Для спеціалістів та магістрів - Київський економічний інститут менеджменту

 • Тематика:

  Фінансовий інжиніринг в системі управління компанією. Оцінка ефективності фінансового інжинірингу.Організаційно-інформаційне забезпечення фінансового інжинірингу. Система бюджетування.Технологія моделювання буззбитковості діяльності компаній. Капітальні вкладення: оптимізація бюжету.Критерії оптимальних вкладень капіталу. Інжиніринг інвестиційних проектів. Критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів. Прогнозування грошових потоків. Дисконтування. Фінансовий інжиніринг та операції з активами. Фінансовий інжиніринг та операції з обіговими ресурсами. Інжиніринговий підхід до оцінки активів. Інжиніринговий підхід до управління портфелем фінансових активів. Інжинірингові процедури при оцінці інвестиційної привабливості цінних паперів.

 • Тематика:

  Капітальні вкладення. Планування капітальних вкладень. Структура капіталу. Фінансове моделювання. Оцінка інвестиційних проектів. Метод приведених грошових потоків. Дисконтування. Оцінка бізнесу. Порівняльна оцінка вартості компаній. Фінансові ринки та їх вплив на фінансову політику компаній. Акції та облігації. Теорема Модільяні Міллера. Податковий ефект. Банкрутство. Механізми довгострокового фінансування. Боргові зобов’язання. Прогнозування . Комерційні ризики. Злиття та поглинання як стратегічний інструмент компаній.

 • Тематика:

  Інструменти фінансової логістики. Вивчення тенденцій фінансового ринку. Прогнозування джерел фінансування. Визначення потреби у фінансових ресурсах. Відбір джерела фінансування. Планування та розподіл фінансових потоків. Управління фінансовими потоками. Координація управління матеріальними та фінансовими потоками. Середовище обігу фінансових потоків. Зв’язок фінансових потоків з рухом інформаційних та інших ресурсних потоків у межах логістичних систем. Створення фінансових моделей реалізації проекту та бізнесу в цілому. Фінансовий імідж підприємства.

 • Тематика:

  Особливості діяльності підприємств різних галузей невиробничої сфери : торгівля, готельне господарство, громадське харчування, туристична галузь, спорт, медіа, культура, освіта, побутові послуги, розваги. Громадські та благодійні організації. Фонди. Особливості і принципи неприбуткової діяльності. Формування доходів від комерційної діяльності у підприємствах невиробничої сфери. Фінансове планування. Ціноутворення. Планування грошових потоків. Управління рухом грошових потоків. Джерела фінансування. Кошторисні фонді корпоративних об’єднань. Формування фінансової і податкової політики підприємств невиробничої сфери. Державне фінансування. Прогнозування фінансових результатів. Стратегічне планування. Конкурентоспроможність. Аналіз ефективності нових проектів. Аналіз результатів діяльності.

 • Тематика:

  Особливості діяльності державних органів, установ. Фінансування державних підприємств. Державний бюджет. Взаємодія державних установ, підприємств з державним бюджетом. Державні корпорації: особливості організації фінансів. Система фінансових відносин державних корпорацій. Фінансові функції держави. Місцеві фінанси. Фінансова аналітика : підходи, проблеми, рішення. Аналіз макроекономічних процесів. Дослідження ринків. Прогнозування.

 • Тематика:

  Інвестиційні компанії. Інвестиційні фонди. Особливості діяльності ринку цінних паперів. Інвестиційна діяльність на фондовому ринку, її задачі та функції. Законодавчі підстави інвестиційної діяльності. Інвестиційний потенціал ринку цінних паперів та його оцінка. Інвестиційна політика. Інвестиційна діяльність банківських установ. Специфіка фінансових операцій інвестиційних фондів. Аналіз рівня інвестиційного ризику. Методи управління інвестиційними ризиками. Основи прогнозування розвитку фондового ринку. Інвестиційне бізнес планування. Інвестиційна привабливість проектів. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

 • Тематика:

  Фінансування кредитних організацій. Особливості формування та використання фінансових ресурсів кредитних організацій. Особливості формування та використання фінансових ресурсів банківських установ. Особливості організації фінансів окремих учасників фінансового ринку. Особливості фінансового планування та прогнозування фінансових організацій та кредитних установ. Фінансовий контроль. Фінансова безпека.

 • Тематика:

  Попит та пропозиції. Еластичність попиту.Проблеми вибору та формування маркетингової стратегії підприємств виробничої сфери. Промисловий маркетинг у сфері виробничої кооперації. Сегментація ринку. Позиціонування на ринку. Особливості маркетингових досліджень у виробничій сфері. Ставки на маркетинг при розробці продукту та виборі технологічного процесу у виробничій сфері. Сбалансований підхід до технологій маркетингу. Критерії ефективності маркетингової політики у виробничій сфері. Маркетингове середовище. Визначення та аналіз основних факторів маркетингового середовища. Макросередовище маркетингу. Методи вирішення статичних та математичних задач в маркетингу.

