) в Українi встановлено на термiн:

 • з 1 сiчня по 31 грудня
 • з 1 квiтня по 31 березня
 • з 1 липня по 30 червня
 • з 1 вересня по 31 серпня 
Питання № 66

Проект державного бюджету набуває силу закону:

 • з моменту внесення його до Парламенту
 • з моменту пiдписання його Президентом
 • з моменту затвердження його Верховною Радою у останньому читаннi
 • з початку нового календарного року 
Питання № 67

Зведений бюджет приймається Верховною радою України:

 • не приймається Верховною Радою
 • на 1 рiк
 • на 3 роки
 • на 5 рокiв 
Питання № 68

Якi бюджети входять до складу бюджетiв мiсцевого самоврядування?

 • Обласнi, районнi, мiськi бюджети, бюджети районiв у мiстах, селищ i сiл
 • Централiзованi та децентралiзованi бюджети
 • Бюджети територiальних громад мiста, селища, села та їх об’єднань
 • Республiканський бюджет АР Крим, обласнi, районнi, мiськi бюджети, бюджети районiв у мiстах, селищ i сiл 
Питання № 69

Назвiть, якi види бюджетiв виокремлюються у основах бюджетного устрою:

 • Центральнi та мiсцевi бюджети централiзованi та децентралiзованi бюджети
 • Державний бюджет, мiсцевi бюджети, федеральнi бюджети
 • Бюджети капiтальних та поточних видаткiв бюджети розвитку i резервнi бюджети
 • Державний бюджет, регiональнi та мiсцевi бюджети 
Питання № 70

Як подiляються мiсцевi бюджети України вiдповiдно до адмiнiстративно- територiального подiлу?

 • Республiканський бюджет АРК, обласнi, районнi бюджети, бюджети районiв у мiстах та бюджети мiсцевого самоврядування
 • Обласнi, мiськi, районнi бюджети, бюджети селищ i сiл
 • Республiканський бюджет АР Крим, обласнi, районнi
 • Державний бюджет, мiсцевi бюджети 
Питання № 71

Бюджети України є:

 • повнiстю незалежними один вiд одного та вiд державного бюджету
 • автономними, що дозволяє їм розпоряджатися власними доходами
 • єдиними з Державним бюджетом України, що спричинено мiж бюджетними трансфертами
 • повнiстю незалежними вiд державного бюджету 
Питання № 72

Основну частину надходжень до бюджету України складають:

 • прямi податки
 • податковi надходження
 • офiцiйнi трансферти
 • надходження вiд ПДВ 
Питання № 73

Централiзований страховий (резервний ) фонд створюється

 • на державному рiвнi
 • на рiвнi пiдприємств
 • на рiвнi страхової компанiї
 • на державному рiвнi та рiвнi пiдприємств 
Питання № 74

Якi функцiї виконує страхування 

 • економiчну, розподiльчу
 • розподiльчу, заощаджу вальну
 • заощаджувальну, ризикову
 • стимулюючу, формування страхових резервiв 
Питання № 75

В чому полягає головна роль розвитку страхування в економiчнiй системi суспiльства

 • страхування пiдвищує ступiнь безпеки бiзнесу
 • страхування стимулює до пiдвищення продуктивностi працi
 • у страхуваннi створюються значнi резерви грошових резервiв, що стають джерелом зростання iнвестицiй в економiку
 • страхування дає змогу оптимiзувати ресурси, що спрямовуються на органiзацiю економiчної безпеки 
Питання № 76

Страховий ризик – це:

 • сам факт настання страхового випадку
 • збиток, що спричинює виплату всiєї страхової суми
 • ймовiрна подiя чи сукупнiсть подiй, а випадок яких здiйснюється страхування
 • ризик допущення помилки пiд час формування страхового портфеля 
Питання № 77

Страхування життя вiдрiзняється вiд загального страхування

 • перелiком страхових ризикiв
 • галузевою приналежнiстю
 • термiном дiї договору
 • термiном та характером дiї договору 
Питання № 78

Iснують такi галузi страхування:

 • життя, вiд нещасних випадкiв
 • вiдповiдальностi, майнове, особисте
 • добровiльне, майнове, особисте
 • вiдповiдальностi, обов’язкове, медичне 
Питання № 79

За формами проведення страхування подiляється на

 • життя та загальне
 • добровiльне та обов’язкове
 • медичне та майнове страхування
 • взаємне та добровiльне 
Питання № 80

Перелiк видiв обов’язкового та добровiльного страхування в Українi визначено

 • спецiальною Постановою Кабiнету Мiнiстрiв
 • Законом “Про страхування”
 • наказом Мiнiстерства фiнансiв
 • розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
Питання № 81

В основi якого страхування перебуває мета отримання прибутку 

 • взаємного
 • державного 
 • комерцiйного
 • античного 
Питання № 82

Ринок готiвкових грошей, короткострокових кредитних операцiй, валюти – це:

 • кредитний ринок
 • грошовий ринок
 • валютний ринок
 • ринок банкiвських позичок 
Питання № 83

Механiзм, за допомогою якого встановлюються правовi та економiчнi взаємовiдносини мiж продавцями та покупцями валюти – це:

 • валютний курс
 • валютна бiржа
 • валютний ринок
 • грошовий ринок 
Питання № 84

Рiзноманiтнi фiнансовi документи, що обертаються на ринку, мають грошову вартiсть i за допомогою яких здiйснюються операцiї на фiнансовому ринку – це:

 • фiнансовi активи
 • фiнансовi пасиви
 • фiнансовi iнструменти
 • додатковi кошти 
Питання № 85

Мобiлiзацiя, розподiл та перерозподiл фiнансових ресурсiв в економiцi на добровiльних засадах здiйснюються за допомогою

 • державного бюджету
 • податкiв
 • фiнансового ринку
 • ринку капiталiв 
Питання № 86

Функцiями домогосподарства в економiцi є:

 • споживання та постачання факторiв виробництва
 • споживання та заощадження
 • постачання факторiв виробництва, споживання та iнвестування
 • постачання факторiв виробництва, споживання та заощадження 
Питання № 87

Класифiкацiя суб’єктiв фiнансового ринку за функцiями видiляє такi категорiї

 • емiтенти, iнвестори, фiнансовi посередники
 • емiтенти, позичальники, iнвестори, кредитори
 • iнвестори, фiнансовi посередники та iнститути iнфраструктури
 • емiтенти, iнвестори, фiнансовi посередники, iнститути iнфраструктури 
Питання № 88

Фiнансовi iнструменти, що мають гарантований рiвень доходностi при їх погашеннi незалежно вiд кон’юнктурних коливань на фiнансовому ринку – це:

 • Борговi фiнансовi iнструменти
 • Фiнансовi iнструменти з фiксованим доходом
 • Безризиковi фiнансовi iнструменти
 • Фiнансовi iнструменти без наступних фiнансових зобов’язань 
Питання № 89

Iнструментами грошового ринку є:

 • державнi цiннi папери
 • депозитнi сертифiкати та банкiвськi акцепти
 • валютнi цiнностi
 • всi вiдповiдi вiрнi 
Питання № 90

Цiною «товару», що продається на грошовому ринку, є:

 • позичковий вiдсоток
 • ринкова вартiсть в гривнях
 • вартiсть страхових послуг
 • рента 
Питання № 91

Продаж дебiторської заборгованостi на користь фiнансового посередника – це:

 • форфейтинг
 • факторинг
 • своп
 • франчайзинг 
Питання № 92

Похiдний цiнний папiр, що засвiдчує право однiєї особи купити або продати iншiй особi базовий актив у визначений термiн за фiксованою цiною – це:

 • опцiон
 • ф’ючерс
 • форвардний контракт
 • варант 
Питання № 93

Фiнанси пiдприємств – це…

 • грошовi кошти
 • кредитнi ресурси
 • економiчнi вiдносини в грошовiй формi, якi виявляються в процесi руху вартостi
 • немає правильної вiдповiдi 
Питання № 94

Фiнансовi ресурси пiдприємства – це

 • амортизацiйнi вiдрахування i прибуток
 • кошти, що перебувають на всiх рахунках у банках i в касi пiдприємства
 • фонд оплати працi
 • немає правильної вiдповiдi 
Питання № 95

Основний орiєнтир для пiдприємства, що дiє в умовах ринку, це…

 • максимiзацiя грошових коштiв
 • максимiзацiя прибутку
 • максимiзацiя обсягiв виробництва
 • мiнiмiзацiя податкiв 
Питання № 96

Грошовий оборот – це…:

 • формування й розподiл грошових фондiв
 • розподiл виручки вiд реалiзацiї продукцiї
 • рух грошей у формi грошей
 • виробництво та реалiзацiя продукцiї 
Питання № 97

Безготiвковi розрахунки – це…

 • розрахунки, якi здiйснюються готiвкою
 • розрахунки за бартером
 • розрахунки за допомогою чекiв
 • розрахунки, якi здiйснюються за допомогою записiв на рахунках у банках 
Питання № 98

Сприяння мiжнародному валютному спiвробiтництву та стабiлiзацiї валют, створення багатосторонньої системи платежiв i розрахункiв, пiдтримування рiвноваги платiжних балансiв країн- членiв органiзацiї, вжиття системи заходiв, спрямованих на регулювання валютних курсiв, пiдвищення ступеня конвертованостi валют тощо, було метою створення:

 • ООН
 • МВФ
 • ЄБРР
 • Свiтового банку 
Питання № 99

Багатостороння кредитна органiзацiя, яка складається з п'яти тiсно пов'язаних мiж собою установ, що входять у систему ООН, загальною метою яких є надання фiнансової допомоги країнам, що розвиваються, i країнам з перехiдною економiкою за рахунок розвинутих країн:

 • СОТ
 • МВФ
 • ЄБРР
 • Свiтовий банк 
Питання № 100

Система принципiв, засобi та форма органiзацiї грошових вiдносин пiдприємства, спрямована на управлiння його фiнансово- господарською дiяльнiстю – це:

 • фiнанси пiдприємств
 • фiнансовий менеджмент
 • фiнансова полiтика
 • фiнансовий механiзм 
Питання № 101

Вмiння економити ресурси i максимiзувати вiддачу вiд них – це:

 • управлiння ресурсами
 • управлiння прибутком
 • управлiння витратами
 • управлiння персоналом 
Питання № 102

Затрати, якi безпосередньо пов’язанi з процесом виробництва або реалiзацiї продукцiї (послуги) пiдприємством:

 • прямi
 • непрямi
 • релевантнi
 • не релевантнi 
Питання № 103

Затрати, пов’язанi з роботою пiдприємства чи його пiдроздiлiв загалом або з виробництвом декiлькох видiв продукцiї

 • прямi
 • непрямi
 • релевантнi
 • затрати перiоду 
Питання № 104

Обсяг реалiзацiї, коли доходи пiдприємства дорiвнюють його затратам, а пiдприємство не має нi прибутку, нi збиткiв

 • точка беззбитковостi
 • точка збитковостi
 • точка вiдсутностi маржинального доходу
 • точка вiдсутностi валового прибутку 
Питання № 105

Процес складання бюджетiв i контролю за їх виконанням

 • планування
 • бюджетування
 • координацiя
 • контроль 
Питання № 106

Плановий документ, який вiдображає майбутнi платежi i надходження грошових коштiв

 • бюджет грошових коштiв
 • бюджетний баланс
 • звiт про прибутки i збитки
 • матричний баланс 
Питання № 107

Бюджети можуть бути

 • статичними
 • стратегiчними
 • динамiчними
 • адаптованими 
Питання № 108

Засобом створення та використання фiнансових ресурсiв для задоволення особистих потреб громадян є:

 • публiчнi фiнанси
 • фiнанси домогосподарств
 • державнi фiнанси
 • фiнанси пiдприємств 
Питання № 109

Основи бюджетного устрою – це:

 • виокремлення видiв бюджетiв, встановлення принципiв побудови бюджетної системи, органiзацiя розмежування доходiв i видаткiв мiж ланками бюджетної системи, органiзацiя взаємовiдносин мiж бюджетами
 • контроль мiжбюджетних взаємовiдносин та органiзацiя формування i використання бюджетних коштiв на основi положень бюджетного законодавства
 • федеративний, унiтарний, централiзований та децентралiзований бюджетнi устрої
 • принципи єдностi та автономностi 
Питання № 110

Бюджетний цикл – це:

 • перiод, який включає повне проходження всiх стадiй бюджетного процесу окремого бюджету
 • виконання i коригування окремого бюджету з метою його збалансування
 • план формування централiзованого фонду коштiв та його використання, що вiдображає економiчну, соцiальну, оборонну та мiжнародну полiтику держави
 • аналiз i контроль за виконанням кожного окремого бюджету
Питання № 1

На вiдмiну вiд якiсної iнформацiї, кiлькiсна вiдрiзняється

 • джерелами та вартiстю
 • можливiстю її продати за певнi грошi
 • ступенем довiри до неї з боку керiвництва фiрми
 • можливiстю чисельного вимiрювання
Питання № 2

Розвiдницьке дослiдження - таке, що

 • визначається частота появи чи ступiнь взаємозв'язку перемiнних
 • проводиться експеримент для встановлення причинно-наслiдкових зв'язкiв
 • проводиться, якщо є тiльки одне джерело вторинної iнформацiї
 • проводиться при недостатньому обсязi попередньої iнформацiї, використовування iнтуїцiї стосовно границь i тактики дослiджень
Питання № 3

Iнтереси кого треба враховувати при проведеннi дослiджень з точки зору етики?

