Marketing - Київський економічний інститут менеджменту

Модуль 1 - „Філософія”

Кількість годин - 90;

Кредитів -  3; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  3; екзамен

Зміст програми: філософія як універсальний тип знань; онтологія, філософське розуміння світу; філософська антропологія. Філософія людини; філософія свідомості; гносеологія. Філософія пізнання; діалектика - всезагальна теорія розвитку; філософія суспільства; філософія економіки; філософія моралі; філософія релігії; філософія культури; філософія цивілізації.

 

Модуль 2 - „Історія України”

Кількість годин - 90;

Кредитів -  3; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  1; екзамен

Зміст програми: феномен української історії; доісторичний період в історії України; Україна-Русь (IX ст. - перша половина XIV ст.); Литовсько-польська доба української історії (друга половина XIV ст. - перша половина XVII ст.); козацтво в історії України (друга половина XV-XVIII ст.); Україна під владою Російської та Австро-Угорської імперій наприкінці XVIII ст. - початку XX ст.; Боротьба за відродження державності України (1917-1920 pp.); Україна в умовах становлення комуністичного режиму; Україна у Другій світовій війні та першому повоєнному десятилітті; Україна у 60-80-ті роки XX ст.; розвиток незалежності України.

 

Модуль 3 - „Історія української культури”

Кількість годин - 60;

Кредитів -  2; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  2; екзамен

Зміст програми: історія української культури як навчальна дисципліна; витоки української культури; культура Київської Русі; культурні процеси за литовсько-польської і польсько-козацької доби; українська культура доби козацько-гетьманської держави. Українське бароко; культура в час пробудження української національної свідомості; українська культура і духовне життя на початку XX ст.; провідні тенденції розвитку сучасної української культури. Модерн і постмодерн.

 

Модуль 4 - „Українська мова (за професійним спрямуванням)”

Кількість годин - 90;

Кредитів -  3; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  3; екзамен

Зміст програми: Державна мова - мова професійного спілкування; Основи культури української мови; Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні; Спілкування як інструмент професійної діяльності; Риторика і мистецтво презентації; Культура усного фахового спілкування; Форми колективного обговорення професійний проблем; Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації; Документація з кадрово-контрактних питань; Довідково-інформаційні документи; Етикет службового листування; Українська термінологія в професійному спілкуванні; Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні; Проблеми перекладу і редагування наукових текстів.

 

Модуль 5 - „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”

Кількість годин - 180;

Кредитів -  6; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  1, 3, 4; залік, екзамен

Зміст програми: бізнес та комерційні організації; організація та персонал; продукт, ринок та ринкові відносини; фінанси; облік і аудит; банки і банківська діяльність; міжнародний бізнес; засоби ділового спілкування; менеджмент та менеджери; основні функції менеджменту; різні стилі керівництва; форми організації бізнесу; форми торгівлі; маркетинг; фінанси та їх функції; цільовий ринок; універмаг; супермаркет; становлення ділових контактів/стосунків; телефонні розмови; компанія: стратегія розвитку, продукція, штат, трудові відносини; продаж/купівля, ведення переговорів; працевлаштування; ділова кореспонденція: меморандуми, листи, електронна пошта; типи ділових листів; Інтернет, комп'ютери; факси, телекси.

 

Модуль 6 - „Психологія”

Кількість годин - 60;

Кредитів -  2; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  1; залік

Зміст програми: загальна характеристика сенсорно-перцептивних процесів; увага; пам’ять; мислення; уява і уявлення у творчій діяльності; предмет та завдання психології особистості; психологічна природа особистості; розвиток психіки та становлення особистості; психологічна структура особистості; свідомість, самосвідомість та рефлексивні характеристики особистості; гармонія та відхилення у розвитку особистості; методологічні засади сучасних теорій особистості; загальна характеристика афективної сфери особистості; принципи та методи психології емоцій; емоційні стани і фактори їх регуляції; загальні характеристики емоцій інтересу, радості, здивування, печалі, гніву; теорії волі; функціональне призначення афективної сфери; вольові якості особистості; проблеми та методологічні основи структурного аналізу діяльності; психологічний аналіз потребнісно-мотиваційної підсистеми діяльності та поведінки особистості; психологічний аналіз операціональної підсистеми діяльності та поведінки особистості; психологічний аналіз інформаційної підсистеми діяльності та поведінки особистості; психологічний аналіз регулятивної підсистеми особистості.

 

Модуль 7 - „Соціологія”

Кількість годин - 60;

Кредитів -  2; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  2; залік

Зміст програми: соціологія як наука про суспільство; історія соціології. Становлення та основні етапи історичного розвитку; соціологічна теорія суспільства; особистість у системі соціальних зв'язків; девіантна поведінка та соціальний контроль; етносоціологія; соціологія сім'ї та шлюбу; соціологія масових комунікацій; економічна соціологія як наука; організація і проведення соціологічного дослідження.

