Вчена рада - Київський економічний інститут менеджменту

Вчена Рада

В Інституті діє Вчена рада і дорадчі органи, які створюються відповідно до діючого законодавства України.

Вчена рада є колегіальним органом Інституту і утворюється строком на 5 років.

До компетенції Вченої ради Інституту належать:

  • подання пропозицій ректору Інституту для винесення питання до Зборів Учасників щодо призначення та звільнення з посади проректорів та головного бухгалтера, інших посадових осіб;
  • обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами та професорів;
  • ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
  • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
  • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
  • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
  • прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника.

Вчена рада Інституту розглядає й інші питання діяльності Інституту відповідно до його статуту та діючого законодавства.

Вчену раду Інституту очолює її голова - ректор Інституту. До складу Вченої ради Інституту входять за посадами заступники ректора, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування Інституту, учасники Інституту або призначені ними представники, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників Інституту і які працюють у ньому на постійній основі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники Інституту.

Виборні представники обираються Загальними зборами трудового колективу Інституту за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

Рішення Вченої ради Інституту вводяться в дію рішеннями ректора Інституту.