 • респондентiв, замовника, дослiдницької групи
 • урядових закладiв та громадських органiзацiй
 • респондентiв та громадських органiзацiй
 • замовника, респондента та громадських органiзацiй
Питання № 4

Фокус-група - це

 • групове iнтерв'ю, проведене модератором де учасники вiльно спiлкуються та можуть виражати почуття й емоцiї
 • слабко структурована особиста тематична бесiда у формi, що спонукає респондента до докладних вiдповiдей
 • респондента ставлять у ситуацiю ухвалення рiшення про покупку i вимагають розповiсти про всi фактори, якими вiн керується при ухваленнi рiшення
 • дискусiя, що має за мету визначення мотивiв купiвель
Питання № 5

Вибiрку вважають детермiнованою за умови, що вона

 • сприяє пiдвищенню освiтнього рiвня респондентiв та iнтерв'юерiв
 • базується на особистiй позицiї, судженнi або перевазi
 • формується найбiльш ретельно та складно
 • значнi витрати на проведення
Питання № 6

Головна перевага первинної iнформацiї - це

 • незалежнiсть джерел
 • швидкiсть збору
 • можливiсть приховати результати вiд конкурентiв
 • конкретнiсть щодо цiлей дослiдження
Питання № 7

Вибiрка вважається репрезентативною, якщо її результати

 • можна отримати з найменшими витратами на одного респондента
 • отримують з мiнiмальними зусиллями з боку дослiдникiв
 • зiбранi в стислий термiн
 • можна розповсюдити на всю на всю популяцiю дослiджуваних об'єктiв
Питання № 8

Спостереження - це

 • безпосереднє вивчення та фiксацiя поведiнки об'єктiв пiд час здiйснення купiвлi та реакцiї на куплений товар
 • варiацiя одного чи декiлькох маркетингових чинникiв з наступним вимiром iз впливу
 • представлення об'єкту в виглядi спрощеної математичної моделi
 • спецiально попередньо пiдiбрана група споживачiв, яку пiддають регулярним опитуванням
Питання № 9

Властивiсть шкали "iдентифiкацiя" ("опис")

 • допускає поняття "бiльше" i "менше"
 • тiльки одна характеристика - можливiсть вибору серед декiлькох iнших
 • вiдома респондентовi
 • дозволяє порiвнювати респондентiв
Питання № 10

Що характеризує детермiновану вибiрку:

 • формується найбiльш ретельно та складно
 • значнi витрати на проведення
 • сприяє пiдвищенню освiтнього рiвня респондентiв та iнтерв'юерiв
 • базується на особистiй позицiї, судженнi або перевазi
Питання № 11

Що є центральним у деонтологiчнiй етицi

 • права щодо вибору товару
 • блага, якi приносять дiї
 • блага, якi пообiцяють споживачевi
 • благополуччя особи, а також засоби та намiри як основнi критерiї оцiнки дiї
Питання № 12

Фокус-групою вважається

 • респондента ставлять у ситуацiю ухвалення рiшення про покупку i вимагають розповiсти про всi фактори, якими вiн керується при ухваленнi рiшення
 • слабко структурована особиста тематична бесiда у формi, що спонукає респондента до докладних вiдповiдей
 • групове iнтерв'ю, проведене модератором де учасники вiльно спiлкуються та можуть виражати почуття й емоцiї
 • дискусiя, що має за мету визначення мотивiв купiвель
Питання № 13

Що означає абревiатура ЕСОМАР

 • назва дослiдницької фiрми iз сполучених штатiв
 • iндекс для вимiру iнтелектуального розвитку тих покупцiв, якi купують private label
 • назва спецiалiзованої програми для телефонних опитувань
 • Європейське товариство з вивчення громадської думки та маркетингу
Питання № 14

Iнтерв'ю вважають глибинним, коли це

 • слабко структурована особиста тематична бесiда у формi, що спонукає респондента до докладних вiдповiдей
 • вiд респондента вимагають розповiсти про всi фактори, якими вiн керується при ухваленнi рiшення
 • групове iнтерв'ю, де учасники вiльно спiлкуються
 • опитування з метою одержання кiлькiсної iнформацiї
Питання № 15

Шкала номiнальна (найменувань) характеризується тим, що

 • припускає наявнiсть абсолютного нуля
 • дозволяє порiвнювати вiк респондентiв
 • має єдину i найпростiшу властивiсть - "iдентифiкацiю"
 • показує лише вiдносну помилку мiж вимiрюваними об'єктами
Питання № 16

При дослiдженнi процесу купiвлi найбiльш дiєвими для споживача вважаються джерела iнформацiї:

 • власний досвiд
 • особистi
 • комерцiйнi
 • незалежнi
Питання № 17

Потреба у маркетинговiй iнформацiї зростає внаслiдок

 • поява у керiвництвi компанiї експатiв
 • клiматичнi змiни ноосфери
 • розширення масштабiв дiяльностi та територiї свого ринку
 • зростання вартостi сировини та комплектуючих
Питання № 18

Дослiдження вважається теоретичним, якщо воно манiпулює

 • лексичними нормами персоналу ритейлу в системi В2С
 • переважно поняттями "парадигма" та "стратегiя"
 • проблемами забезпечення потреб неплатоспроможного населення
 • науковими поняттями та категорiями, що вiддзеркалюють суттєвi властивостi процесiв та об'єктiв
Питання № 19

Оберiть правильне визначення глибинного iнтерв'ю

 • опитування з метою одержання кiлькiсної iнформацiї
 • вiд респондента вимагають розповiсти про всi фактори, якими вiн керується при ухваленнi рiшення
 • слабко структурована особиста тематична бесiда у формi, що спонукає респондента до докладних вiдповiдей
 • групове iнтерв'ю, де учасники вiльно спiлкуються
Питання № 20

Головною перевагою експерименту вважають

 • переконливiсть результатiв
 • невтручання в процес виникнення даних
 • можливiсть використання технiчних засобiв реєстрацiї даних
 • контролювання усiх чинникiв, що можуть вплинути на продаж
Питання № 21

Вторинна iнформацiя - це

 • данi про результати дослiджень, проведених ранiше з iншою метою
 • ранiше неопублiкованi данi, якi отриманi самим дослiдником
 • iнформацiя, отримана з стороннiх джерел
 • ретельно перевiрена iнформацiя
Питання № 22

Експеримент, як метод отримання первинної iнформацiї, має найважливiшу перевагу

 • контролювання усiх чинникiв, що можуть вплинути на продаж
 • можливiсть використання технiчних засобiв реєстрацiї даних
 • невтручання в процес виникнення даних
 • переконливiсть результатiв
Питання № 23

Запитанням-меню вважають таке, що пропонує вибiр:

 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з декiлькох варiантiв
 • вiдповiдь у виглядi тексту кожного з запропонованих варiантiв
 • вiдповiдь у виглядi цифри у спецiально вiдведенiй позицiї
 • тiльки одну вiдповiдь з декiлькох варiантiв
Питання № 24

Як метод отримання маркетингової iнформацiї експеримент має найбiльшу перевагу

 • контролювання усiх чинникiв, що можуть вплинути на продаж
 • невтручання в процес виникнення даних
 • переконливiсть результатiв
 • можливiсть використання технiчних засобiв реєстрацiї даних
Питання № 25

Дотримання правил побудови анкети потрiбно, бо

 • робить запитання анкети полiткоректними
 • є примха керiвництва
 • впливає на психологiчнi аспекти сприйняття опитування та можливiсть отримання необхiдної iнформацiї
 • є вимогою урядових документiв
Питання № 26

Хто може проводити маркетинговi дослiдження в iнтересах клiєнтiв

 • фiрми, що надають лiкарськi послуги
 • роздрiбнi торгiвцi для товарiв непродовольчої групи
 • виробники, що спецiалiзуються на В2В
 • консалтинговi фiрми, що можуть надавати послуги з маркетингових дослiджень
Питання № 27

Панельне дослiдження - це

 • представлення реального об'єкту в виглядi спрощеної математичної моделi з обмеженою кiлькiстю змiнних та параметрiв
 • спецiально попередньо пiдiбрана група споживачiв, яку пiддають регулярним опитуванням
 • безпосереднє вивчення та фiксацiя поведiнки об'єктiв пiд час здiйснення купiвлi та реакцiї на куплений товар
 • варiацiя в умовах, що контролюються, одного чи декiлькох маркетингових чинникiв з наступним вимiром iз впливу
Питання № 28

Для власних потреб може проводити дослiдження

 • виключно урядовi установи
 • пошукувачi вченого ступеню
 • будь-яка фiрма
 • тiльки рекламнi агенцiї
Питання № 29

Шкала, що має властивiсть "порядок"

 • дозволяє порiвнювати кiлькiснi характеристики з якiсними
 • характеризує вiдносний розмiр дескриптора та допускає поняття бiльше i менше
 • допускає повторнi вибiрки
 • тiльки одна характеристика - можливiсть вибору
Питання № 30

Оберiть правильне визначення методу отримання якiсної iнформацiї - "аналiз протоколу"

 • слабко структурована особиста тематична бесiда
 • респондента ставлять у ситуацiю ухвалення рiшення про покупку i вимагають розповiсти про всi фактори, якими вiн керується при ухваленнi рiшення
 • групове iнтерв'ю, де учасники вiльно спiлкуються
 • аудит поточної внутрiшньофiрмової iнформацiї стосовно продажiв
Питання № 31

Шкалу вiдносну характеризує те, що

 • дозволяє порiвнювати вiк респондента
 • показує лише вiдносну помилку мiж вимiрюваними об'єктами
 • припускає наявнiсть абсолютного нуля та дозволяє порiвнювати абсолютнi величини числових форм
 • має єдину i найпростiшу властивiсть - "iдентифiкацiю"
Питання № 32

Характерною для шкали номiнальної (найменувань) є те, що вона

 • має єдину i найпростiшу властивiсть - "iдентифiкацiю"
 • припускає наявнiсть абсолютного нуля
 • показує лише вiдносну помилку мiж вимiрюваними об'єктами
 • дозволяє порiвнювати вiк респондентiв
Питання № 33

Оберiть вiрне визначення методу збору даних - "експеримент"