 

Модуль 8 - „Політологія”

Кількість годин -  90;

Кредитів -  3; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  2; залік

Зміст програми: сутність, місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства; історія політичних учень; політика як соціальне явище; політична діяльність і влада; політична система суспільства, її інститути; держава як базовий інститут політичної системи, політичний режим; політичні партії та виборчі системи; політична культура та політична соніалізапія; Політичне лідерство; політична свідомість та ідеологія; сучасні політичні течії; міжнародні відносини.

 

Модуль 9 - „Основи вищої математики”

Кількість годин - 105;

Кредитів -  3,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  1; екзамен

Зміст програми: предмет та задачі дисципліни; система лінійних рівнянь; визначники; матриці; жорданові виключення; вектори; скалярний добуток; пряма на площині; площина у просторі; пряма у просторі; лінії другого порядку; функція; похідна функції однієї змінної; диференціал функції однієї змінної; дослідження функції за допомогою похідних; функції декількох змінних; екстремум функції декількох змінних; невизначений інтеграл; визначений інтеграл; диференціальні рівняння першого порядку; лінійні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами; числові ряди; ступеневі ряди.

 

Модуль 10 - „Теорія ймовірностей та математична статистика”

Кількість годин - 60;

Кредитів -  2; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  2; залік

Зміст програми: основні поняття теорії ймовірностей; класичне означення ймовірності та елементи комбінаторного аналізу. Статистичне та геометричне означення ймовірності; умовна ймовірність та поняття про незалежність подій. Формули повної ймовірності та Баєса; модель повторних випробувань схеми Бернуллі. Теореми Муавра-Лапласа та на як дослідження асимптотичної поведінки біноміального розподілу; дискретні випадкові величини, їх закони розподілу та числові характеристики; неперервні та абсолютно неперервні випадкові величини. Функція та щільність розподілу ймовірностей; числові характеристики; Рівномірний, показниковий (експоненціальний) та нормальний закони розподілів імовірностей. Перетворення послідовностей нормально розподілених випадкових величин; випадкові вектори та закони їх розподілів: сумісні, маргінальні, умовні. Системи незалежних випадкових величин. Умовні та маргінальні числові характеристики; закони великих чисел та центральна гранична теорема; основні поняття математичної статистики: вибіркові спостереження та вибіркові оцінки; методи параметричного та непараметричного оцінювання параметрів; методи перевірки статистичних гіпотез.

 

Модуль 11 - „Математичне програмування та дослідження операцій”

Кількість годин - 90;

Кредитів -  3; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  2; залік

Зміст програми: предмет математичного програмування; лінійне програмування; двоїстість у лінійному програмуванні; методика розв'язування транспортної задачі; цілочислове програмування; предмет та задачі дослідження операцій; оптимізаційні задачі управління запасами; задачі масового обслуговування; задачі упорядкування та координації. Сітьове планування; задачі та моделі заміни; задачі з умовами невизначеності та конфлікту; багатокритеріальні задачі в менеджменті.

 

Модуль 12 - „Статистика”

Кількість годин - 135

Кредитів -  4,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  3; екзамен

Зміст програми: методологічні засади статистики. Організація статистики в Україні; статистичне спостереження; зведення та групування статистичних даних; узагальнюючі статистичні показники та загальні принципи їх застосування; абсолютні та відносні величини; середні величини; ряди розподілу та їх аналіз; статистичні методи вимірювання взаємозв'язків; аналіз тенденцій розвитку; індексний метод аналізу; вибіркове спостереження.

 

Модуль 13 - „Інформаційні системи та технології”

Кількість годин - 120

Кредитів -  4; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  1; екзамен

Зміст програми: основні поняття інформатики та комп'ютерної техніки. Структура та основні пристрої сучасних ПК; принципи та структура програмного забезпечення ПК. Операційна система MS Windows; системи обробки текстової інформації. Текстовий редактор MS Word; системи табличної обробки даних. Табличний процесор MS Excel; основи роботи в середовищі табличного процесора MS Excel; робота з функціями та формулами в табличному процесорі MS Excel; робота з базами даних у середовищі MS Excel; створення, редагування та форматування діаграм у середовищі MS Excel; системи управління базами даних (СУБД). СУБД MS Access; основи побудови баз даних; технологія створення, редагування та керування базою даних СУБД MS Acces; технологія створення, редагування та використання запитів СУБД MS Access; технологія створення та використання форм СУБД MS Access; технологія створення, редагування та використання звітів СУБД MS Access; Макроси у СУБД MS Access; технологія створення презентацій засобами програми PowerPoint; підприємство як цілеспрямована система. Інформаційні системи та їх роль в управлінні підприємством та економікою; економічна інформація, засоби її формалізованого опису та технології оброблення; організація інформаційної бази системи оброблення інформації; інформаційні системи в економіці; сучасні підходи та організаційно-методичні основи створення ІС. Еволюція ІС; інтегровані інформаційні системи; системи підтримки прийняття рішень та експертні системи. Комп'ютерні тренінгові системи в економіці та навчанні.

