Аспірантура - Київський економічний інститут менеджменту

Аспірантура

Підготовка аспірантів в Інституті проводиться за спеціальністю 08.00.04 - "Економіка та управління підприємствами". Це наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірність функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємства, процес і форми управління підприємством (менеджмент).

Напрями досліджень, які можуть проводитись за цією спеціальністю:

 • Підприємство як суб'єкт господарювання.
 • Підприємство як соціально-економічне явище.
 • Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності.
 • Зовнішньоекономічна діяльність, зв'язки, товарні потоки суб'єктів господарювання та інфраструктурне забезпечення.
 • Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг.
 • Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва.
 • Місце і роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності.
 • Економічна безпека підприємницької діяльності.
 • Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос, використання.
 • Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форм та шляхи її реалізації на підприємствах.
 • Виробничо-господарська діяльність підприємства.
 • Маркетингова та логістична діяльність підприємства.
 • Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.
 • Економічні проблеми та механізм ресурсо- та енергозбереження й інтенсифікації виробництва.
 • Затрати та собівартість продукції.
 • Фінансово-економічні результати діяльності підприємства, конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства.
 • Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. Функції та технологія управління підприємством (менеджмент).
 • Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-календарне планування, бізнес-планування.
 • Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємства.
 • Принципи та методи управління підприємством (менеджмент). Інформації та комунікації в управлінні підприємством.
 • Керівництво та лідерство.
 • Організаційна культура.
 • Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства.
 • Ефективність управління персоналом на підприємстві.
 • Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технологічного й інноваційного розвитку.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Додаток 1 1 до Правил прийому до ВНЗ «Київський економічний інститут менеджменту» в 2016 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ»

1. Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, що відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти, успішне виконання освітньо-наукової програми якого передбачає присудження ступеня доктора філософії.

2. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Підготовка в аспірантурі інституту здійснюється за рахунок:

 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

3. Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом щорічно в терміни, встановлені Інститутом:

· подання заяв про допуск до участі в конкурсі з 1 серпня по 31 серпня;

 • вступні випробування – з 16 вересня по 16 жовтня;
 • конкурсне зарахування з 1 листопада.

4. Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора Інституту такі документи:

 • заяву на ім'я ректора;

· особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (4х6), засвідчений за місцем роботи;

· копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (витяг із залікової відомості), особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома, засвідчені в установленому порядку;

 • медичну довідка про стан здоров’я за формою № 286-о;
 • 3 фотокартки (3х4);

· список опублікованих наукових праць та винаходів за встановленим зразком (за наявності);

 • рекомендацію Вченої ради Інституту (за наявності);
 • копію 1, 2, 11-ї стор. паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Паспорт та диплом про вищу освіту вступники подають особисто.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури аспірант подає особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

При собі мати 2 конверти з марками та домашньою адресою, 1 швидкозшивач.

5. До аспірантури на конкурсній основі приймають осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на спеціальність "Економіка та управління підприємствами"

6. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під керівництвом ректора Інституту.

7. Члени приймальної комісії призначаються ректором з числа членів спеціалізованих рад, завідувачів кадрів кафедр та провідних науковців.

8. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури ухвалює приймальна комісія Інституту, про що вступника до аспірантури повідомляють у тижневий термін.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

9. Приймальна комісія може відмовити вступникові в допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів, названих у пункті 4, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

10. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

· вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності), який проводять у формі письмового іспиту за білетами з 10 завдань, складеними за програмами вступних фахових випробувань зі спеціальності на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, ухваленими Вченою радою Інституту*:

· вступного іспиту з іноземної мови на вибір (англійської, німецької, французької), який проводять у формі письмового іспиту за білетами з 10 завдань, 5 з яких є тестовими завданнями, складеними за програмами вступних фахових випробувань зі спеціальності на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, ухваленими Вченою радою Інституту, в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти*;

 • співбесіди з презентацією дослідницьких пропозицій;

· вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань, ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі магістра (спеціаліста), призначається випробування у вигляді письмового тестування з економічної теорії, що передує вступним іспитам і містить 10 завдань, 50% правильних відповідей на які дає право продовжити участь у конкурсному відборі.

* Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на кожному з вступних випробувань, оцінюють за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть на першому іспиті менш ніж 50 балів, позбавлені права участі в наступному випробуванні та в конкурсі.

1. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування до аспірантури, формується за формулою:

К = В + І + С , де:

 • В – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100-бальною шкалою),
 • І – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);
 • С – результат співбесіди (за 100-бальною шкалою), де у 40% оцінюють дослідницьку пропозицію, а у 60% – попередні академічні досягнення.

Таблиця 1

Порядок нарахування додаткових балів за академічні досягнення

Академічні досягнення

Код

Кількість балів

Переможці та призери міжнародної студентської олімпіади з фаху*, міжнародних конкурсів з фаху*, всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху*, конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху*

- переможець

- призер

ДБ1

40

20

Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні **

ДБ2

10

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз

(Scopus, Web of Science)**

- інші

ДБ3

15 (кожна стаття)

10

Участь у науковій всеукраїнській та міжнародній конференції

(за умови опублікування тез доповіді)**

ДБ4

5

Патент**

ДБ5

15

Авторське свідоцтво**

ДБ6

5

* диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;

** за період не більше трьох років до моменту вступу

(в сумі не більше як 30 балів за публікації та участь у конференціях).

3. Зарахування на загальних підставах буде проводитись за сумою балів, отриманих за вступні іспити, співбесіду та додаткові бали, нараховані за академічні досягнення.

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховуватиме предметна комісія по прийому вступного іспиту зі спеціальності.

4. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою КЕІМ;

· які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою.

11. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Аспіранти, які успішно виконують індивідуальний план підготовки користуються щорічно канікулами тривалістю до двох календарних місяців, які включені до загального терміну навчання.

Особи, що здобувають ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі. Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій раді та користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Взаємозобов'язання інституту та аспіранта визначені в угоді, яку аспірант підписує з інститутом протягом першого місяця навчання. За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Інституту, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Початок навчання в аспірантурі з 1 листопада 2016 року.