 • варiацiя в умовах, що контролюються, одного чи декiлькох маркетингових чинникiв з наступним вимiром iз впливу
 • представлення об'єкту в виглядi спрощеної математичної моделi
 • безпосереднє вивчення поведiнки об'єктiв пiд час здiйснення купiвлi
 • попередньо пiдiбрана група споживачiв, яку пiддають регулярним опитуванням
Питання № 34

Що головне у деонтологiчнiй етицi

 • блага, якi приносять дiї
 • блага, якi пообiцяють споживачевi
 • права щодо вибору товару
 • благополуччя особи, а також засоби та намiри як основнi критерiї оцiнки дiї
Питання № 35

Вибiрка вважається iмовiрнiсною, бо

 • вона обходиться дешевше
 • iмовiрностi залучення об'єкта у вибiрку вiдомi i визначаються об'єктивною процедурою добору
 • кожен респондент знає вiдповiдi на бiльшiсть запитань
 • вона формується простiше
Питання № 36

Вторинна iнформацiя має основну перевагу

 • невеликi витрати на ii отримання
 • швидкiсть обробки
 • найбiльш висока надiйнiсть
 • конкретнiсть щодо цiлей дослiдження
Питання № 37

Властивiсть шкали "iдентифiкацiя" ("опис") передбачає, що

 • дозволяє порiвнювати респондентiв
 • вiдома респондентовi
 • тiльки одна характеристика - можливiсть вибору серед декiлькох iнших
 • допускає поняття "бiльше" i "менше"
Питання № 38

Вiдкрите запитання анкети таке - яке

 • дозволяє не вiдповiдати зовсiм
 • не має варiантiв вiдповiдей, тому респондент нiчим не обмежений
 • пропонує варiанти вiдповiдей
 • забезпечує анонiмнiсть респонденту
Питання № 39

Позицiонування - це

 • визначення мiсця товару на полицi у ритейлi
 • аналiз вимог споживачiв до товару
 • визначення особливих характеристик товару, що вiдрiзняють його вiд аналогiчних за призначенням товарiв конкурентiв
 • алгоритм оцiнки конкурентоспроможностi товару
Питання № 40

Оберiть правильне визначення вторинної iнформацiї

 • данi про результати дослiджень, проведених ранiше з iншою метою
 • ретельно перевiрена iнформацiя
 • iнформацiя, отримана з стороннiх джерел
 • ранiше неопублiкованi данi, якi отриманi самим дослiдником
Питання № 41

На перше мiсце телеологiчна етика ставить

 • блага, якi пообiцяють споживачевi
 • благополуччя особи, а також засоби та намiри як основнi критерiї оцiнки дiї
 • права щодо вибору товару
 • блага, якi приносять дiї
Питання № 42

Дихотомiчний тип запитання анкети дозволяє обрати:

 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з декiлькох варiантiв
 • тiльки одну вiдповiдь з декiлькох варiантiв
 • тiльки одну вiдповiдь з двох варiантiв
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з двох варiантiв
Питання № 43

Дихотомiчне запитання анкети означає вибiр:

 • тiльки одну вiдповiдь з двох варiантiв
 • тiльки одну вiдповiдь з декiлькох варiантiв
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з декiлькох варiантiв
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з двох варiантiв
Питання № 44

На потребу в маркетинговiй iнформацiї найбiльше впливає

 • клiматичнi змiни ноосфери
 • поява у керiвництвi компанiї експатiв
 • розширення масштабiв дiяльностi та територiї свого ринку
 • зростання вартостi сировини та комплектуючих
Питання № 45

Лабораторним вважають експеримент, для якого

 • неможливiсть цiлком виключити вплив стороннiх чинникiв
 • невтручання в процес виникнення даних
 • спецiально створенi умови, що надають повний контроль чинникiв
 • не потрiбне спiвробiтництво споживачiв
Питання № 46

Запитання анкети вважається вiдкритим, якщо

 • пропонує варiанти вiдповiдей
 • не має варiантiв вiдповiдей, тому респондент нiчим не обмежений
 • дозволяє не вiдповiдати зовсiм
 • забезпечує анонiмнiсть респонденту
Питання № 47

Спостереження як метод здобування первинної iнформацiї - це

 • безпосереднє вивчення та фiксацiя поведiнки об'єктiв пiд час здiйснення купiвлi та реакцiї на куплений товар
 • представлення об'єкту в виглядi спрощеної математичної моделi
 • варiацiя одного чи декiлькох маркетингових чинникiв з наступним вимiром iз впливу
 • спецiально попередньо пiдiбрана група споживачiв, яку пiддають регулярним опитуванням
Питання № 48

Коли проводять розвiдницьке дослiдження

 • визначається частота появи чи ступiнь взаємозв'язку перемiнних
 • проводиться, якщо є тiльки одне джерело вторинної iнформацiї
 • проводиться експеримент для встановлення причинно-наслiдкових зв'язкiв
 • проводиться при недостатньому обсязi попередньої iнформацiї, використовування iнтуїцiї стосовно границь i тактики дослiджень
Питання № 49

Якою стратегiєю користується компанiя, яка виробляє i продає один рiзновид товару пiд однiєю маркою, та застосовує однотипну, направлену на весь ринок рекламу

 • недиференцiйований маркетинг
 • суттєво концентрований маркетинг
 • демаркетинг
 • синхромаркетинг
Питання № 50

Сегментацiя ринку споживачiв - це:

 • класифiкацiя потенцiйних покупцiв з урахуванням особливостей iз попиту
 • стратегiя вибiркового проникнення на ринок
 • подрiбнення ринку на однаковi частки
 • структурування покупцiв, зацiкавлених у визначених товарах
Питання № 51

Кiлькiсна iнформацiя вiдрiзняється вiд якiсної

 • джерелами та вартiстю
 • ступенем довiри до неї з боку керiвництва фiрми
 • можливiстю її продати за певнi грошi
 • можливiстю чисельного вимiрювання
Питання № 52

В iнтересах клiєнтiв проводити маркетинговi дослiдження може

 • роздрiбнi торгiвцi для товарiв непродовольчої групи
 • фiрми, що надають лiкарськi послуги
 • консалтинговi фiрми, що можуть надавати послуги з маркетингових дослiджень
 • виробники, що спецiалiзуються на В2В
Питання № 53

Вторинну iнформацiю визначають як

 • ретельно перевiрена iнформацiя
 • ранiше неопублiкованi данi, якi отриманi самим дослiдником
 • iнформацiя, отримана з стороннiх джерел
 • данi про результати дослiджень, проведених ранiше з iншою метою
Питання № 54

Детермiнована вибiрка

 • формується найбiльш ретельно та складно
 • значнi витрати на проведення
 • сприяє пiдвищенню освiтнього рiвня респондентiв та iнтерв'юерiв
 • базується на особистiй позицiї, судженнi або перевазi
Питання № 55

Оберiть правильне визначення термiну "позицiонування товарної пропозицiї"

 • алгоритм оцiнки конкурентоспроможностi товару
 • визначення мiсця товару на полицi у ритейлi
 • визначення особливих характеристик товару, що вiдрiзняють його вiд аналогiчних за призначенням товарiв конкурентiв
 • аналiз вимог споживачiв до товару
Питання № 56

Що вважається маркетинговим дослiдженням?

 • те саме, що й "дослiдження ринку"
 • постiйно дiюча система збору, класифiкацiї, аналiзу, оцiнки та розповсюдження iнформацiї
 • збiр, упорядкування, аналiз та узагальнення даних для виявлення та вирiшення маркетингових проблем
 • вистежування дiй конкурентiв
Питання № 57

Маркетинговi дослiдження в iнтересах клiєнтiв може проводити

 • роздрiбнi торгiвцi для товарiв непродовольчої групи
 • виробники, що спецiалiзуються на В2В
 • фiрми, що надають лiкарськi послуги
 • консалтинговi фiрми, що можуть надавати послуги з маркетингових дослiджень
Питання № 58

Що з перелiченого характерне для фокус-групи

 • респондента ставлять у ситуацiю ухвалення рiшення про покупку i вимагають розповiсти про всi фактори, якими вiн керується при ухваленнi рiшення
 • групове iнтерв'ю, проведене модератором де учасники вiльно спiлкуються та можуть виражати почуття й емоцiї
 • слабко структурована особиста тематична бесiда у формi, що спонукає респондента до докладних вiдповiдей
 • дискусiя, що має за мету визначення мотивiв купiвель
Питання № 59

Зовнiшня неурядова вторинна iнформацiя - це

 • данi, що збирає дослiдник власноруч
 • закони України
 • данi, що надає споживач за умови анонiмностi
 • загальнодоступна преса, книги, iншi неперiодичнi видання
Питання № 60

Така властивiсть шкали, як "порядок"

 • тiльки одна характеристика - можливiсть вибору
 • допускає повторнi вибiрки
 • дозволяє порiвнювати кiлькiснi характеристики з якiсними
 • характеризує вiдносний розмiр дескриптора та допускає поняття бiльше i менше
Питання № 61

Закритим запитанням анкети вважають таке, яке

 • дозволяє не вiдповiдати зовсiм
 • забезпечує анонiмнiсть респонденту
 • пропонує варiанти вiдповiдей
 • не має варiантiв вiдповiдей, тому респондент нiчим не обмежений
Питання № 62

Запитання анкети вважають напiвзакритим, якщо воно

 • має питання, що можуть сприйматися по-рiзному в залежностi вiд вiку iнтерв'юера
 • дозволяє не вiдповiдати, якщо немає близького варiанту вiдповiдi
 • забезпечує анонiмнiсть лише одного варiанту вiдповiдi
 • має одну вiдкриту позицiю серед варiантiв вiдповiдей
Питання № 63

Головна вiдмiннiсть спостереження - це

 • найбiльша репрезентативнiсть
 • невтручання в процес виникнення даних
 • легкiсть визначення психографiчних параметрiв покупцiв
 • найменшi витрати
Питання № 64

Що є центральним у телеологiчнiй етицi

 • права щодо вибору товару
 • блага, якi приносять дiї
 • благополуччя особи, а також засоби та намiри як основнi критерiї оцiнки дiї
 • блага, якi пообiцяють споживачевi
Питання № 65

Запитання вважають дихотомiчним, якщо воно дозволяє обрати

 • тiльки одну вiдповiдь з двох варiантiв
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з двох варiантiв
 • тiльки одну вiдповiдь з декiлькох варiантiв
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з декiлькох варiантiв
Питання № 66

Чи є маркетинговi дослiдження самостiйною галуззю сучасного бiзнесу?