 

Модуль 14 - „Економічна теорія”

Кількість годин - 180;

Кредитів -  6; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  1, 2; залік, екзамен

Зміст програми: предмет і метод економічної теорії; економічна система суспільства; виробництво, його сутність та роль у житті суспільства; теорія товару і грошей; теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи; підприємство та підприємництво в ринковій економіці; капітал підприємства, його кругообіг та обіг; капітал сфери обігу; ринкові відносини в аграрному секторі; доходи населення, їх формування та розподіл; держава та її економічні функції; світове господарство і міжнародні економічні відносини; економічні аспекти глобальних проблем; предмет, метод та функції макроекономіки; макроекономічні показники в системі національних рахунків; модель сукупного попиту та сукупної пропозиції; споживання, заощадження та інвестиції; класична модель макроекономічної рівноваги; рівновага національного ринку у моделі IS-LM; фіскальна політика держави; монетарна політика; циклічні коливання та економічне зростання; інфляція та антиінфляційна політика; безробіття та політика зайнятості; макроекономічна політика у відкритій економіці; корисність економічного блага. Економічний вибір; аналіз поведінки споживача; попит та пропозиція; теорія еластичності; теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми; витрати виробництва; ринок досконалої конкуренції; монопольний ринок; ринок монополістичної конкуренції; олігополістична структура ринку; похідний поп; ринок праці; ринок капіталу; економічна ефективність та добробут; держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага.

 

Модуль 15 - „Державне та регіональне управління”

Кількість годин - 120;

Кредитів -  4; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  4; екзамен

Зміст програми: основи теорії державного управління; державна влада та державне управління; державне управління в окремих сферах суспільного розвитку; роль різних гілок влади у процесі державного управління; державне управління на регіональному рівні; система органів державної влади в Україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні; центральні органи виконавчої влади в Україні; регіональні органи державного управління; місцеве самоврядування та його особлива роль у державному управлінні; внутрішня організація та управління органу державної влади; державна служба в Україні; ефективність державного управління. Державний контроль у сфері виконавчої влади; відносини органів публічної влади в системі управ; розвиток системи державного та регіонального управ.

 

Модуль 16 - „Теорія організації”

Кількість годин - 180;

Кредитів -  6; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  5; екзамен

Зміст програми: методологічні засади теорії організації; основні організаційні теорії та моделі; організація як система; організація як соціум; організаційний процес; самоорганізація; зовнішнє й внутрішнє середовище організації; організаційне проектування; культура організації.

 

Модуль 17 - „Менеджмент”

Кількість годин - 300;

Кредитів -  10; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  6; екзамен

Зміст програми: сутність, роль та методологічні основи менеджменту; історія розвитку менеджменту; закони, закономірності та принципи менеджменту; функції та методи менеджменту; процес управління; планування як загальна функція менеджменту; організування як загальна функція менеджменту; мотивування як загальна функція менеджменту; контролювання як загальна функція менеджменту; регулювання як загальна функція менеджменту; інформація і комунікації в менеджменті; керівництво та лідерство; ефективність менеджменту.

 

Модуль 18 - „Операційний менеджмент”

Кількість годин - 120;

Кредитів -  4; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  7; екзамен

Зміст програми: операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту; операційна стратегія як основа проектування операційної системи; операційна система організації: поняття, склад та види; операційна діяльність: ресурси, процеси та результати; управління процесом проектування операційної системи; управління поточним функціонуванням операційної системи; основи управління проектами; основи менеджменту якості; управління результативністю операційної діяльності.

 

Модуль 19 - „Управління персоналом”

Кількість годин - 150;

Кредитів -  5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  7; екзамен

Зміст програми: управління персоналом у системі менеджменту організацій; управління персоналом як соціальна система; кадрова політика і стратегія управління персоналом організації; кадрове планування в організаціях; організація набору та відбору персоналу; організування діяльності та функції служб персоналу; формування колективу організації; згуртованість та соціальний розвиток колективу; оцінювання персоналу в організації; управління розвитком і рухом персоналу організації; управління процесом вивільнення персоналу; соціальне партнерство в організації; ефективність управління персоналом;

 

Модуль 20 - „Самоменеджмент”

Кількість годин - 105;

Кредитів -  3,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  7; залік

Зміст програми: методологічні підходи до само менеджменту; планування особистої роботи менеджера; організовування діяльності менеджера; самомотивування та самоконтроль менеджера; формування якостей ефективного менеджера; розвиток менеджерського потенціалу.

 

Модуль 21 - „Управління інноваціями”

Кількість годин - 75;

Кредитів - 2,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  8; залік

Зміст програми: сутність понять управління інноваціями; інноваційна діяльність як об'єкт управління; державна підтримка інноваційних процесів; організаційні форми інноваційної діяльності; управління інноваційним розвитком організації; управління інноваційним проектом; оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації.

 

Модуль 22 - „Стратегічне управління”

Кількість годин - 105;

Кредитів -  3,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  8; екзамен

Зміст програми: концептуальні засади теорії стратегічного управління; рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства; етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії підприємства; стратегічне планування; стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства; стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних переваг; види стратегічного управління; портфельні стратегії та управління стратегічною позицією підприємства; генерування стратегій та умови їх реалізації; стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень на підприємстві.