 • Тематика:

  Концепції маркетингу у сфері обігу, гуртовій та роздрібній торгівлі. Конкурентоспроможність товарів та послуг. Політика ціноутворення. Визначення торгового посередника. Маркетинг в інвестиційній сфері торгово-посередницьких організацій. Методи маркетингу у сфері послуг. Маркетингові дослідження. Маркетинговий потенціал компанії. Маркетингове середовище. E-mail маркетинг та правила його ведення. Гостьовий блоггінг та його складові. Аналіз та відбір цільових ринків. Маркетингові інновації. Некомерційний маркетинг. Маркетинг різних типів послуг. Олімпійський маркетинг. Маркетинговий підхід до обґрунтування вартості послуг. Особливості маркетингу громадських та благодійних організацій.

 • Тематика:

  Галузеві особливості операційних функцій. Операційна система та складові підсистеми. Виражена компетентність, конкурентні переваги. Формування операційної стратегії. Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій. Оперативне управління та диспетчеризація виробництва. Агрегативне планування. Розміщення потужностей, масштаби та просторова організація діяльності. Управління матеріально- технічним забезпеченням. Управління запасами залежного та незалежного попиту. Принципи організації праці. Розподіл та кооперація праці, класифікація робочих місць. Проектування робіт і нормування праці по операціях. Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Трудові відносини:правове регулювання. Соціотеїхнічний підхід до розроблення операцій. Загальний менеджмент якості. Інструменти контролю якості. Управління продуктивністю організації. Менеджмент проекту. Управління інноваціями і стратегія розвитку підприємства.

 • Тематика:

  Основні орієнтири фінансової та економічної безпеки. Безпека фінансів. Комп’ютерна безпека. Фінанси в Інтернет. Платіжні системи. Скрипти інтернет магазину.Економічна безпека компанії.Економічна розвідка.Бізнес в інтернеті. Робота з офшорами. Фінансова безпека держави. Фінансова безпека банку. Особиста фінансова безпека. Фінансова гнучкість підприємства.Фінансова рівновага підприємства у довгострокових та короткострокових періодах. Фінансова стабільність. Зовнішні та внутрішні погрози.

 • Тематика:

  Суттєвість терміну «інформаційна безпека». Історичні аспекти виникнення та розвитку інформаційної безпеки.Нормативна документація у галузі інформаційної безпеки. Органи, що забезпечують інформаційну безпеку. Інформаційна безпека держави.Організація інформаційної безпеки підприємства.Організаційно- технічні режимні заходи та методи. Програмно- технічні способи та засоби забезпечення інформаційної безпеки. Організація захисту об’єктів інформатизації. Інформаційно- психологічна безпека.

 • Тематика:

  Основи безпеки банківської діяльності. Засоби безпеки банківської діяльності. Стандарти інформаційної безпеки в банківській сфері. Погрози безпеки банків. Цілі та задачі служби безпеки банків. Організація роботи служби безпеки банку. Інформаційна безпека банківської діяльності. Внутрішня система захисту банку. Шахрайські дії на фінансовому ринку. Міжнародні стандарти і організації. FATF:рекомендації банкам. Базельські угоди. Вольфсбергські принципи. Моделі технології відмивання незаконних грошей.

 • Тематика:

  Концепція комплексної системи забезпечення економічної безпеки компанії. Проблеми безпеки підприємницької діяльності. Інформаційна безпека. Фінансова безпека. Ризики. Управління ризиками. Кадрова безпека. Внутрішні та зовнішні погрози. Захист підприємницької діяльності з боку держави. Злиття та поглинання. Аспекти безпеки зовнішньоекономічних операцій. Проблеми безпеки економічної діяльності. Моделі захисту.

 • Тематика:

  Управління проектами. Технічні та організаційні підходи. Концептуальні моделі та схеми. Стадії реалізації(створення ) проекту. Аспекти та специфіка управління на всіх стадіях реалізації проекту. Методи контролю на всіх стадіях реалізації проекту. Класична форма потрійної обмеженості. Управління ризиками. Ключові фактори успіху проектного управління. Міжнародний стандарт управління проектами. Процедури управління проектами. Стандарти управління проектами. Методології управління проектами. Програмне забезпечення для управління проектами.

 • Зміст:

  Організація управління виробництвами в енергетичній сфері. Стратегічний розвиток підприємств на базі новітніх технологій в енергетиці. Адміністрування енерго-інноваційного бізнесу . Патентування у галузі енерготехнологій. Енергозберігаючі технології. Енерго-ефективність виробничих підприємств та технологій. Альтернативна енергетика. Комерційні аспекти та державне регулювання. Фінансове планування діяльності , облік фінансово- господарської діяльності, оподаткування. Безпека діяльності.