 • так
 • нi
 • можливо, але не в нашiй країнi
 • за умови достатнього фiнансування з боку керiвництва фiрми
Питання № 67

Вiдмiна кiлькiсної iнформацiї вiд якiсної обумовлена

 • можливiстю її продати за певнi грошi
 • джерелами та вартiстю
 • можливiстю чисельного вимiрювання
 • ступенем довiри до неї з боку керiвництва фiрми
Питання № 68

Теоретичне дослiдження оперує

 • науковими поняттями та категорiями, що вiддзеркалюють суттєвi властивостi процесiв та об'єктiв
 • переважно поняттями "парадигма" та "стратегiя"
 • лексичними нормами персоналу ритейлу в системi В2С
 • проблемами забезпечення потреб неплатоспроможного населення
Питання № 69

Першочерговим в деонтологiчнiй етицi є

 • права щодо вибору товару
 • блага, якi приносять дiї
 • блага, якi пообiцяють споживачевi
 • благополуччя особи, а також засоби та намiри як основнi критерiї оцiнки дiї
Питання № 70

Детермiнованою вважається вибiрка, яка

 • значнi витрати на проведення
 • формується найбiльш ретельно та складно
 • сприяє пiдвищенню освiтнього рiвня респондентiв та iнтерв'юерiв
 • базується на особистiй позицiї, судженнi або перевазi
Питання № 71

Теоретичнi дослiдження - тi, якi мають справу

 • переважно поняттями "парадигма" та "стратегiя"
 • лексичними нормами персоналу ритейлу в системi В2С
 • науковими поняттями та категорiями, що вiддзеркалюють суттєвi властивостi процесiв та об'єктiв
 • проблемами забезпечення потреб неплатоспроможного населення
Питання № 72

Теоретичне дослiдження має справу з

 • науковими поняттями та категорiями, що вiддзеркалюють суттєвi властивостi процесiв та об'єктiв
 • переважно поняттями "парадигма" та "стратегiя"
 • лексичними нормами персоналу ритейлу в системi В2С
 • проблемами забезпечення потреб неплатоспроможного населення
Питання № 73

Шкала "iдентифiкацiя" ("опис") характеризує

 • вiдома респондентовi
 • дозволяє порiвнювати респондентiв
 • тiльки одна характеристика - можливiсть вибору серед декiлькох iнших
 • допускає поняття "бiльше" i "менше"
Питання № 74

Який з перелiчених чинникiв впливає на зростання потреби у маркетинговiй iнформацiї

 • клiматичнi змiни ноосфери
 • розширення масштабiв дiяльностi та територiї свого ринку
 • зростання вартостi сировини та комплектуючих
 • поява у керiвництвi компанiї експатiв
Питання № 75

Напiвзакрите запитання анкети - таке, що

 • має питання, що можуть сприйматися по-рiзному в залежностi вiд вiку iнтерв'юера
 • дозволяє не вiдповiдати, якщо немає близького варiанту вiдповiдi
 • забезпечує анонiмнiсть лише одного варiанту вiдповiдi
 • має одну вiдкриту позицiю серед варiантiв вiдповiдей
Питання № 76

Позицiонуванням вважається

 • визначення особливих характеристик товару, що вiдрiзняють його вiд аналогiчних за призначенням товарiв конкурентiв
 • алгоритм оцiнки конкурентоспроможностi товару
 • визначення мiсця товару на полицi у ритейлi
 • аналiз вимог споживачiв до товару
Питання № 77

В чому полягає головна перевага первинної iнформацiї?

 • швидкiсть збору
 • конкретнiсть щодо цiлей дослiдження
 • незалежнiсть джерел
 • можливiсть приховати результати вiд конкурентiв
Питання № 78

Що є найбiльшою перевагою експерименту як методу отримання первинної iнформацiї?

 • контролювання усiх чинникiв, що можуть вплинути на продаж
 • можливiсть використання технiчних засобiв реєстрацiї даних
 • переконливiсть результатiв
 • невтручання в процес виникнення даних
Питання № 79

Хто проводить маркетинговi дослiдження для власних потреб

 • тiльки рекламнi агенцiї
 • пошукувачi вченого ступеню
 • будь-яка фiрма
 • виключно урядовi установи
Питання № 80

Як метод отримання якiсної iнформацiї, "аналiз протоколу" - це

 • слабко структурована особиста тематична бесiда
 • аудит поточної внутрiшньофiрмової iнформацiї стосовно продажiв
 • групове iнтерв'ю, де учасники вiльно спiлкуються
 • респондента ставлять у ситуацiю ухвалення рiшення про покупку i вимагають розповiсти про всi фактори, якими вiн керується при ухваленнi рiшення
Питання № 81

Що характеризує розвiдницьке дослiдження:

 • визначається частота появи чи ступiнь взаємозв'язку перемiнних
 • проводиться, якщо є тiльки одне джерело вторинної iнформацiї
 • проводиться експеримент для встановлення причинно-наслiдкових зв'язкiв
 • проводиться при недостатньому обсязi попередньої iнформацiї, використовування iнтуїцiї стосовно границь i тактики дослiджень
Питання № 82

Дайте визначення первиннiй iнформацiї

 • огляд, виконаний дослiдником на основi публiкацiй у пресi
 • ретельно перевiрена iнформацiя
 • iнформацiя, отримана з стороннiх джерел
 • ранiше неопублiкованi данi, якi отриманi самим дослiдником безпосередньо на мiсцях iз виникнення
Питання № 83

Який з наведених факторiв привiв до зростання потреби у маркетинговiй iнформацiї

 • поява у керiвництвi компанiї експатiв
 • зростання вартостi сировини та комплектуючих
 • клiматичнi змiни ноосфери
 • розширення масштабiв дiяльностi та територiї свого ринку
Питання № 84

Теоретичними дослiдження вважаються тi, якi оперують з

 • науковими поняттями та категорiями, що вiддзеркалюють суттєвi властивостi процесiв та об'єктiв
 • переважно поняттями "парадигма" та "стратегiя"
 • лексичними нормами персоналу ритейлу в системi В2С
 • проблемами забезпечення потреб неплатоспроможного населення
Питання № 85

Шкала вiдносна вiдрiзняється тим, що

 • припускає наявнiсть абсолютного нуля та дозволяє порiвнювати абсолютнi величини числових форм
 • має єдину i найпростiшу властивiсть - "iдентифiкацiю"
 • показує лише вiдносну помилку мiж вимiрюваними об'єктами
 • дозволяє порiвнювати вiк респондента
Питання № 86

Кiлькiсна iнформацiя в першу чергу вiдрiзняється вiд якiсної

 • можливiстю її продати за певнi грошi
 • джерелами та вартiстю
 • ступенем довiри до неї з боку керiвництва фiрми
 • можливiстю чисельного вимiрювання
Питання № 87

Основна перевага вторинної iнформацiї - це

 • швидкiсть обробки
 • найбiльш висока надiйнiсть
 • конкретнiсть щодо цiлей дослiдження
 • невеликi витрати на ii отримання
Питання № 88

Властивiсть шкали "iдентифiкацiя" ("опис") означає, що

 • тiльки одна характеристика - можливiсть вибору серед декiлькох iнших
 • вiдома респондентовi
 • допускає поняття "бiльше" i "менше"
 • дозволяє порiвнювати респондентiв
Питання № 89

Вiдмiннiсть вiдносної шкали в тому, що вона

 • припускає наявнiсть абсолютного нуля та дозволяє порiвнювати абсолютнi величини числових форм
 • має єдину i найпростiшу властивiсть - "iдентифiкацiю"
 • показує лише вiдносну помилку мiж вимiрюваними об'єктами
 • дозволяє порiвнювати вiк респондента
Питання № 90

Що вважають головною перевагою первинної iнформацiї?

 • можливiсть приховати результати вiд конкурентiв
 • незалежнiсть джерел
 • швидкiсть збору
 • конкретнiсть щодо цiлей дослiдження
Питання № 91

Дайте визначення методу збору даних - "експеримент"

 • безпосереднє вивчення поведiнки об'єктiв пiд час здiйснення купiвлi
 • попередньо пiдiбрана група споживачiв, яку пiддають регулярним опитуванням
 • варiацiя в умовах, що контролюються, одного чи декiлькох маркетингових чинникiв з наступним вимiром iз впливу
 • представлення об'єкту в виглядi спрощеної математичної моделi
Питання № 92

Первинною iнформацiєю вважають

 • ранiше неопублiкованi данi, якi отриманi самим дослiдником безпосередньо на мiсцях iз виникнення
 • огляд, виконаний дослiдником на основi публiкацiй у пресi
 • ретельно перевiрена iнформацiя
 • iнформацiя, отримана з стороннiх джерел
Питання № 93

Чиї iнтереси мають бути врахованi при проведеннi дослiджень за правилами етики?

 • респондентiв та громадських органiзацiй
 • респондентiв, замовника, дослiдницької групи
 • урядових закладiв та громадських органiзацiй
 • замовника, респондента та громадських органiзацiй
Питання № 94

Оберiть правильне визначення первинної iнформацiї

 • огляд, виконаний дослiдником на основi публiкацiй у пресi
 • ретельно перевiрена iнформацiя
 • iнформацiя, отримана з стороннiх джерел
 • ранiше неопублiкованi данi, якi отриманi самим дослiдником безпосередньо на мiсцях iз виникнення
Питання № 95

Спостереженням вважають

 • варiацiя одного чи декiлькох маркетингових чинникiв з наступним вимiром iз впливу
 • представлення об'єкту в виглядi спрощеної математичної моделi
 • спецiально попередньо пiдiбрана група споживачiв, яку пiддають регулярним опитуванням
 • безпосереднє вивчення та фiксацiя поведiнки об'єктiв пiд час здiйснення купiвлi та реакцiї на куплений товар
Питання № 96

Запитання-меню анкети дозволяє вибрати:

 • вiдповiдь у виглядi цифри у спецiально вiдведенiй позицiї
 • вiдповiдь у виглядi тексту кожного з запропонованих варiантiв
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з декiлькох варiантiв
 • тiльки одну вiдповiдь з декiлькох варiантiв
Питання № 97

Продаж одного рiзновиду товару пiд однiєю маркою з однотипною, спрямованою на весь ринок рекламою - це стратегiя

 • синхромаркетинг
 • недиференцiйований маркетинг
 • суттєво концентрований маркетинг
 • демаркетинг
Питання № 98

Вирiшальна первинної iнформацiї

 • конкретнiсть щодо цiлей дослiдження
 • незалежнiсть джерел
 • можливiсть приховати результати вiд конкурентiв
 • швидкiсть збору
Питання № 99

Чиї iнтереси необхiдно враховувати при проведеннi дослiджень з погляду на етичнi норми?

 • замовника, респондента та громадських органiзацiй
 • урядових закладiв та громадських органiзацiй
 • респондентiв та громадських органiзацiй
 • респондентiв, замовника, дослiдницької групи
Питання № 100

"Аналiз протоколу" - це такий метод отримання якiсної iнформацiї, де

 • респондента ставлять у ситуацiю ухвалення рiшення про покупку i вимагають розповiсти про всi фактори, якими вiн керується при ухваленнi рiшення
 • групове iнтерв'ю, де учасники вiльно спiлкуються
 • аудит поточної внутрiшньофiрмової iнформацiї стосовно продажiв
 • слабко структурована особиста тематична бесiда
Питання № 101

Зовнiшня неурядова вторинна iнформацiя - це

 • данi, що надає споживач за умови анонiмностi
 • загальнодоступна преса, книги, iншi неперiодичнi видання
 • данi, що збирає дослiдник власноруч
 • закони України
Питання № 102

Аналiзом протоколу називають дослiдження, де

 • слабко структурована особиста тематична бесiда
 • аудит поточної внутрiшньофiрмової iнформацiї стосовно продажiв
 • групове iнтерв'ю, де учасники вiльно спiлкуються
 • респондента ставлять у ситуацiю ухвалення рiшення про покупку i вимагають розповiсти про всi фактори, якими вiн керується при ухваленнi рiшення
Питання № 103

Основна перевага первинної iнформацiї - це

 • незалежнiсть джерел
 • можливiсть приховати результати вiд конкурентiв
 • швидкiсть збору
 • конкретнiсть щодо цiлей дослiдження
Питання № 104

Правильно визначити первинну iнформацiю можна як

 • огляд, виконаний дослiдником на основi публiкацiй у пресi
 • iнформацiя, отримана з стороннiх джерел
 • ретельно перевiрена iнформацiя
 • ранiше неопублiкованi данi, якi отриманi самим дослiдником безпосередньо на мiсцях iз виникнення
Питання № 105

При розвiдницькому дослiдженнi

 • проводиться, якщо є тiльки одне джерело вторинної iнформацiї
 • проводиться при недостатньому обсязi попередньої iнформацiї, використовування iнтуїцiї стосовно границь i тактики дослiджень
 • визначається частота появи чи ступiнь взаємозв'язку перемiнних
 • проводиться експеримент для встановлення причинно-наслiдкових зв'язкiв
Питання № 106

