Україна і Болонський процес - Київський економічний інститут менеджменту

Україна і Болонський процес.

19 травня 2005 року у норвезькому місті Берген на Конференції міністрів країн Європи Україна приєдналася до Болонського процесу, зобов'язавшись внести відповідні зміни у національну систему освіти та приєднатися до роботи над визначенням пріоритетів у процесі створення єдиного європейського простору вищої освіти.

«…Освіта належить до найважливіших напрямків державної політики України.
Держава виходить з того, що освіта – це стратегічний ресурс соціально-
економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту
людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету
й формування позитивного іміджу нашої держави, створення умов для самореалізації кожної особистості…
… Стратегія розвитку національної системи освіти має формуватись адекватно
сучасним інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам переходу до постіндустріальної цивілізації, чим забезпечити стійкий рух і розвиток України в першій половині ХХІ століття, інтегрування національної системи освіти у європейський і світовий освітній простір….»

(Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки)

Процеси глобалізації , що відбуваються у світовому суспільстві зупинити неможливо. Тому входження України до загальноєвропейського освітнього середовища є важливим пріоритетним напрямком розвитку освіти і суспільства в цілому. Проведення реформування системи освіти відповідно до загальноєвропейських принципів дозволить створити єдиний ринок праці, забезпечити мобільність викладачів і студентів, значно підвищити рівень кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищити рівень кваліфікації фахівців для національного ринку праці, відкрити перспективи розвитку науки на базі інноваційно-інтеграційних процесів, сприятиме реалізації важливого загальноєвропейського принципу «Освіта через усе життя». Приєднання України до єдиного європейського освітнього простору означає вступ національних учбових закладів у конкурентне європейське середовище, що змусить учбові заклади підвищувати рівень якості освіти та підтримувати свій імідж на загальному освітньому ринку. В свою чергу такі інтеграційні процеси в освіті сприятимуть гарантованому працевлаштуванню випускників на європейському ринку праці.

Приєднання України до Болонського процесу означатиме визнання українських дипломів на міжнародному ринку праці, забезпечуватиме мобільність студентів та викладачів, надасть можливість реалізації спільних освітніх,наукових, просвітницьких проектів, надасть можливість доступу до міжнародних освітніх та інформаційно-технологічних ресурсів,сприятиме підвищенню конкурентоспроможності фахівців на європейському та світовому ринку праці.

Інтеграційні процеси будуть сприяти важливим концептуальним змінам у змісті, формах і методах навчання.

З метою пристосування національних навчальних закладів до Болонської системи в Україні запроваджується система навчальних кредитів, що надає можливість зарахування та накопичення освітніх результатів в єдиному загальноєвропейському вимірі, включаючи навчальні та практичні надбання протягом усього життя. Освітній процес передбачає обов’язкове володіння іноземними мовами, новітніми інформаційними технологіями.

 Здійснено перехід українських навчальних закладів до єдиної гармонізованої системи оцінки знань за стандартом ECTS за літерами від А до F.

Студенти українських університетів, що є учасниками Болонського процесу, вже розпочинають надавати відповідні додатки до диплому, що допоможе студентам українських вузів продовжити навчання за кордоном, а в подальшому і отримати працевлаштування за кордоном.

Застосування системи ECTS надасть змогу студентам продовжувати навчання не лише в учбових закладах Європейського Союзу, а й у США та Канаді.

На сьогоднішній день найбільш реальним є продовження освіти в магістратурі одного з європейських університетів або проходження стажування за програмами міжвузівських обмінів. Проте все більше поглиблення інтеграційних процесів освітніх закладів України у Болонську систему значно розширює можливості розвитку особистості і суспільства в цілому.