 

Модуль 23 - „Адміністративний менеджмент”

Кількість годин - 90;

Кредитів -  3; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  7; екзамен

Зміст програми: теорія адміністративного менеджменту; система адміністративного менеджменту та апарат управління; планування в адміністративному менеджменті; організовування праці підлеглих та проектування робіт; мотивування працівників апарату управління; контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті; адміністративні методи управлінь; адміністрування управлінських рішень; сучасні технології адміністративного менеджменту.

 

Модуль 24 - „Правознавство”

Кількість годин - 60;

Кредитів -  2; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  3; залік

Зміст програми: основи теорії держави; загальне поняття права; норми права; джерела права; система права; реалізації права; поняття законності і правопорядку. Правопорушення та юридична відповідальність; поняття цивільного права та цивільно-правових відносин; суб'єкти цивільного права; цивільно-правові угоди (правочини). Представництво в цивільному праві; Зобов'язальне право; Основи сімейного права України; характеристика трудових правовідносин; припинення трудових правовідносин; правове регулювання робочого часу і часу відпочинку; трудова дисципліна, дисциплінарна та матеріальна відповідальність; правове регулювання трудових спорів; адміністративна відповідальність та інші заходи адміністративного примусу; загальне поняття кримінального права та кримінальної відповідальності.

 

Модуль 25 - „Адміністративне право”

Кількість годин - 60;

Кредитів -  2; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  4; залік

Зміст програми: державне управління і державна влада; предмет і система адміністративного права; адміністративно-правові норми та відносини; громадяни як суб'єкти адміністративного права; президент України як суб'єкт адміністративного права; органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права; державні службовці як суб'єкти адміністративного права; об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права; форми державного управління; адміністративно-правові методи; адміністративна відповідальність; адміністративно-процесуальна діяльність; провадження в справах про адміністративні правопорушення; законність і дисципліна у сфері державного управління; правові засади управління економікою; управління промисловістю; управління сільським підприємством; управління будівництвом і житлово-комунальним господарством; управління транспортом і зв'язком; управління використанням і охороною природних ресурсів; управління фінансами; управління митною справою; управління освітою; управління охороною здоров'я населення; управління культурою; управління в сфері соціального захисту населення; управління обороною; управління національною безпекою; управління внутрішніми справами; управління закордонними справами; управління юстицією.

 

Модуль 26 - „Трудове право”

Кількість годин - 90;

Кредитів -  3; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  5; залік

Зміст програми: поняття, предмет та значення трудового права. Джерела трудового права; колективні договори і угоди; укладення трудового договору; зміна трудового договору; припинення трудового договору; робочий час і час відпочинку; оплата праці. Гарантійні та компенсаційні виплати; дисципліна праці. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору; охорона праці. Трудові спори. Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства.

 

Модуль 27 - „Господарське право”

Кількість годин - 120;

Кредитів -  4; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  6; екзамен

Зміст програми: поняття та види господарської діяльності; державне регулювання господарської діяльності в Україні; суб'єкти господарської діяльності; організація господарської діяльності; припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб; правовий режим майна суб'єктів господарювання; загальні положення про договори у сфері господарської діяльності; договори про передачу майна у власність; договори про передачу майна в користування; договори про виконання робіт; договори на надання послуг; зобов'язання про спільну діяльність. Договори про створення юридичної особи; правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств; захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності.

 

Модуль 28 - „Фінанси, гроші і кредит”

Кількість годин - 165;

Кредитів -  5,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  4; екзамен

Зміст програми: предмет фінансової  науки  як  пізнання сутності фінансів; становлення та розвиток фінансової науки України; фінансове право і фінансова політика; податки. Податкова система; бюджет. Бюджетна система; бюджетний дефіцит; державний кредит; місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання; соціальні позабюджетні  фонди; сутність і функції грошей; грошовий обіг і грошова маса; грошові системи; фінансовий ринок; грошовий ринок; інфляція і грошові реформи; кредит у ринковій економіці; центральні банки; комерційні банки.

 

Модуль 29 - „Економіка і фінанси підприємства”

Кількість годин - 210;

Кредитів -7; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  5,6; залік, екзамен

Зміст програми: підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці; планування діяльності підприємства; економічна характеристика продукції підприємства; виробнича програма підприємства; виробнича потужність підприємства; ресурсний потенціал підприємства; трудові ресурси підприємства; майнові ресурси (активи) підприємства; фінансові ресурси (капітал підприємства); поточні витрати підприємства та собівартість продукції; доходи та цінова політика підприємства; фінансові результати діяльності підприємства; ефективність діяльності та методичні засади її оцінки; фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки; сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємств у процесі розвитку; економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність.

 

Модуль 30 - „Облік і аудит”

Кількість годин - 165;

Кредитів -  5,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  5; екзамен

Зміст програми: теоретичні основи бухгалтерського обліку; метод бухгалтерського обліку; організація бухгалтерського обліку діяльності суб'єктів господарювання; бухгалтерський облік основних господарських процесів діяльності суб'єктів господарювання; аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності; організація аудиту фінансової звітності; методика аудиту фінансової звітності; інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні торговельним підприємством.