Визначити первинну iнформацiю можна як

 • iнформацiя, отримана з стороннiх джерел
 • ранiше неопублiкованi данi, якi отриманi самим дослiдником безпосередньо на мiсцях iз виникнення
 • огляд, виконаний дослiдником на основi публiкацiй у пресi
 • ретельно перевiрена iнформацiя
Питання № 107

Про дослiдження можна сказати, що вони є маркетинговою функцiєю, що

 • сприяє вирiшенню кадрових питань в збутi
 • формує доброзичливе ставлення покупцiв до фiрми
 • захищає виробника вiд свавiлля роздрiбних мереж
 • зв'язує органiзацiю з споживачами через iнформацiю
Питання № 108

Оберiть вiрне визначення маркетинговому дослiдженню

 • постiйно дiюча система збору, класифiкацiї, аналiзу, оцiнки та розповсюдження iнформацiї
 • збiр, упорядкування, аналiз та узагальнення даних для виявлення та вирiшення маркетингових проблем
 • те саме, що й "дослiдження ринку"
 • вистежування дiй конкурентiв
Питання № 109

Хто може проводити маркетинговi дослiдження для власних потреб

 • будь-яка фiрма
 • тiльки рекламнi агенцiї
 • пошукувачi вченого ступеню
 • виключно урядовi установи
Питання № 110

Властивiсть "порядок" передбачає, що шкала

 • характеризує вiдносний розмiр дескриптора та допускає поняття бiльше i менше
 • тiльки одна характеристика - можливiсть вибору
 • дозволяє порiвнювати кiлькiснi характеристики з якiсними
 • допускає повторнi вибiрки
Питання № 111

Для шкали "iдентифiкацiя" ("опис") наявна

 • вiдома респондентовi
 • тiльки одна характеристика - можливiсть вибору серед декiлькох iнших
 • дозволяє порiвнювати респондентiв
 • допускає поняття "бiльше" i "менше"
Питання № 112

Характерним для польового експерименту є, що

 • дає найбiльш переконливi данi, бо проводиться у реальних умовах
 • невтручання в процес виникнення даних
 • можна цiлком виключити вплив стороннiх чинникiв
 • потребує незначних витрат
Питання № 113

Стратегiя, коли продається один рiзновид товару пiд однiєю маркою, застосовують однотипну, направлену на весь ринок рекламу, називаються

 • синхромаркетинг
 • суттєво концентрований маркетинг
 • недиференцiйований маркетинг
 • демаркетинг
Питання № 114

Телеологiчна етика вважає першочерговим

 • права щодо вибору товару
 • блага, якi приносять дiї
 • благополуччя особи, а також засоби та намiри як основнi критерiї оцiнки дiї
 • блага, якi пообiцяють споживачевi
Питання № 115

Напiвзакритим вважається запитання анкети, яке

 • має одну вiдкриту позицiю серед варiантiв вiдповiдей
 • має питання, що можуть сприйматися по-рiзному в залежностi вiд вiку iнтерв'юера
 • дозволяє не вiдповiдати, якщо немає близького варiанту вiдповiдi
 • забезпечує анонiмнiсть лише одного варiанту вiдповiдi
Питання № 116

Аналiз протоколу - це

 • групове iнтерв'ю, де учасники вiльно спiлкуються
 • аудит поточної внутрiшньофiрмової iнформацiї стосовно продажiв
 • респондента ставлять у ситуацiю ухвалення рiшення про покупку i вимагають розповiсти про всi фактори, якими вiн керується при ухваленнi рiшення
 • слабко структурована особиста тематична бесiда
Питання № 117

Дихотомiчний тип запитання анкети вiдрiзняється тим, що дозволяє обрати:

 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з декiлькох варiантiв
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з двох варiантiв
 • тiльки одну вiдповiдь з двох варiантiв
 • тiльки одну вiдповiдь з декiлькох варiантiв
Питання № 118

Альтернативне закрите запитання анкети передбачає вибiр:

 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з двох варiантiв
 • тiльки одну вiдповiдь з декiлькох варiантiв
 • вiдповiдь у виглядi цифри у спецiально вiдведенiй позицiї
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з декiлькох варiантiв
Питання № 119

Фокус-група застосовується для

 • опитування щодо iнтенсивностi споживання товарiв та послуг
 • складання моделi ухвалення рiшення про покупку та аналiзу рiшень, прийняття яких розподiлено в часi або чий процес прийняття дуже короткий
 • з'ясування мотивiв поведiнки споживачiв
 • одержання попередньої iнформацiї та прояснення даних кiлькiсного дослiдження
Питання № 120

Властивiсть шкали "порядок"

 • допускає повторнi вибiрки
 • дозволяє порiвнювати кiлькiснi характеристики з якiсними
 • тiльки одна характеристика - можливiсть вибору
 • характеризує вiдносний розмiр дескриптора та допускає поняття бiльше i менше
Питання № 121

Властивiсть "порядок" передбачає, що шкала

 • дозволяє порiвнювати кiлькiснi характеристики з якiсними
 • характеризує вiдносний розмiр дескриптора та допускає поняття бiльше i менше
 • тiльки одна характеристика - можливiсть вибору
 • допускає повторнi вибiрки
Питання № 122

Спостереження в маркетингу вiдрiзняється тим, що дозволяє

 • легкiсть визначення психографiчних параметрiв покупцiв
 • невтручання в процес виникнення даних
 • найменшi витрати
 • найбiльша репрезентативнiсть
Питання № 123

Чим вiдрiзняється кiлькiсна iнформацiя вiд якiсної

 • можливiстю її продати за певнi грошi
 • джерелами та вартiстю
 • ступенем довiри до неї з боку керiвництва фiрми
 • можливiстю чисельного вимiрювання
Питання № 124

Шкала вiдносна

 • дозволяє порiвнювати вiк респондента
 • припускає наявнiсть абсолютного нуля та дозволяє порiвнювати абсолютнi величини числових форм
 • має єдину i найпростiшу властивiсть - "iдентифiкацiю"
 • показує лише вiдносну помилку мiж вимiрюваними об'єктами
Питання № 125

Глибинне iнтерв'ю - це

 • слабко структурована особиста тематична бесiда у формi, що спонукає респондента до докладних вiдповiдей
 • групове iнтерв'ю, де учасники вiльно спiлкуються
 • вiд респондента вимагають розповiсти про всi фактори, якими вiн керується при ухваленнi рiшення
 • опитування з метою одержання кiлькiсної iнформацiї
Питання № 126

Шкала вважається вiдносною, якщо вона

 • припускає наявнiсть абсолютного нуля та дозволяє порiвнювати абсолютнi величини числових форм
 • має єдину i найпростiшу властивiсть - "iдентифiкацiю"
 • показує лише вiдносну помилку мiж вимiрюваними об'єктами
 • дозволяє порiвнювати вiк респондента
Питання № 127

Фокус-групу в дослiдженнях використовують для

 • одержання попередньої iнформацiї та прояснення даних кiлькiсного дослiдження
 • з'ясування мотивiв поведiнки споживачiв
 • опитування щодо iнтенсивностi споживання товарiв та послуг
 • складання моделi ухвалення рiшення про покупку та аналiзу рiшень, прийняття яких розподiлено в часi або чий процес прийняття дуже короткий
Питання № 128

До якiсних дослiджень вiдносять

 • спостереження, фокус-групи, експертнi оцiнки
 • експертнi оцiнки, панельнi, фокус-групи
 • фокус-групи, глибиннi iнтерв'ю, аналiз протоколу
 • панельнi, глибиннi iнтерв'ю, моделювання
Питання № 129

В чому полягає головна перевага вторинної iнформацiї?

 • найбiльш висока надiйнiсть
 • невеликi витрати на ii отримання
 • швидкiсть обробки
 • конкретнiсть щодо цiлей дослiдження
Питання № 130

Експеримент - це

 • представлення об'єкту в виглядi спрощеної математичної моделi
 • безпосереднє вивчення поведiнки об'єктiв пiд час здiйснення купiвлi
 • варiацiя в умовах, що контролюються, одного чи декiлькох маркетингових чинникiв з наступним вимiром iз впливу
 • попередньо пiдiбрана група споживачiв, яку пiддають регулярним опитуванням
Питання № 131

Запитання-меню - таке, що пропонує вибiр:

 • вiдповiдь у виглядi тексту кожного з запропонованих варiантiв
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з декiлькох варiантiв
 • тiльки одну вiдповiдь з декiлькох варiантiв
 • вiдповiдь у виглядi цифри у спецiально вiдведенiй позицiї
Питання № 132

Маркетингове дослiдження - це:

 • збiр, упорядкування, аналiз та узагальнення даних для виявлення та вирiшення маркетингових проблем
 • постiйно дiюча система збору, класифiкацiї, аналiзу, оцiнки та розповсюдження iнформацiї
 • те саме, що й "дослiдження ринку"
 • вистежування дiй конкурентiв
Питання № 133

Шкала номiнальна (найменувань) вiдрiзняється тим, що

 • припускає наявнiсть абсолютного нуля
 • дозволяє порiвнювати вiк респондентiв
 • має єдину i найпростiшу властивiсть - "iдентифiкацiю"
 • показує лише вiдносну помилку мiж вимiрюваними об'єктами
Питання № 134

Номiнальною (найменувань) вважається шкала, яка

 • дозволяє порiвнювати вiк респондентiв
 • припускає наявнiсть абсолютного нуля
 • показує лише вiдносну помилку мiж вимiрюваними об'єктами
 • має єдину i найпростiшу властивiсть - "iдентифiкацiю"
Питання № 135

Стосовно товарної категорiї позицiонування означає

 • аналiз вимог споживачiв до товару
 • визначення мiсця товару на полицi у ритейлi
 • алгоритм оцiнки конкурентоспроможностi товару
 • визначення особливих характеристик товару, що вiдрiзняють його вiд аналогiчних за призначенням товарiв конкурентiв
Питання № 136

Розвiдницьке дослiдження

 • визначається частота появи чи ступiнь взаємозв'язку перемiнних
 • проводиться експеримент для встановлення причинно-наслiдкових зв'язкiв
 • проводиться, якщо є тiльки одне джерело вторинної iнформацiї
 • проводиться при недостатньому обсязi попередньої iнформацiї, використовування iнтуїцiї стосовно границь i тактики дослiджень
Питання № 137

Зовнiшньою неурядовою вторинною iнформацiєю вважається

 • данi, що надає споживач за умови анонiмностi
 • загальнодоступна преса, книги, iншi неперiодичнi видання
 • данi, що збирає дослiдник власноруч
 • закони України
Питання № 138

Дайте визначення методу збору даних - "спостереження"

 • безпосереднє вивчення та фiксацiя поведiнки об'єктiв пiд час здiйснення купiвлi та реакцiї на куплений товар
 • варiацiя одного чи декiлькох маркетингових чинникiв з наступним вимiром iз впливу
 • спецiально попередньо пiдiбрана група споживачiв, яку пiддають регулярним опитуванням
 • представлення об'єкту в виглядi спрощеної математичної моделi
Питання № 139

Оберiть вiрне визначення методу збору даних - "спостереження"

 • спецiально попередньо пiдiбрана група споживачiв, яку пiддають регулярним опитуванням
 • представлення об'єкту в виглядi спрощеної математичної моделi
 • безпосереднє вивчення та фiксацiя поведiнки об'єктiв пiд час здiйснення купiвлi та реакцiї на куплений товар
 • варiацiя одного чи декiлькох маркетингових чинникiв з наступним вимiром iз впливу
Питання № 140

Для власних потреб проводить дослiдження

 • виключно урядовi установи
 • тiльки рекламнi агенцiї
 • пошукувачi вченого ступеню
 • будь-яка фiрма
Питання № 141

Шкала номiнальна (найменувань)

 • показує лише вiдносну помилку мiж вимiрюваними об'єктами
 • має єдину i найпростiшу властивiсть - "iдентифiкацiю"
 • дозволяє порiвнювати вiк респондентiв
 • припускає наявнiсть абсолютного нуля
Питання № 142

Глибинне iнтерв'ю застосовується замiсть фокус-групи, коли

 • потрiбно обговорити процес прийняття рiшень на промислових ринках
 • мають справу з товарами пасивного попиту
 • обговорюються сугубо особистi теми або неможливо зiбрати всiх респондентiв разом й одночасно
 • проводять "мозкову атаку"
Питання № 143

Можна вважати маркетинговi дослiдження самостiйною галуззю бiзнесу?