 • Тематика:

  Специфіка менеджменту в автомобільній індустрії. Менеджмент якості в автомобільній промисловості. Міжнародні стандарти якості. Вимоги до постачальників автомобільної промисловості. Системи менеджменту в автомобільній індустрії. Сертифікація систем менеджменту якості в автомобільній індустрії. Фінанси для менеджерів автомобільної промисловості. Ціноутворення в автомобілеіндустрії Еволюція виробничого менеджменту в автомобільній промисловості. Міжнародні гіганти автомобілеіндустрії. Автомобільний транспорт: специфіка управління. Управління автомобілепотоками. Автошляхове господарство: особливості управління та фінансування. Американська та японська школи менеджменту в автомобільній промисловості. Прогресивний менеджмент- Генрі Форд.

 • Тематика:

  Неприбуткові організації. Особливості економіки та менеджменту неприбуткових організацій. Фінансування неприбуткових організацій, Контроллінг. Управління громадськими організаціями.Спонсоринг громадських організацій. Фудрайзинг .Соціально- економічний менеджмент. Соціальне партнерство. Лідер і менеджер. Стилі керівництва. Ефективність менеджменту громадських організацій. Правові підстави діяльності громадських організацій. Відносини з державою.

 • Тематика:

  Системний підхід у менеджменті страхових організацій. Ризик-менеджмент у страхуванні.Правові підстави страхової діяльності. Інвестиційна діяльність страховика.податкові аспекти страхової діяльності. Державне регулювання страхової діяльності. Фінансова стійкість страховика. Перспективи розвитку страхової діяльності. Управління діяльністю страхової компанії.

 • Тематика:

  Організація діяльності підприємств, установ, організацій рекламної галузі. Аспекти взаємовідносин з державними органами. Правові засади впровадження рекламної діяльності в Україні. Інфраструктура послуг. Соціальні мережі. Інтелектуальна власність та авторське право. Економіка рекламної діяльності. Фінансове планування та фінансовий аналіз. Специфіка бухгалтерського обліку рекламної діяльності. Оподаткування. Юридично- правове забезпечення. Інформаційно- аналітична безпека.

 • Тематика:

  Культурологічні чинники в контексті розуміння глобальних тенденцій розвитку соціальних систем. Культурологічний підхід при розробці концепції проектів. Складові актуальності проекту. Фінансові інструменти. Економічна ефективність. Специфіка структури та організації діяльності культурологічних комплексів. Проектний менеджмент культурологічних комплексів. Організація діяльності та управління виставковими центрами. Управління експлуатацією культурологічних комплексів: технічні та організаційні підходи. Контроллінг. Управління якістю послуг.

 • Тематика:

  Специфіка управління підприємствами, організаціями, установами спортивної галузі. Фінансово- Економічні аспекти спортивної галузі. Комерціалізація спорту. Організація спортивних заходів. Фінансове планування та контроллінг. Державне фінансування. Аспекти взаємодії з державними органами. Бухгалтерський облік спортивної діяльності. Специфіка оподаткування операцій. Фінансовий аналіз ефективності діяльності та ефективності окремих заходів. Юридично- правове забезпечення діяльності.

 • Тематика:

  Стратегічне управління як система. Класифікація стратегій. Спеціальні стратегії. Моделі стратегічного планування. Цілеутворення. Свот –аналіз як етап стратегічного планування. Моніторинг у системі стратегічного планування. Стратегічна інформація. Базові стратегічні підходи до обґрунтування стратегічних альтернатив розвитку. Вибір стратегії розвитку. Формування стратегічної програми. Контроль та аналіз стратегій як етап стратегічного планування. Управління реалізацією стратегій. Стратегічний потенціал. Конкурентоспроможність. Ризики,пов’язані з реалізацією стратегії.Стратегічний аналіз, як основа прогнозування стратегічної позиції. Моделі стратегічного управління та їх вибір в умовах нестабільності зовнішнього середовища.

 • Тематика:

  Діяльність у сфері Інтернет- комерції. Управління веб-сайтами. Управління базами данихПравові засади діяльності. Інфраструктура послуг. Інтелектуальна власність і авторське право. Забезпечення інформаційної безпеки . Специфіка фінансових операцій. Фінансово-економічні аспекти діяльності. Управління та стратегічне планування. Специфіка зовнішньоекономічної діяльності, експорт-імпорт операцій. Специфіка бухгалтерського та податкового обліку.

 • Тематика:

  Освітні послуги он-лайн : структура послуг, специфіка організації та управління. Юридично-правові аспекти. Сучасні технології впровадження он-лайн послуг в освіти. Управління технологіями. Бази даних. Он-лайн трансляції. Економіка он-лайн послуг в освіті . Продаж послуг он-лайн: організація фінансових операцій. Управління та стратегічне планування. Контроллінг. Специфіка зовнішньоекономічних операцій. Специфіка оподаткування. Специфічні операції бухгалтерського обліку. Інформаційно- аналітична безпека діяльності. Захист прав інтелектуальної власності. Управління якістю послуг.