 

Модуль 31 - „Маркетинг”

Кількість годин - 180;

Кредитів -  6; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  5; екзамен

Зміст програми: сутність маркетингу та розвиток його концепцій; маркетинг як відкрита мобільна система; формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень; вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів; товар у комплексі маркетингу; ціна у комплексі маркетингу; розповсюдження у комплексі маркетингу; комунікації у комплексі маркетингу; управління маркетинговою діяльністю.

Модуль 32 - „Логістика”

Кількість годин - 90;

Кредитів -  3; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  8; залік

Зміст програми: логістика - інструмент ринкової економіки; концепція і методологічний апарат інтегрованої логістики; об'єкти логістичного управління та логістичні операції; логістична діяльність та логістичні функції; логістичний менеджмент в системі загального менеджменту; логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері виробництва; логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері обігу; логістичний підхід до обслуговування споживачів; склад і транспорт в логістиці; економічне забезпечення логістики.

 

Модуль 33 - „Зовнішньоекономічна діяльність”

Кількість годин - 120;

Кредитів -  4; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  6; екзамен

Зміст програми: зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки; основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні; система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні; митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності; загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності; нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності; валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні; міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності; форми виходу підприємств на зовнішні ринки; ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства; торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку; компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності; структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів; економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства; ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування; транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності; зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон.

 

Модуль 34 - „Міжнародні економічні відносини”

Кількість годин - 120;

Кредитів -  4; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  4; залік

Зміст програми: предмет і завдання дисципліни «Міжнародні економічні відносини»; світове господарство та особливості його розвитку; еволюційні періоди формування міжнародних економічних відносин; середовище міжнародних економічних відносин; міжнародний поділ праці та кооперація виробництва; міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних відносин; міжнародні економічні відносини у сфері послуг; міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво; міжнародна міграція робочої сили; міжнародний науково-технічний обмін; світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини; міжнародні кредитні відносини; міжнародна економічна інтеграція; міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних відносин; проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв'язків; економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних економічних відносин.

 

Модуль 35 - „Безпека життєдіяльності”

Кількість годин - 45;

Кредитів -  1,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  2; залік

Зміст програми: наукові основи безпеки життєдіяльності; фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини; основи валеології; невідкладна допомога при нещасних випадках; середовище життєдіяльності людини; негативні електричні та електромагнітні фактори; глобальні проблеми людства; безпека харчових продуктів; цивільна оборона України - основа безпеки у надзвичайних ситуаціях; надзвичайні ситуації та ліквідація їж наслідків; прилади радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного забруднення й опромінення та хімічного зараження продуктів і води; оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях; захист населення і територій віт надзвичайних ситуацій; підвищення стійкості роботи об'єкта господарювання.

 

Модуль 36 - „Основи охорони праці”

Кількість годин - 45;

Кредитів -  1,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  4; залік

Зміст програми: законодавча та нормативна база України про охорону праці; державне управління охороною праці та організація охорони праці на об'єкті господарювання; розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань; основи фізіології ручної, механізованої, автоматизованої, конвеєрної, розумової праці, використання ПЕОМ та аварій на виробництві; повітря робочої зони, вентиляція та освітлення виробничих приміщень; вібрація. Шум; електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного та оптичного діапазону; електробезпека; основні поняття та значення пожежної безпеки; системи попередження пожеж та пожежного захисту, організаційно-технічних заходів;

 

Модуль 37 - „Культурологія”

Кількість годин - 90;

Кредитів -  3; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  1; залік

Зміст програми: культурологія як наукова дисципліна та її категорії; історична типологізації культури та характеристика її основних типів; інформаційно-знакове розуміння культури; динаміка культури; сучасний стан та тенденції розвитку української культури; особистість у світі культури; естетика як наука та її основні категорії. Художня культура; етичний вимір культури.

 

Модуль 38 - „Релігієзнавство”

Кількість годин - 60;

Кредитів -  2; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  2; залік

Зміст програми: релігієзнавство як наука. Історичний розвиток релігієзнавства; структурний аналіз релігії. Форми релігійного життя людини; генезис релігії, її ранніх форм; етнічні та національні релігії; Буддизм. Історія буддизму; християнство.Історичні, культурні, релігійні та політичні передумови й чинники виникнення християнства; Християнство. Православ’я. Католицизм. Протестантизм; Іслам. Історія і сучасність; історія та сучасний стан релігійних вірувань та конфесій в Україні.

 

Модуль 39 - „Економічний аналіз”

Кількість годин - 120;

Кредитів -  4; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  2; екзамен

Зміст програми: предмет і види економічного аналізу; метод і методичні прийоми економічного аналізу; інформаційна база та організація економічного аналізу; аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції підприємства; аналіз виробництва продукції, робіт і послуг; аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства; аналіз витрат на виробництво продукції; аналіз фінансових результатів і рентабельності; аналіз фінансового стану підприємства.