 • так
 • нi
 • за умови достатнього фiнансування з боку керiвництва фiрми
 • можливо, але не в нашiй країнi
Питання № 144

Експериментом в маркетингу вважається

 • безпосереднє вивчення поведiнки об'єктiв пiд час здiйснення купiвлi
 • попередньо пiдiбрана група споживачiв, яку пiддають регулярним опитуванням
 • варiацiя в умовах, що контролюються, одного чи декiлькох маркетингових чинникiв з наступним вимiром iз впливу
 • представлення об'єкту в виглядi спрощеної математичної моделi
Питання № 145

Дотримання певних правил при побудовi анкети потрiбно, бо це

 • впливає на психологiчнi аспекти сприйняття опитування та можливiсть отримання необхiдної iнформацiї
 • робить запитання анкети полiткоректними
 • є примха керiвництва
 • є вимогою урядових документiв
Питання № 146

Неурядовою зовнiшньою вторинною iнформацiєю вважають

 • закони України
 • загальнодоступна преса, книги, iншi неперiодичнi видання
 • данi, що збирає дослiдник власноруч
 • данi, що надає споживач за умови анонiмностi
Питання № 147

З якою метою використовують фокус-групу - для

 • з'ясування мотивiв поведiнки споживачiв
 • одержання попередньої iнформацiї та прояснення даних кiлькiсного дослiдження
 • опитування щодо iнтенсивностi споживання товарiв та послуг
 • складання моделi ухвалення рiшення про покупку та аналiзу рiшень, прийняття яких розподiлено в часi або чий процес прийняття дуже короткий
Питання № 148

Якiсними дослiдженнями вважають

 • експертнi оцiнки, панельнi, фокус-групи
 • панельнi, глибиннi iнтерв'ю, моделювання
 • фокус-групи, глибиннi iнтерв'ю, аналiз протоколу
 • спостереження, фокус-групи, експертнi оцiнки
Питання № 149

Що таке "панель" як метод збору даних

 • спецiально попередньо пiдiбрана група споживачiв, яку пiддають регулярним опитуванням
 • представлення реального об'єкту в виглядi спрощеної математичної моделi з обмеженою кiлькiстю змiнних та параметрiв
 • варiацiя в умовах, що контролюються, одного чи декiлькох маркетингових чинникiв з наступним вимiром iз впливу
 • безпосереднє вивчення та фiксацiя поведiнки об'єктiв пiд час здiйснення купiвлi та реакцiї на куплений товар
Питання № 150

Що головне у телеологiчнiй етицi

 • блага, якi приносять дiї
 • права щодо вибору товару
 • благополуччя особи, а також засоби та намiри як основнi критерiї оцiнки дiї
 • блага, якi пообiцяють споживачевi
Питання № 151

Будувати анкету за правилами потрiбно, бо це

 • є примха керiвництва
 • робить запитання анкети полiткоректними
 • впливає на психологiчнi аспекти сприйняття опитування та можливiсть отримання необхiдної iнформацiї
 • є вимогою урядових документiв
Питання № 152

Експериментом вважають

 • безпосереднє вивчення поведiнки об'єктiв пiд час здiйснення купiвлi
 • представлення об'єкту в виглядi спрощеної математичної моделi
 • попередньо пiдiбрана група споживачiв, яку пiддають регулярним опитуванням
 • варiацiя в умовах, що контролюються, одного чи декiлькох маркетингових чинникiв з наступним вимiром iз впливу
Питання № 153

Результати репрезентативної вибiрки

 • можна отримати з найменшими витратами на одного респондента
 • зiбранi в стислий термiн
 • можна розповсюдити на всю на всю популяцiю дослiджуваних об'єктiв
 • отримують з мiнiмальними зусиллями з боку дослiдникiв
Питання № 154

Одночасно проводити дослiдження для себе i для клiєнтiв може

 • ритейлери
 • медiабаєри
 • конс'юмерiсти
 • рекламнi агенцiї з повним циклом
Питання № 155

Дайте визначення маркетингових дослiджень

 • те саме, що й "дослiдження ринку"
 • вистежування дiй конкурентiв
 • збiр, упорядкування, аналiз та узагальнення даних для виявлення та вирiшення маркетингових проблем
 • постiйно дiюча система збору, класифiкацiї, аналiзу, оцiнки та розповсюдження iнформацiї
Питання № 156

Сегментацiя ринку - це:

 • подрiбнення ринку на однаковi частки
 • структурування покупцiв, зацiкавлених у визначених товарах
 • стратегiя вибiркового проникнення на ринок
 • класифiкацiя потенцiйних покупцiв з урахуванням особливостей iз попиту
Питання № 157

Чи є правильним вважати маркетинговi дослiдження самостiйною галуззю?

 • за умови достатнього фiнансування з боку керiвництва фiрми
 • так
 • можливо, але не в нашiй країнi
 • нi
Питання № 158

Правила етики вимагають при проведеннi дослiджень враховувати iнтереси

 • замовника, респондента та громадських органiзацiй
 • респондентiв та громадських органiзацiй
 • респондентiв, замовника, дослiдницької групи
 • урядових закладiв та громадських органiзацiй
Питання № 159

Глибинне iнтерв'ю вiдрiзняє

 • слабко структурована особиста тематична бесiда у формi, що спонукає респондента до докладних вiдповiдей
 • групове iнтерв'ю, де учасники вiльно спiлкуються
 • вiд респондента вимагають розповiсти про всi фактори, якими вiн керується при ухваленнi рiшення
 • опитування з метою одержання кiлькiсної iнформацiї
Питання № 160

Альтернативним закритим запитанням анкети вважають таке, що передбачає вибiр:

 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з декiлькох варiантiв
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з двох варiантiв
 • вiдповiдь у виглядi цифри у спецiально вiдведенiй позицiї
 • тiльки одну вiдповiдь з декiлькох варiантiв
Питання № 161

Якщо продають один рiзновид товару пiд однiєю маркою, та застосовують однотипну для всього ринку рекламу, - таку стратегiю називають

 • демаркетинг
 • синхромаркетинг
 • недиференцiйований маркетинг
 • суттєво концентрований маркетинг
Питання № 162

Маркетинговим дослiдженням вважається

 • вистежування дiй конкурентiв
 • збiр, упорядкування, аналiз та узагальнення даних для виявлення та вирiшення маркетингових проблем
 • постiйно дiюча система збору, класифiкацiї, аналiзу, оцiнки та розповсюдження iнформацiї
 • те саме, що й "дослiдження ринку"
Питання № 163

Якi iнформацiйнi джерела для процесу купiвлi вважаться найбiльш дiєвими

 • незалежнi
 • комерцiйнi
 • власний досвiд
 • особистi
Питання № 164

ЕСОМАР - це

 • Європейське товариство з вивчення громадської думки та маркетингу
 • назва дослiдницької фiрми iз сполучених штатiв
 • назва спецiалiзованої програми для телефонних опитувань
 • iндекс для вимiру iнтелектуального розвитку тих покупцiв, якi купують private label
Питання № 165

Дослiдження для збору якiсної iнформацiї - це

 • експертнi оцiнки, панельнi, фокус-групи
 • фокус-групи, глибиннi iнтерв'ю, аналiз протоколу
 • панельнi, глибиннi iнтерв'ю, моделювання
 • спостереження, фокус-групи, експертнi оцiнки
Питання № 166

Чи вiрно вважати маркетинговi дослiдження самостiйною галуззю

 • можливо, але не в нашiй країнi
 • нi
 • за умови достатнього фiнансування з боку керiвництва фiрми
 • так
Питання № 167

Глибинне iнтерв'ю використовують замiсть фокус-групи, якщо

 • проводять "мозкову атаку"
 • потрiбно обговорити процес прийняття рiшень на промислових ринках
 • мають справу з товарами пасивного попиту
 • обговорюються сугубо особистi теми або неможливо зiбрати всiх респондентiв разом й одночасно
Питання № 168

В чому полягає головна риса детермiнованої вибiрки

 • значнi витрати на проведення
 • базується на особистiй позицiї, судженнi або перевазi
 • сприяє пiдвищенню освiтнього рiвня респондентiв та iнтерв'юерiв
 • формується найбiльш ретельно та складно
Питання № 169

Що характеризує польовий експеримент:

 • дає найбiльш переконливi данi, бо проводиться у реальних умовах
 • невтручання в процес виникнення даних
 • потребує незначних витрат
 • можна цiлком виключити вплив стороннiх чинникiв
Питання № 170

Чим характерне напiвзакрите запитання анкети

 • має питання, що можуть сприйматися по-рiзному в залежностi вiд вiку iнтерв'юера
 • має одну вiдкриту позицiю серед варiантiв вiдповiдей
 • дозволяє не вiдповiдати, якщо немає близького варiанту вiдповiдi
 • забезпечує анонiмнiсть лише одного варiанту вiдповiдi
Питання № 171

Хто самостiйно проводить маркетинговi дослiдження для власних потреб i одночасно для клiєнтiв як експерт

 • конс'юмерiсти
 • медiабаєри
 • рекламнi агенцiї з повним циклом
 • ритейлери
Питання № 172

Метод збору даних "панель" - це

 • варiацiя в умовах, що контролюються, одного чи декiлькох маркетингових чинникiв з наступним вимiром iз впливу
 • представлення реального об'єкту в виглядi спрощеної математичної моделi з обмеженою кiлькiстю змiнних та параметрiв
 • спецiально попередньо пiдiбрана група споживачiв, яку пiддають регулярним опитуванням
 • безпосереднє вивчення та фiксацiя поведiнки об'єктiв пiд час здiйснення купiвлi та реакцiї на куплений товар
Питання № 173

Що є головною вiдмiннiстю спостереження як методу отримання первинної iнформацiї?

 • найбiльша репрезентативнiсть
 • легкiсть визначення психографiчних параметрiв покупцiв
 • невтручання в процес виникнення даних
 • найменшi витрати
Питання № 174

Запитання-меню пропонує вибiр

 • вiдповiдь у виглядi цифри у спецiально вiдведенiй позицiї
 • тiльки одну вiдповiдь з декiлькох варiантiв
 • вiдповiдь у виглядi тексту кожного з запропонованих варiантiв
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з декiлькох варiантiв
Питання № 175

Функцiя дослiдження в маркетингу

 • сприяє вирiшенню кадрових питань в збутi
 • формує доброзичливе ставлення покупцiв до фiрми
 • зв'язує органiзацiю з споживачами через iнформацiю
 • захищає виробника вiд свавiлля роздрiбних мереж
Питання № 176

Мета використання фокус-групи

 • з'ясування мотивiв поведiнки споживачiв
 • складання моделi ухвалення рiшення про покупку та аналiзу рiшень, прийняття яких розподiлено в часi або чий процес прийняття дуже короткий
 • опитування щодо iнтенсивностi споживання товарiв та послуг
 • одержання попередньої iнформацiї та прояснення даних кiлькiсного дослiдження
Питання № 177

Фокус-групу використовують для

 • з'ясування мотивiв поведiнки споживачiв
 • складання моделi ухвалення рiшення про покупку та аналiзу рiшень, прийняття яких розподiлено в часi або чий процес прийняття дуже короткий
 • одержання попередньої iнформацiї та прояснення даних кiлькiсного дослiдження
 • опитування щодо iнтенсивностi споживання товарiв та послуг
Питання № 178

Вiдкритим запитанням анкети вважають те, яке

 • дозволяє не вiдповiдати зовсiм
 • пропонує варiанти вiдповiдей
 • забезпечує анонiмнiсть респонденту
 • не має варiантiв вiдповiдей, тому респондент нiчим не обмежений
Питання № 179

Що саме найбiльш вплинуло на зростання потреби у маркетинговiй iнформацiї

 • розширення масштабiв дiяльностi та територiї свого ринку
 • клiматичнi змiни ноосфери
 • зростання вартостi сировини та комплектуючих
 • поява у керiвництвi компанiї експатiв
Питання № 180

Чим характерне закрите запитання анкети

 • не має варiантiв вiдповiдей, тому респондент нiчим не обмежений
 • забезпечує анонiмнiсть респонденту
 • пропонує варiанти вiдповiдей
 • дозволяє не вiдповiдати зовсiм
Питання № 181

Альтернативним закритим запитанням анкети вважають таке, що пропонує на вибiр:

 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з двох варiантiв
 • вiдповiдь у виглядi цифри у спецiально вiдведенiй позицiї
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з декiлькох варiантiв
 • тiльки одну вiдповiдь з декiлькох варiантiв
Питання № 182

Якi з методiв вiдносять до тих, що спрямованi на збiр якiсної iнформацiї

 • спостереження, фокус-групи, експертнi оцiнки
 • експертнi оцiнки, панельнi, фокус-групи
 • фокус-групи, глибиннi iнтерв'ю, аналiз протоколу
 • панельнi, глибиннi iнтерв'ю, моделювання
Питання № 183

Закрите запитання анкети вважається альтернативним, якщо пропонує вибiр:

 • тiльки одну вiдповiдь з декiлькох варiантiв
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з декiлькох варiантiв
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з двох варiантiв
 • вiдповiдь у виглядi цифри у спецiально вiдведенiй позицiї
Питання № 184

Правила побудови анкети важливi тому, що це

 • робить запитання анкети полiткоректними
 • впливає на психологiчнi аспекти сприйняття опитування та можливiсть отримання необхiдної iнформацiї
 • є примха керiвництва
 • є вимогою урядових документiв
Питання № 185

Дайте визначення вториннiй iнформацiї

 • данi про результати дослiджень, проведених ранiше з iншою метою
 • ретельно перевiрена iнформацiя
 • iнформацiя, отримана з стороннiх джерел
 • ранiше неопублiкованi данi, якi отриманi самим дослiдником
Питання № 186

Глибинне iнтерв'ю використовують замiсть фокус-групи, якщо

 • обговорюються сугубо особистi теми або неможливо зiбрати всiх респондентiв разом й одночасно
 • мають справу з товарами пасивного попиту
 • проводять "мозкову атаку"
 • потрiбно обговорити процес прийняття рiшень на промислових ринках
Питання № 187

Що є зовнiшньою неурядовою вторинною iнформацiєю

 • закони України
 • данi, що збирає дослiдник власноруч
 • данi, що надає споживач за умови анонiмностi
 • загальнодоступна преса, книги, iншi неперiодичнi видання
Питання № 188

Маркетинговi дослiдження можуть бути самостiйною галуззю?

 • так
 • можливо, але не в нашiй країнi
 • за умови достатнього фiнансування з боку керiвництва фiрми
 • нi
Питання № 189

Що вважають головною перевагою вторинної iнформацiї?

 • конкретнiсть щодо цiлей дослiдження
 • невеликi витрати на ii отримання
 • найбiльш висока надiйнiсть
 • швидкiсть обробки
Питання № 190

Репрезентативна вибiрка дає результати, якi

 • отримують з мiнiмальними зусиллями з боку дослiдникiв
 • зiбранi в стислий термiн
 • можна розповсюдити на всю на всю популяцiю дослiджуваних об'єктiв
 • можна отримати з найменшими витратами на одного респондента
Питання № 191

Дихотомiчний тип запитання анкети пропонує обрати:

 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з двох варiантiв
 • тiльки одну вiдповiдь з двох варiантiв
 • тiльки одну вiдповiдь з декiлькох варiантiв
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з декiлькох варiантiв
Питання № 192

Головною вiдмiнною рисою спостереження як методу отримання первинної iнформацiї є

 • невтручання в процес виникнення даних
 • найбiльша репрезентативнiсть
 • легкiсть визначення психографiчних параметрiв покупцiв
 • найменшi витрати
Питання № 193

Основна вiдмiннiсть спостереження як методу отримання первинної iнформацiї - це

 • найбiльша репрезентативнiсть
 • невтручання в процес виникнення даних
 • найменшi витрати
 • легкiсть визначення психографiчних параметрiв покупцiв
Питання № 194

Збiр якiсної iнформацiї здiйснюють методами

 • експертнi оцiнки, панельнi, фокус-групи
 • фокус-групи, глибиннi iнтерв'ю, аналiз протоколу
 • панельнi, глибиннi iнтерв'ю, моделювання
 • спостереження, фокус-групи, експертнi оцiнки
Питання № 195

Оберiть вiрне визначення фокус-групи

 • респондента ставлять у ситуацiю ухвалення рiшення про покупку i вимагають розповiсти про всi фактори, якими вiн керується при ухваленнi рiшення
 • дискусiя, що має за мету визначення мотивiв купiвель
 • слабко структурована особиста тематична бесiда у формi, що спонукає респондента до докладних вiдповiдей
 • групове iнтерв'ю, проведене модератором де учасники вiльно спiлкуються та можуть виражати почуття й емоцiї
Питання № 196

Хто самостiйно проводить дослiдження для власних потреб

 • будь-яка фiрма
 • тiльки рекламнi агенцiї
 • виключно урядовi установи
 • пошукувачi вченого ступеню
Питання № 197

Фокус-група як метод збору iнформацiї - це

 • дискусiя, що має за мету визначення мотивiв купiвель
 • групове iнтерв'ю, проведене модератором де учасники вiльно спiлкуються та можуть виражати почуття й емоцiї
 • слабко структурована особиста тематична бесiда у формi, що спонукає респондента до докладних вiдповiдей
 • респондента ставлять у ситуацiю ухвалення рiшення про покупку i вимагають розповiсти про всi фактори, якими вiн керується при ухваленнi рiшення
Питання № 198

Головна перевага вторинної iнформацiї - це

 • конкретнiсть щодо цiлей дослiдження
 • найбiльш висока надiйнiсть
 • невеликi витрати на ii отримання
 • швидкiсть обробки
Питання № 199

Репрезентативною вважають вибiрку, результати якої:

 • отримують з мiнiмальними зусиллями з боку дослiдникiв
 • можна отримати з найменшими витратами на одного респондента
 • можна розповсюдити на всю на всю популяцiю дослiджуваних об'єктiв
 • зiбранi в стислий термiн
Питання № 200

Важливiсть дотримання правил при побудовi анкети обумовлено тим, що це

 • є примха керiвництва
 • робить запитання анкети полiткоректними
 • є вимогою урядових документiв
 • впливає на психологiчнi аспекти сприйняття опитування та можливiсть отримання необхiдної iнформацiї
Питання № 201

Хто проводить маркетинговi дослiдження для власних потреб i одночасно для клiєнтiв, виступаючи в якостi експертiв

 • рекламнi агенцiї з повним циклом
 • конс'юмерiсти
 • медiабаєри
 • ритейлери
Питання № 202

Якщо компанiя продає один рiзновид товару пiд однiєю маркою з однотипною, спрямованою на весь ринок рекламою, то таку стратегiю називають

 • суттєво концентрований маркетинг
 • синхромаркетинг
 • недиференцiйований маркетинг
 • демаркетинг
Питання № 203

Найбiльш дiєвими в процесi купiвлi вважаються джерела iнформацiї:

 • особистi
 • комерцiйнi
 • незалежнi
 • власний досвiд
Питання № 204

Умова, коли використовують глибинне iнтерв'ю замiсть фокус-групи

 • мають справу з товарами пасивного попиту
 • обговорюються сугубо особистi теми або неможливо зiбрати всiх респондентiв разом й одночасно
 • потрiбно обговорити процес прийняття рiшень на промислових ринках
 • проводять "мозкову атаку"
Питання № 205

Закрите запитання анкети - таке, що

 • забезпечує анонiмнiсть респонденту
 • пропонує варiанти вiдповiдей
 • не має варiантiв вiдповiдей, тому респондент нiчим не обмежений
 • дозволяє не вiдповiдати зовсiм
Питання № 206

Дайте визначення методу збору даних - "панель"

 • представлення реального об'єкту в виглядi спрощеної математичної моделi з обмеженою кiлькiстю змiнних та параметрiв
 • спецiально попередньо пiдiбрана група споживачiв, яку пiддають регулярним опитуванням
 • варiацiя в умовах, що контролюються, одного чи декiлькох маркетингових чинникiв з наступним вимiром iз впливу
 • безпосереднє вивчення та фiксацiя поведiнки об'єктiв пiд час здiйснення купiвлi та реакцiї на куплений товар
Питання № 207

Деонтологiчна етика ставить на перше мiсце

 • блага, якi пообiцяють споживачевi
 • права щодо вибору товару
 • благополуччя особи, а також засоби та намiри як основнi критерiї оцiнки дiї
 • блага, якi приносять дiї
Питання № 208

Головним в деонтологiчнiй етицi є

 • благополуччя особи, а також засоби та намiри як основнi критерiї оцiнки дiї
 • блага, якi приносять дiї
 • блага, якi пообiцяють споживачевi
 • права щодо вибору товару
Питання № 209

Панеллю вважається

 • представлення реального об'єкту в виглядi спрощеної математичної моделi з обмеженою кiлькiстю змiнних та параметрiв
 • спецiально попередньо пiдiбрана група споживачiв, яку пiддають регулярним опитуванням
 • варiацiя в умовах, що контролюються, одного чи декiлькох маркетингових чинникiв з наступним вимiром iз впливу
 • безпосереднє вивчення та фiксацiя поведiнки об'єктiв пiд час здiйснення купiвлi та реакцiї на куплений товар
Питання № 210

Вторинною iнформацiєю вважають

 • данi про результати дослiджень, проведених ранiше з iншою метою
 • ранiше неопублiкованi данi, якi отриманi самим дослiдником
 • ретельно перевiрена iнформацiя
 • iнформацiя, отримана з стороннiх джерел
Питання № 211

Головною перевагою експерименту вважається така властивiсть, як

 • можливiсть використання технiчних засобiв реєстрацiї даних
 • контролювання усiх чинникiв, що можуть вплинути на продаж
 • переконливiсть результатiв
 • невтручання в процес виникнення даних
Питання № 212

Для польового експерименту характерне те, що

 • потребує незначних витрат
 • можна цiлком виключити вплив стороннiх чинникiв
 • дає найбiльш переконливi данi, бо проводиться у реальних умовах
 • невтручання в процес виникнення даних
Питання № 213

Альтернативне закрите запитання анкети означає, що можна вибрати:

 • тiльки одну вiдповiдь з декiлькох варiантiв
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з декiлькох варiантiв
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з двох варiантiв
 • вiдповiдь у виглядi цифри у спецiально вiдведенiй позицiї
Питання № 214

Закрите запитання анкети - таке, що

 • пропонує варiанти вiдповiдей
 • дозволяє не вiдповiдати зовсiм
 • не має варiантiв вiдповiдей, тому респондент нiчим не обмежений
 • забезпечує анонiмнiсть респонденту
Питання № 215

Вважають закритим запитанням анкети таке, яке

 • дозволяє не вiдповiдати зовсiм
 • забезпечує анонiмнiсть респонденту
 • не має варiантiв вiдповiдей, тому респондент нiчим не обмежений
 • пропонує варiанти вiдповiдей
Питання № 216