 

Модуль 40 - „Система технологій”

Кількість годин - 90;

Кредитів -  3; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  1; залік

Зміст програми: технологічні процеси і технологічні системи та їх характеристика; технологічний розвиток і його закономірності. Прогресивні види технологій; галузеві особливості технологічного розвитку; сучасний технологічний розвиток на рівні підприємства; економічна ефективність технологій; оцінка та вибір технологічних рішень на підприємстві; інформаційні технології та система стандартів. Системи високих технологій.

 

Модуль 41 - „Екологія”

Кількість годин - 45;

Кредитів -  1,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  1; залік

Зміст програми: предмет, метод і завдання дисципліни; наукові засади раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища; розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище; організація раціонального природокористування та охорони природного середовища; правове регулювання охорони природного середовища; екологічний моніторинг. Система екологічної інформації; екологічна експертиза та проблеми її організації; господарський механізм управління природокористуванням; економічні методи управління природокористуванням і охороною природного середовища; планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища; світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони природного середовища.

 

Модуль 42 - „Організація зовнішньоекономічних операцій”

Кількість годин - 120;

Кредитів -  4; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  7; екзамен

Зміст програми: Загальна характеристика зовнішньоторговельних операцій та угод; технологія реалізації зовнішньоторговельних операцій та угод; особливості оформлення договорів по конкретних видах зовнішньоторговельних угод ; зміст контрактів купівлі-продажу при прямих зв’язках між контрагентами; здійснення зовнішньоторговельних операцій через посередників; підвищення ефективності та вдосконалення організаційних форм та методів зовнішньоекономічної діяльності

 

Модуль 43 - „Економіка торгівельного підприємства”

Кількість годин - 120;

Кредитів -  4; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  6; залік

Зміст програми: обсяг і структура товарообігу, характеристика сутності показників, їх аналіз і планування; характеристика сутності товарних запасів у торгівлі, їх аналіз і планування; організація і планування постачання торгової мережі товарами; сутність, аналіз і планування витрат обігу в торгівлі; основні фонди в торгівлі й умови підвищення ефективності їх використання; валові доходи і прибуток торгового підприємства, їх аналіз і планування; організація роботи з кадрами й оплата праці в торгівлі і її планування.

 

Модуль 44 - „Організація надання послуг у ЗЕД”

Кількість годин - 120;

Кредитів -  4; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  3; залік

Зміст програми: організація і технологія надання послуг як сфера комерційної діяльності; загальні особливості та конкуренція на ринку послуг; організація і технологія інформаційно-консультативних послуг; організація виставково-ярмаркового сервісу; організація надання послуг з реалізації товарів на аукціонах; організація і технологія надання соціально-культурних послуг; організація і технологія надання житлово-комунальних послуг; організація торгівельного обслуговування; організація і технологія надання побутових послуг; особливості надання послуг пасажирського транспорту; організація надання послуг зв'язку

 

Модуль 45 - „Бухгалтерський облік в ЗЕД”

Кількість годин - 90;

Кредитів -  3; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  6; залік

Зміст програми: основи обліку зовнішньоекономічної діяльності; облік імпортних операцій; облік експортних операцій; облік валютно-фінансових операцій у зовнішньоекономічній діяльності; облік операцій з зовнішньоекономічного бартеру та з давальницькою сировиною; особливості обліку інших зовнішньоекономічнихоперацій; аналіз зовнішньоекономічної діяльності.

 

Модуль 46 - „Управління організаціями невиробничої сфери”

Кількість годин - 90;

Кредитів -  3; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  8; залік

Зміст програми: системна модель управління організаціями невиробничої сфери; управління організаціями невиробничої сфер и на різних етапах їх життєвого циклу; особливості управління організаціями невиробничої сфери створених у формі державних, комунальних, орендних та приватних підприємств і кооперативів; управління організаціями невиробничої сфер и створених у формі господарських товариств; управління діяльністю та побудова системи управління підприємств торгівлі і громадського харчування; особливості побудови системи управління підприємств готельного господарства, побутового обслуговування та сфери послуг; управління фінансовими установами в Україні; особливості побудови системи управління товарних, фондових бірж та торгово-промислових палат в Україні; управління освітніми та медичними закладами всіх форм власності в Україні; особливості побудови системи управління громадськими організаціями в Україні; специфіка управлінських процесів аудиторських, адвокатських та нотаріальних контор в Україні; особливості побудови системи управління асоціаціями, корпораціями, концернами та консорціумами в Україні; управління промислово-фінансовими групами в Україні; організація управління холдинговими компаніями (об'єднаннями) в Україні.

 

Модуль 47 - „Менеджмент спільних підприємств готельного господарства”

Кількість годин - 120;

Кредитів -  4; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  7; залік

Зміст програми: Предмет і завдання дисципліни « Менеджмент спільних підприємств готельного господарства»; спільне будівництво господарських об’єктів; міжнародна спеціалізація виробництва; проблеми та перспективи розвитку міжнародної кооперації виробництва; Організація ділових комунікаційних зв’язків між іноземними суб’єктами; міжнародні господарські та науково-технічні відносини: організаційні форми; техніко-економічне обґрунтування менеджменту спільних підприємств готельного господарства; методика розрахунку ефективності менеджменту спільних підприємств готельного господарства.