Вiдкрите запитання анкети - таке, що

 • дозволяє не вiдповiдати зовсiм
 • не має варiантiв вiдповiдей, тому респондент нiчим не обмежений
 • забезпечує анонiмнiсть респонденту
 • пропонує варiанти вiдповiдей
Питання № 217

Телеологiчна етика ставить на перше мiсце

 • блага, якi пообiцяють споживачевi
 • благополуччя особи, а також засоби та намiри як основнi критерiї оцiнки дiї
 • права щодо вибору товару
 • блага, якi приносять дiї
Питання № 218

Згiдно вимогам етики мають бути врахованi при проведеннi дослiджень iнтереси

 • замовника, респондента та громадських органiзацiй
 • респондентiв та громадських органiзацiй
 • респондентiв, замовника, дослiдницької групи
 • урядових закладiв та громадських органiзацiй
Питання № 219

Чим характерне вiдкрите запитання анкети

 • не має варiантiв вiдповiдей, тому респондент нiчим не обмежений
 • дозволяє не вiдповiдати зовсiм
 • забезпечує анонiмнiсть респонденту
 • пропонує варiанти вiдповiдей
Питання № 220

Хто може проводити дослiдження для себе i одночасно для клiєнтiв

 • конс'юмерiсти
 • медiабаєри
 • рекламнi агенцiї з повним циклом
 • ритейлери
Питання № 221

Що характерно для лабораторного експерименту:

 • невтручання в процес виникнення даних
 • неможливiсть цiлком виключити вплив стороннiх чинникiв
 • не потрiбне спiвробiтництво споживачiв
 • спецiально створенi умови, що надають повний контроль чинникiв
Питання № 222

Напiвзакрите запитання анкети характеризується тим, що

 • має питання, що можуть сприйматися по-рiзному в залежностi вiд вiку iнтерв'юера
 • дозволяє не вiдповiдати, якщо немає близького варiанту вiдповiдi
 • забезпечує анонiмнiсть лише одного варiанту вiдповiдi
 • має одну вiдкриту позицiю серед варiантiв вiдповiдей
Питання № 223

Проводять дослiдження для себе i одночасно для клiєнтiв

 • ритейлери
 • конс'юмерiсти
 • медiабаєри
 • рекламнi агенцiї з повним циклом
Питання № 224

Визначення глибинного iнтерв'ю - це

 • слабко структурована особиста тематична бесiда у формi, що спонукає респондента до докладних вiдповiдей
 • групове iнтерв'ю, де учасники вiльно спiлкуються
 • вiд респондента вимагають розповiсти про всi фактори, якими вiн керується при ухваленнi рiшення
 • опитування з метою одержання кiлькiсної iнформацiї
Питання № 225

Запитання-меню анкети передбачає вибiр:

 • тiльки одну вiдповiдь з декiлькох варiантiв
 • будь-яку кiлькiсть вiдповiдей з декiлькох варiантiв
 • вiдповiдь у виглядi цифри у спецiально вiдведенiй позицiї
 • вiдповiдь у виглядi тексту кожного з запропонованих варiантiв
Питання № 226

Що характеризує iмовiрнiсну вибiрку:

 • вона формується простiше
 • iмовiрностi залучення об'єкта у вибiрку вiдомi i визначаються об'єктивною процедурою добору
 • кожен респондент знає вiдповiдi на бiльшiсть запитань
 • вона обходиться дешевше
Питання № 227

Вибiрка називається репрезентативною, якщо її данi

 • отримують з мiнiмальними зусиллями з боку дослiдникiв
 • можна отримати з найменшими витратами на одного респондента
 • зiбранi в стислий термiн
 • можна розповсюдити на всю на всю популяцiю дослiджуваних об'єктiв
Питання № 228

Для iмовiрнiсної вибiрки характерне те, що

 • iмовiрностi залучення об'єкта у вибiрку вiдомi i визначаються об'єктивною процедурою добору
 • кожен респондент знає вiдповiдi на бiльшiсть запитань
 • вона формується простiше
 • вона обходиться дешевше
Питання № 229

Якi джерела iнформацiї в процесi купiвлi вважають найбiльш дiєвими

 • власний досвiд
 • незалежнi
 • комерцiйнi
 • особистi
Питання № 230

Замiсть фокус-групи використовують глибинне iнтерв'ю, коли

 • мають справу з товарами пасивного попиту
 • обговорюються сугубо особистi теми або неможливо зiбрати всiх респондентiв разом й одночасно
 • проводять "мозкову атаку"
 • потрiбно обговорити процес прийняття рiшень на промислових ринках
Питання № 231

Iмовiрнiсна вибiрка вiдрiзняється тим, що

 • вона обходиться дешевше
 • кожен респондент знає вiдповiдi на бiльшiсть запитань
 • iмовiрностi залучення об'єкта у вибiрку вiдомi i визначаються об'єктивною процедурою добору
 • вона формується простiше
Питання № 232

Вибiрка є iмовiрнiсною, якщо

 • вона формується простiше
 • кожен респондент знає вiдповiдi на бiльшiсть запитань
 • вона обходиться дешевше
 • iмовiрностi залучення об'єкта у вибiрку вiдомi i визначаються об'єктивною процедурою добору
Питання № 233

Хто проводить маркетинговi дослiдження лише по запитах клiєнтiв

 • виробники, що спецiалiзуються на В2В
 • консалтинговi фiрми, що можуть надавати послуги з маркетингових дослiджень
 • роздрiбнi торгiвцi для товарiв непродовольчої групи
 • фiрми, що надають лiкарськi послуги
Питання № 234

Для дослiдження процесу купiвля найбiльш дiєвими вважають джерела iнформацiї

 • незалежнi
 • власний досвiд
 • особистi
 • комерцiйнi
Питання № 235

Сегментацiя ринку передбачає

 • класифiкацiю потенцiйних покупцiв з урахуванням особливостей iз попиту
 • стратегiю вибiркового проникнення на ринок
 • структурування покупцiв, зацiкавлених у визначених товарах
 • подрiбнення ринку на однаковi частки
Питання № 236

Ринкова сегментацiя - це:

 • класифiкацiя потенцiйних покупцiв з урахуванням особливостей iз попиту
 • подрiбнення ринку на однаковi частки
 • структурування покупцiв, зацiкавлених у визначених товарах
 • стратегiя вибiркового проникнення на ринок
Питання № 237

Сегментуванням ринку вважається

 • класифiкацiя потенцiйних покупцiв з урахуванням особливостей iз попиту
 • стратегiя вибiркового проникнення на ринок
 • структурування покупцiв, зацiкавлених у визначених товарах
 • подрiбнення ринку на однаковi частки
Питання № 238

Що таке позицiонування товарної пропозицiї

 • визначення особливих характеристик товару, що вiдрiзняють його вiд аналогiчних за призначенням товарiв конкурентiв
 • аналiз вимог споживачiв до товару
 • алгоритм оцiнки конкурентоспроможностi товару
 • визначення мiсця товару на полицi у ритейлi
Питання № 239

Маркетинговi дослiдження є функцiєю, яка

 • захищає виробника вiд свавiлля роздрiбних мереж
 • зв'язує органiзацiю з споживачами через iнформацiю
 • сприяє вирiшенню кадрових питань в збутi
 • формує доброзичливе ставлення покупцiв до фiрми
Питання № 240

Дослiдження можна вважати маркетинговою функцiєю, яка

 • сприяє вирiшенню кадрових питань в збутi
 • зв'язує органiзацiю з споживачами через iнформацiю
 • формує доброзичливе ставлення покупцiв до фiрми
 • захищає виробника вiд свавiлля роздрiбних мереж
Питання № 241

Характерна риса лабораторного експерименту

 • невтручання в процес виникнення даних
 • неможливiсть цiлком виключити вплив стороннiх чинникiв
 • не потрiбне спiвробiтництво споживачiв
 • спецiально створенi умови, що надають повний контроль чинникiв
Питання № 242

Експеримент вважать лабораторним, якщо забезпечено

 • неможливiсть цiлком виключити вплив стороннiх чинникiв
 • не потрiбне спiвробiтництво споживачiв
 • спецiально створенi умови, що надають повний контроль чинникiв
 • невтручання в процес виникнення даних
Питання № 243

Лабораторний експеримент означає

 • не потрiбне спiвробiтництво споживачiв
 • неможливiсть цiлком виключити вплив стороннiх чинникiв
 • невтручання в процес виникнення даних
 • спецiально створенi умови, що надають повний контроль чинникiв
Питання № 244

Польовий експеримент

 • можна цiлком виключити вплив стороннiх чинникiв
 • потребує незначних витрат
 • дає найбiльш переконливi данi, бо проводиться у реальних умовах
 • невтручання в процес виникнення даних
Питання № 245

Польовий експеримент - такий, що

 • невтручання в процес виникнення даних
 • дає найбiльш переконливi данi, бо проводиться у реальних умовах
 • потребує незначних витрат
 • можна цiлком виключити вплив стороннiх чинникiв
Питання № 246

Маркетинговi дослiдження як функцiя

 • формує доброзичливе ставлення покупцiв до фiрми
 • сприяє вирiшенню кадрових питань в збутi
 • захищає виробника вiд свавiлля роздрiбних мереж
 • зв'язує органiзацiю з споживачами через iнформацiю
Питання № 247

Хто проводить маркетинговi дослiдження лише на замовлення клiєнтiв

 • консалтинговi фiрми, що можуть надавати послуги з маркетингових дослiджень
 • виробники, що спецiалiзуються на В2В
 • фiрми, що надають лiкарськi послуги
 • роздрiбнi торгiвцi для товарiв непродовольчої групи
Питання № 248

Що таке ЕСОМАР

 • Європейське товариство з вивчення громадської думки та маркетингу
 • назва дослiдницької фiрми iз сполучених штатiв
 • iндекс для вимiру iнтелектуального розвитку тих покупцiв, якi купують private label
 • назва спецiалiзованої програми для телефонних опитувань
Питання № 249

Як розшифровується абревiатура ЕСОМАР

 • назва дослiдницької фiрми iз сполучених штатiв
 • Європейське товариство з вивчення громадської думки та маркетингу
 • iндекс для вимiру iнтелектуального розвитку тих покупцiв, якi купують private label
 • назва спецiалiзованої програми для телефонних опитувань
Питання № 250

Абревiатура ЕСОМАР означає

 • iндекс для вимiру iнтелектуального розвитку тих покупцiв, якi купують private label
 • назва спецiалiзованої програми для телефонних опитувань
 • Європейське товариство з вивчення громадської думки та маркетингу
 • назва дослiдницької фiрми iз сполучених штатiв

Додаткові іспити для вступаючих на ОКР "Спеціаліст" на основі ступеня "Бакалавр", здобутого за іншою спеціальністю:

 • Спец. "Менеджмент": "Операційний менеджмент" та "Управління персоналом";
 • Спец. "Маркетинг": "Маркетингова товарна політика" та "Маркетингові дослідження";

#Товар у маркетинговому розумiннi – це:

- результат наукових дослiджень

- продукт з пiдкрiпленням, що пропонується на ринку за певною цiною, i за який покупець згоден заплатити

- продукт в момент операцiї купiвлi-продажу

- будь-який предмет для продажу

#Якiсть товару у маркетинговому розумiннi – це:

- цiннiсть у продуктi, однакова для всiх покупцiв

- ступiнь успiшностi вирiшення проблеми споживачiв

- ступiнь вiдмiнностi вiд товарiв конкурентiв

- сукупнiсть властивостей, якi можна вимiрювати

#Що є характерним для товарiв тривалого використання:

- їх купують без отримання прав власностi

- купують лише одну марку

- тривалiсть процесу вибору i знайомство з бiльш широким колом iнформацiйних джерел

- обраний варiант вирiшення проблеми повторюється знову

#Що є характерним для товарiв з невеликим термiном використання:

- одного разу обраний варiант вирiшення проблеми споживачем повторюється знову

- головне значення має персональний продаж

- тривалiсть процесу вибо