 

Модуль 48 - „Організація туристичного бізнесу”

Кількість годин - 120;

Кредитів -  4; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  7; залік

Зміст програми: туризм в економічній системі країни і світу; підприємницька діяльність - основа туристичного бізнесу; економіка та менеджмент туристичної діяльності; державне регулювання та стандартизація в туризмі; економічна стратегія в управлінні бізнесом; формування та реалізація туристичного продукту; виробнича програма підприємств туристичного бізнесу; планування   діяльності підприємств розміщення туристів; трудові ресурси та оплата праці на підприємствах; система формування й розподілу прибутку туристичних підприємств; диверсифікація  - один з напрямів підвищення ефективності діяльності туристичного підприємств.

 

Модуль 49 - „Інформаційні системи в менеджменті ЗЕД”

Кількість годин - 120;

Кредитів -  4; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  4; залік

Зміст програми: роль інформаційних систем та технологій у зовнішньоекономічній діяльності; корпоративна інформація та управління базами даних підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності; інформаційні системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства; управління процесом розроблення і впровадження 1С управління зовнішньоекономічною діяльністю; забезпечення роботи ІСУЗЕД в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства; мережні та гіпертекстові технології оброблення зовнішньоекономічної інформації; інтелектуальний аналіз даних у зовнішньоекономічній діяльності; захист інформаційних ресурсів у зовнішньоекономічній діяльності; особливості роботи з персоналом в умовах розвитку ІСУЗЕД; економічне оцінювання інформаційних систем та технологій у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності; застосування пакета "SAP Business Suite" для автоматизації процесу управління підприємствомВ икористання модулю "Управління логістичною мережею" (SAP Supply Chain Management, - SAP SCM); викорстання на підприємстві ERP-системи (Enterprise resourses planning system); MD Office як базова програма менеджера зовнішньоекономічної діяльності; використання MD Declaration для створення ВМД.

 

Модуль 50 - „Науково-дослідна робота”

Кількість годин - 240;

Кредитів -  8; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  6,8; залік

Зміст програми: структура та зміст наукового дослідження; обробка наслідків дослідження та оформлення результатів; інформаційна база досліджень. Форми відображення результатів наукового дослідження; організація наукового дослідження. Вивчення теоретичного і практичного стану проблеми; формування вченого як особистості та режим його праці; концептуальні положення і апарат дослідження, методологія і методи наукового пізнання; типологія методів дослідження. Види наукових досліджень; спеціальні математичні методи та методи статистичної обробки наукових даних. Моделювання.

 

Модуль 51 - „Історія сучасного світу”

Кількість годин - 60;

Кредитів -  2; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  2; залік

Зміст програми: світ на зламі XIX - XX століть (остання третина XIX ст.-1914 р.); перша світова війна, революції 1917 року в Російській імперії та їх вплив на світовий розвиток; основні тенденції та проблеми світового розвитку в міжвоєнний період (20-30-ті роки XX ст.); друга світова війна (вересень 1939 p.- вересень 1945 р.); післявоєнні  зміни у світі. Початковий період „холодної війни” (1946 р. - кінець 50-х pp.); світ в умовах розгортання науково-технічної революції (кінець 50-х -середина 80-х pp. XX ст.); політичні та соціально-економічні процеси у світі в кінці ХХ - на початку XXI ст.; основні геополітичні зміни у світи на початку XXI ст. Кінець однополярного світу та поява нових центрів геополітики.

 

Модуль 52 - „Етика та естетика”

Кількість годин - 60;

Кредитів -  2; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  1; залік

Зміст програми: предмет етики. Особливості функціонування моралі; основні етичні вчення; моральна свідомість; основні етичні сучасності; національна етика. Сімейна етика. Релігійна етика. Білетика; етичні засади життєдіяльності людей та їхньої взаємодії; спілкування як моральна проблема. Історія розвитку моральної думки в Україні; моральні передумови спілкування; моральна культура спілкування та службовий етикет; мовленнєвий етикет та вербальні засоби спілкування; добір способів, моделей, стилів та стратегій спілкування; предмет естетики; естетична діяльність та її форми; структура естетичної свідомості; основні естетичні категорії; естетика як метатеорія мистецтва; семіологія мистецтва: художній образ, символ, знак; мистецтво в структурі людської життєдіяльності; видова специфіка мистецтва в контексті естетичної теорії; історичні закономірності художнього розвитку; некласична естетика: досвід другої половини XX століття; мистецька практика XX століття; українська естетика: історична традиція й сучасний стан.

 

Модуль 53 - „Ділова іноземна мова”

Кількість годин - 90;

Кредитів -  3; 1 кредит - 30 годин;

Семестр - 5,7; залік

Зміст програми: спілкування з клієнтом; банківські операції; рекламація; ціни та умови виплати; підготовка рахунків; методи виплати; прийняття ділових рішень; розв’язування проблем в організації; ділове планування; внутрішні ділові контакти; зовнішні ділові контакти.

 

Модуль 54 - „Економетрія”

Кількість годин - 75;

Кредитів -  2,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  3; екзамен

Зміст програми: математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ і процесів; загальна лінійна економетрична модель; мультиколінеарність; узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена); автокореляція в економетричних моделях динаміки; оцінка параметрів системи одночасних рівнянь; методи дослідження якісних економічних показників; допоміжний математичний матеріал; спеціалізоване програмне забезпечення.

 

Модуль 55 - „Товарознавство”

Кількість годин - 60;

Кредитів -  2; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  1; залік

Зміст програми: якість товарів і методи їх оцінювання; стандартизація та сертифікація товарів; класифікація і кодування товарів. Скануючі апарати; номенклатура та асортимент товарів; зерно-борошняні та плодоовочеві товари; кондитерські та смакові вироби; м’ясо, риба та продукти їх перероблення; молоко і молочні товари; нафтопродукти і мастильні матеріали; лакофарбові матеріали і покриття; матеріали для виготовлення одягу, готовий одяг і взуття; культурно-побутові товари; Вироби з чорних і кольорових металів; будівельні матеріали і вироби; меблеві товари; побутові електричні товари.

 

Модуль 56 - „Управління операціями  з експорту-імпорту”

Кількість годин - 105;

Кредитів -  3,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  3; залік

Зміст програми: поняття управління операціями з експорту-імпорту; базові умови поставки управління операціями з експорту-імпорту; цінові аспекти зовнішньоторговельних угод; валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоторговельних угод; оформлення міжнародних торговельних угод; митне оформлення зовнішньоекономічної діяльності; зовнішньоторгова документація; ефект та ефективність зовнішньоекономічної операції.

 

Модуль 57 - „Спільне підприємництво”

Кількість годин - 105;

Кредитів -  3,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  5; залік

Зміст програми: Предмет і завдання дисципліни «Спільне підприємництво»; спільне будівництво господарських об’єктів; міжнародна спеціалізація виробництва; проблеми та перспективи розвитку міжнародної кооперації виробництва; Організація ділових комунікаційних зв’язків між іноземними суб’єктами; міжнародні господарські та науково-технічні відносини: організаційні форми; техніко-економічне обґрунтування спільної підприємницької діяльності; методика розрахунку ефективності спільної підприємницької діяльності.

 

Модуль 58 - „Фінансовий аналіз ЗЕД підприємства”

Кількість годин - 105;

Кредитів -  3,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  3; залік

Зміст програми: значення і теоретичні основи фінансового аналізу; інформаційне забезпечення фінансового аналізу; аналіз майна підприємства; аналіз оборотних активів; аналіз джерел формування капіталу ЗЕД підприємства; модульний контроль з курсу аналіз грошових потоків; аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства; аналіз фінансової стійкості; аналіз кредитоспроможності підприємства; аналіз ділової активності підприємства; аналіз прибутковості та рентабельності підприємства; аналіз інвестиційної діяльності ЗЕД підприємства; комплексне оцінювання фінансового стану ЗЕД підприємства.

 

Модуль 59 - „Організація і технологія комерційного підприємства”

Кількість годин - 75;

Кредитів -  2,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  2; залік

Зміст програми: Поняття технології та технологічних процесів комерційних підприємств; технологічний роз­виток і його закономірності; перспективні техно­логічні процеси та науково-технічний прогрес; методологія класи­фікації сучасних технологій; прогресивні види технологій; інноваційні цифрові технології та обладнання; приоритетні напря­мки технологічного та техні­чного розвитку; економічна ефекти­вність прогресивних техно­логій; галузеві особливості технологічного розвитку ко­мерційних підприємств; класифікація тор­гівлі, громадського харчу­вання та технології продажу товарів і послуг; сучасний техноло­гічний розвиток на рівні ко­мерційного підприємства; обладнання та пристрої для комерційних підприємств; якість продукції, стандартизація, метрологія та сертифікація, їх зв'язок із технологіями.

 

Модуль 60 - „Організація і правове регулювання захисту споживачів”

Кількість годин - 45;

Кредитів - 1,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  2; залік

Зміст програми: види прав споживачів; державний захист прав споживачів; право споживача на належну якість продукції; право споживача на безпеку продукції; право споживача на інформацію про продукцію; право споживача у сфері торговельного обслуговування; правила торговельного, побутового та інших видів обслуговування; відшкодування збитків та відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів; судовий захист прав споживачів; громадські організації споживачів.

 

Модуль 61 - „Вільні економічні зони”

Кількість годин - 75;

Кредитів - 2,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  3; залік

Зміст програми:

 

Модуль 62 - „Податкова система зарубіжних країн”

Кількість годин - 45;

Кредитів - 1,5; 1 кредит - 30 годин;

Семестр -  4; залік

Зміст програми: сутність та види податків; податкова система і податкова політика України; податкова система і податкова політика США; податкова система Великої Британії; податкова система і податкова політика Німеччини; податкова система і податкова політика Франції; податкова система Російської Федерації.